Fráza dňa – beyond the pale

Fráza dňa – beyond the pale

Fráza dňa – beyond the pale

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Bizarný svet beyond the pale

beyond the pale – (1) za hranicou civilizovaného správania, (2) bizarné

– anglické slovné spojenie beyond the pale v sebe uchováva archaický význam slova pale, a to oblasť alebo región ohraničený hranicou. Beyond the pale preto znamená „byť mimo takýchto hraníc“. V modernom používaní však nadobudlo metaforický význam a označuje v prvom rade miesto alebo situáciu, ktorú by sme označili ako nezlúčiteľnú s civilizovaným správaním. Jeho druhý význam označuje niečo bizarné. V poslednej dobe ho veľká časť spisovateľov používa v jeho extrémnom význame, v prípade, že chcú opísať niečo odpudzujúce alebo odporné.

– pozor na veľmi častú gramatickú chybu – beyond the pail

Príklad:

Mr. Lennox and his spokesman got caught going beyond the pale in their electoral campaign.

Criminals like these lived beyond the pale and were not able to reintegrate in society.

Vyskúšajte sa:

When someone says he considers torture beyond the pale, he means that………………..

a.) torture should only be allowed in foreign countries
b.) torture is characteristic for uncivilized societies
c.) torture should be abolished.

Správna odpoveď: b