Ukrajinské preklady a pomoc Ukrajine

Potrebujete vybaviť preklady dokumentov z ukrajinčiny? Pomôžeme.

Najčastejšie prekladáme:

Čestné prehlásenie na dopravu (z akého mesta dochádza)

Žiadosť o prevod mzdy na účet

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Lekárska správa

Dotazník osobných údajov

Sprístupnenie el. výplatných pások v Kiosku

Poučenie o povinnosti mlčanlivosti

Odmeňovací poriadok

Pracovná zmluva

Pracovný poriadok

Protokol o prevzatí a odovzdaní prac. pomôcok

Súhlas so spracovaním OU

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti