Štatút marketingovej Súťaže Organizátora („Translata spol. s r.o.“) Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Do sveta s Translatou (ďalej aj ako „súťaž“) vo výstavnom stánku vyhlasovateľa súťaže Translata spol s r.o. počas veľtrhu Reshoper (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Translata spol. s r.o.

Sídlo/ Miesto podnikania: Einsteinova 24, 851 10 Bratislava

IČO: 35 927836

Zapísaný v registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro

Číslo zápisu v registri: 35437/B

DIČ: 2021980070

IČ DPH: SK2021980070

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia značky vyhlasovateľa súťaže počas veľtrhu Reshoper.
 2. Predmetom súťaže je zúčastnenie sa hry na hracom automate, ktorý bude vo výstavnom stánku Vyhlasovateľa súťaže a následné vyplnenie a odovzdanie losovacieho lístka.

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá 1 deň, dňa 17.5.2023 od 08:00 hod. do 17:00 hod. Najneskôr do 17:00 dňa 17.5 2023 je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „ťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu sa zúčastní hry na hracom automate, ktorý bude vo výstavnom stánku Vyhlasovateľa súťaže a následne vyplní a odovzdá losovací lístok.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že organizátor veľtrhu Reshoper voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:
 1. Hodnota ceny je 10 000,- CZK (slovom: [desaťtisíc českých korún).
 2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmyslezákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať dňa 17.5.2023 o 17:30 na veľtrhu Reshoper v stánku Vyhlasovateľa.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyžrebovaní bude jeden výherca ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu len raz.
 4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční electronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na LinkedIn stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená organizátorom veľtrhu Reshoper alebo siete LinkedIn a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave dňa 26.4.2023

Vyhlasovateľ súťaže:
Translata spol. s r.o.