Contractions v oficiálnej angličtine

Contractions v oficiálnej angličtine

Contractions v oficiálnej angličtine

Keďže sa tomuto problému žiadna gramatická príručka konkrétne nevenuje, opýtali sme sa skúsených prekladateľov a odborníkov, čo si o tomto probléme myslia a spoločne sme dospeli k nasledujúcemu záveru.

Vyššie spomínané skrátené formy slovies sa vyskytujú primárne v priamej reči a v neformálnych textoch, keďže slúžia práve na uľahčenie komunikácie.

Netreba však zabúdať na fakt, že všetky prostriedky, ktoré v komunikácii používame závisia od individuálnych či spoločenských postojov a preto nie je možné vždy určiť presnú mieru formality.

Skrátenými formami vieme zdôrazniť, že daný text nevyžaduje oficiálnosť a autor je otvorený rôznym možnostiam a prezentuje tak svoju neformálnosť, zatiaľ čo rozpísané formy môžu v určitých situáciach vyznieť striktne až prikazujúco.

Ak však hovoríme o prekladoch úradných dokumentov či tzv. „akademickom písaní“, skrátené formy sú v tomto type vyjadrovania neprípustné, preto ak si, napríklad, hľadáte prácu v medzinárodne uznávanej spoločnosti či píšete filozofickú úvahu o zmysle života, tým, že slovesa rozpíšete, určite nič nepokazíte.