Úradný preklad čínštiny a kedy ho budete potrebovať

Preklad právnych (oficiálnych) dokumentov je veľmi komplexný a vyžaduje najvyššiu mieru presnosti. Nie všetky dokumenty musia byť preložené úradne, no pri styku so štátnou správou je viac než pravdepodobné, že budete potrebovať súdny preklad s pečiatkou. V akých prípadoch môžete potrebovať úradný preklad do alebo z čínštiny?

Úradný preklad čínštiny

Všetky dokumenty v cudzom jazyku, ktoré máte predložiť úradnému alebo štátnemu orgánu (univerzita, konzulát a podobne), vo všeobecnosti vyžadujú súdny preklad. Súdne, inak nazývané aj úradné preklady alebo preklady s pečiatkou, potvrdzujú rovnosť originálu a preloženého textu. Vystavujú sa vo fyzickej forme ako zväzok dokumentov s trikolórou a pečiatkou. Úradné preklady môže vyhotoviť iba spôsobilý úradný prekladateľ. Úradný preklad čínštiny od vás môžu vyžadovať viaceré inštitúcie, či už za účelom udelenia víz, získania občianstva alebo pre rôzne obchodné potreby.

Žiadosť o víza do Číny

Žiadatelia o víza v niektorých príkladoch predkladajú viaceré dokumenty, ktoré je potrebné preložiť do čínštiny. Napríklad v prípade pracovných víz ide o pracovné povolenie nazvaného buď „Alien’s Working Licence“ alebo „Permit for Foreign Experts“. Ten je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o udelenie víz v angličtine aj v čínštine. Ak žiadate o víza za účelom návštevy rodiny v Číne, úrady môžu požadovať aj úradne preložený rodný alebo sobášny list v čínštine

Svadba či narodenie dieťaťa v zahraničí

Preklad rodného listu budete potrebovať napríklad v prípade svadby dvoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí (v tomto prípade v Číne) alebo svadby dvoch občanov rôznych štátov (napríklad občana ČĽR a SR). Ak sa rozhodnete pre predmanželskú zmluvu, aj tá musí mať súdne overený preklad. Pri narodení dieťaťa v Číne je overený preklad rodného listu potrebný pre vystavenie slovenského pasu. Rovnako môže byť potrebný úradný preklad sobášneho listu, a to rovnako v prípade sobášu v zahraničí, ako aj pri žiadosti o víza.

Zahraničné diplomy a akademické prepisy

Pre uznanie kvalifikácie, akademické prepisy alebo uznanie zahraničného diplomu bude potrebné súdny preklad týchto dokumentov. Ak ste časť štúdia absolvovali v Číne, alebo naopak odchádzate do Číny za účelom pokračovania v štúdiu, univerzity budú vyžadovať overený preklad potvrdenia návštevy školy, diplomu alebo iného dokladu o kvalifikácií. Preklady diplomov môžu požadovať aj zamestnávatelia alebo poisťovne, opäť teda inštitúcie, ktoré vyžadujú overený preklad dokumentov.

Úradný preklad čínštiny pre obchodné potreby

Okrem matričných či študijných dokladov môžete potrebovať aj úradný preklad obchodných dokumentov. S podnikaním v zahraničí sa často spájajú viaceré náležitosti, napríklad preukázanie sa oprávnením na podnikanie zo Slovenska, dodanie bankových výpisov, výpisu s registra trestov a ďalších. Potrebný môže byť aj úradný preklad pasu alebo vodičského preukazu. 

Preklady do čínštiny môžu byť potrebné aj v Singapure alebo na Taiwane, keďže aj tu je čínština úradným jazykom. V každom prípade je vhodné overiť si buď na konzuláte, alebo priamo u zástupcu konkrétneho úradu, aké dokumenty vyžadujú úradný preklad do čínštiny

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.