Ako prebieha úradné tlmočenie posunkovej reči

Počet sluchovo znevýhodnených a nepočujúcich ľudí na Slovensku presahuje 200 tisíc. Pre množstvo týchto ľudí predstavuje posunková reč jediný spôsob, ako sa dorozumieť so svojím okolím. Náležitosti spojené s úradnou či súdnou komunikáciou ich však neobchádzajú. Potrebná je asistencia v podobe úradného tlmočenia posunkovej reči, na ktorú má nárok každý nepočujúci.

uradne-tlmocenie-posunkovej-reci-2

Úloha tlmočníka je na prvý pohľad jednoduchá – uľahčiť komunikáciu medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi. Aj napriek tomu, že vyrástli v rovnakej krajine, ich jazyky sa významne odlišujú. Tlmočenie posunkovej reči je komplexné a rozmanité za každých okolností. Čo však v prípade, že nepočujúci komunikuje s úradmi, súdom alebo políciou? Úradné tlmočenie posunkovej reči je o to špecifickejšie.

Kedy je úradné tlmočenie posunkovej reči potrebné?

Pre nepočujúcich ľudí predstavuje slovenčina obrovskú prekážku. Spôsob, akým interpretujú svoje myšlienky, skladajú vety a vnímajú jazyk ako taký, sa od počujúcich ľudí výrazne líši. Platí to aj u ľudí, ktorí trpia „iba” nedoslýchavosťou. Môžu rozumieť niekoľkým slovenským slovíčkam, no častokrát nedokážu pochopiť ich kontext. Veľký problém pre nich predstavujú cudzie slová a špecifické frázy. Tých, ako iste viete, nájdeme v komunikácií s úradmi či bankami naozaj veľa. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím z roku 2010 oprávňuje nepočujúcich na využívanie služieb úradného (súdneho) tlmočníka. Jeho úlohou je u prekonať priepasť medzi dvoma jazykmi pri komunikácií so štátnou správou, úradmi a inštitúciami, políciou, bankami či komisiami. Tlmočník musí plynulo ovládať slovenský jazyk a slovenský posunkový jazyk. Po zložení skúšok získa poverenie na výkon tejto činnosti Ministerstvom spravodlivosti SR.

Ako prebieha úradné tlmočenie posunkovej reči

Zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb garantuje nepočujúcim právo na používanie posunkovej reči v úradnom styku a pri vzdelávaní. Súčasne garantuje aj to, že nepočujúci si má právo vybrať tlmočníka. Úradného tlmočníka na tento účel môžete kontaktovať prostredníctvom tlmočníckej agentúry, ktorá vďaka dlhoročným skúsenostiam zabezpečí nielen správny preklad z jedného jazyka do druhého, ale prihliadne aj na morálne špecifiká a spôsob, akým nepočujúci spracúva informácie. Súdny tlmočník môže nepočujúceho sprevádzať pri návšteve úradov a inštitúcií, pri podávaní svedectva ale výpovede, skladaní rôznych skúšok, ale aj na svadobných či iných obradoch. Nepočujúci vďaka tlmočníkovi porozumie informáciám, ktoré sa mu úrad snaží predať a povinnostiam, ktoré voči úradom má. Úrad môže prostredníctvom povereného tlmočníka považovať vyjadrenie nepočujúceho za zrozumiteľné a právoplatné.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.