Výskum a vývoj – časť prvá

Výskum a vývoj – časť prvá

Výskum a vývoj – časť prvá

Výskum skupiny PACTE v oblasti prekladateľskej kompetencie

Výskum a vývojUž od roku 1977 sa výskumná skupina PACTE venuje výskumu prekladateľskej kompetencie. Dlhoročný výskum svedčí o neutíchaní nových objavov a postupov, ktoré prispievajú k hlbšiemu pochopeniu umenia prekladania. V dnešnom krátkom priereze jednej zo štúdií zhrnieme výstupy zo skúmania identifikovania a riešenia problémov pri prekladaní.

Výskum bol zameraný na porovnanie prekladateľských kompetencií profesionálnych vyštudovaných prekladateľov a učiteľov cudzích jazykov bez prekladateľskej skúsenosti. Skúmanú vzorku tvorilo 35 profesionálnych prekladateľov a 25 učiteľov prekladajúcich z a do ich materinského jazyka v kombináciách jazykov – angličtina, španielčina, francúzština, nemčina.

PACTE definuje prekladateľskú kompetenciu ako súbor poznatkov nevyhnutných pre prekladanie. Téza výskumu skupiny PACTE znie, že prekladateľská kompetencia:

  •     patrí k odborným poznatkom, ktorými nedisponujú všetci bilingválne hovoriaci ľudia;
  •     predstavuje z väčšej časti operatívne znalosti (tzv. know how, vedieť ako využiť lingvistické, štylistické, kognitívne a iné znalosti);
  •     zahŕňa rôzne vzájomne prepojené subkompetencie (kompetencie bilingvalizmu, stratégie, využívanie nástrojov, znalosti prekladateľských techník, kognitívne kompetencia atď);
  •     zahŕňa veľmi podstatný prvok – zmysel pre stratégiu;

a je viditeľná rovnako v samotnom procese prekladania ako aj vo výstupnom preklade. Do konca osemdesiatych rokov sa na problémy pri prekladaní nahliadalo iba z čisto lingvistického pohľadu. Dnes sa tento záber rozšíril a posudzuje problémy z pragmatického, kultúrneho, lingvistického … pohľadu. Problémy pri prekladaní sa vyskytnú najčastejšie pri prestávkach (prerušení procesu prekladania), vynechávaní textu, využívaných zdrojoch (napríklad slovníkoch), sekundárnej oprave textu atď. Kombinácia týchto prvkov vyúsťuje do troch typov problémov:

  • problémy pochopenia textu
  • problémy produkcie prekladu
  • problémy pochopenia textu a produkcie prekladu.
Výslodky výskumu potvrdili tézu skupiny PACTE. Učitelia cudzích jazykov ohodnotili prekladané texty vyššou známkou obtiažnosti na porozumenie ako profesionálni prekladatelia. Charakteristickým prvkom prekladateľskej kompetencie sa potvrdila kombinácia disponovania deklaratívnou znalosťou (know what, vedieť čo), operatívnou (know how, vedieť ako) a podmienenou (know ho to identify and solve translation problems, vedieť ako identifikovať a vyriešiť problémy pri prekladaní).

Kompletnú štúdiu si môžete prečítať tu.