Korektúra textov rodeným hovoriacim

Korektúra textu rodeným hovoriacim je známa tiež ako proofreading. Po preklade textu sa korektor stará o jeho dokonalosť a správnosť. Naši korektori zabezpečia, že váš text bude jasne formulovaný a bezchybný v každom detaile.

O preklady, korektúry a ďalšie projekty sa staráme komplexne

S nami nepotrebujete žiadnych ďalších subdodávateľov. Všetko vykonávame v prepojení s internými profesionálmi. Spolupracujeme s odborníkmi a rodenými hovoriacimi, čo zabezpečuje najvyššiu úroveň kvality a presnosti.

Ako pracujeme

Profesionálna korektúra textu, alebo online oprava textu? Porovnanie

 

Ak hľadáte jednoduchú opravu viet, možno vám postačí online oprava textu. Profesionálna korektúra textu, najmä po preklade, však zahŕňa ľudskú interakciu a analytické myslenie, čo vedie k hlbšiemu porozumeniu kontextu a zámeru autora. Na rozdiel od toho, korektúra online nástrojmi sa obmedzuje na skenovanie textu a kontrolu základných gramatických chýb, bez možnosti porozumenia kontextu a bez citlivosti na jemné nuansy jazyka.

Profesionálni korektori môžu ponúknuť kontextuálne odporúčania na zlepšenie štruktúry a štýlu textu, čo online nástroje nedokážu.

Jazyková, významová a predtlačová korektúra

Podľa potrieb klientov dokážeme zabezpečiť viaceré typy korektúr, pričom každý typ sa zameriava na inú stránku textu.

Jazyková korektúra

Vykonáva ju profesionálny korektor, rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu gramatickej a štylistickej stránky textu.

Jazyková korektúra je proces, ktorý zahŕňa gramatickú korektúru a kontrolu pravopisu textu s cieľom zlepšiť jeho jazykovú správnosť a čitateľnosť. Oprava viet prebieha s ohľadom na správne použitie gramatických pravidiel, správnosť interpunkcie a ortografické chyby. Cieľom jazykovej korektúry je zabezpečiť, aby text bol plynulý, jasne štruktúrovaný a bez gramatických a pravopisných chýb, čo zvyšuje jeho kvalitu a profesionálny dojem.

Štylistická korektúra textu

Štylistická korektúra, alebo redigovanie textu, je proces úpravy štýlu a formy písaného materiálu s cieľom zlepšiť jeho čitateľnosť, zrozumiteľnosť a atraktivitu. To zahŕňa úpravu voľby slov, frázovania a rytmu textu, ako aj odstránenie opakovania sa určitých výrazov. Cieľom je vytvoriť text, ktorý je zrozumiteľný, pútavý a vhodný pre cieľovú skupinu čitateľov.

Významová/vecná korektúra textu

Slúži na porovnanie zdrojového a cieľového textu po významovej stránke, a to najmä z pohľadu odbornej terminológie. Ide o zabezpečenie, aby preklad zachytil presne rovnaký význam a odborné pojmy ako originál. táto forma korekcie textu je užitočná napríklad pre spisovateľov, copywriterov, vedeckých pracovníkov a manažérov projektov.

Predtlačová korektúra

Ide o kontrolu grafickej úpravy či rozloženia finálneho textu určeného do tlače. Predtlačová korektúra textu je proces, ktorý sa vykonáva pred tlačou publikácie s cieľom odstrániť chyby a zabezpečiť, že výsledný materiál je pripravený na distribúciu. Zahrňuje kontrolu typografických, gramatických a formátovacích chýb, ako aj overenie, či sú obrázky a tabuľky správne umiestnené.

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Ponúkame vám e-booky, ktoré vám pomôžu objaviť tajomstvá efektívnej spolupráce s prekladateľmi.