Preklad technického preukazu

Preklad technického preukazu

Technický preukaz patrí medzi najčastejšie prekladané dokumenty pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia a ich následnom prihlasovaní na Slovensku. Pri dovoze vozidla zo zahraničia úrady vyžadujú úradné preklady dokumentácie k dovážanému vozidlu.

Úradný preklad je potrebný v prípade použitia preložených dokumentov na úradné účely. Preto sa dokumentácia k prihláseniu dovážaného vozidla prekladá takmer výlučne úradne. Úradné preklady vyhotovujú prekladatelia vymenovaní Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V spoločnosti Translata sa už dlhodobo špecializujeme na preklady k dovezeným vozidlám.

Pri dovezení vozidla je na Slovensku potrebné predložiť úradný preklad technického preukazu, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky (odhláška) a dokumentov STK a EK. V prípade, ak sú dokumenty o nadobudnutí vozidla (kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo faktúra) v cudzom jazyku, je takisto potrebné predložiť ich úradný preklad.

Potrebujete preklad technického preukazu ihneď?

Preklad technického preukazu patrí medzi ten druh technických prekladov, ktoré sa vyhotovujú úradne. Môže sa nazývať aj súdny preklad, súdne overený preklad alebo preklad s pečiatkou. V spoločnosti Translata vyhotovujeme preklady technických preukazov už viac ako desať rokov. Pri prekladoch dokumentácie k dovezeným vozidlám poskytujeme expresné termíny a výhodné ceny.

Technický preukaz a iné dokumenty dovážaného vozidla (EK, STK, potvrdenie o odhlásení vozidla, faktúru, COC certifikát) dokážeme preložiť zo všetkých európskych jazykov v expresnom termíne alebo maximálne do 24 hodín.

Dokument dokážeme naceniť po zaslaní jeho skenu na auta@translata.sk. V 95 % prípadoch všetkých prekladaných dokumentov k dovážaným vozidlám však platí, že ide o preklad 1 normostrany. Ceny prekladov za jednu normostranu uvádzame tu.

Pri úradných dokumentoch je potrebné originálny dokument alebo jeho notársky overenú kópiu zviazať trikolórou s prekladom. Na 1. poschodí Aupark Tower na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava sa nachádza notársky úrad, v ktorom si môžete notársku kópiu nechať vyhotoviť. Našu kanceláriu následne nájdete o poschodie vyššie na 2. poschodí. Sme vám k dispozícii každý pracovný deň od 9:00 do 18:00.

Mám záujem o preklad technického preukazu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad technického preukazu

Objednať preklad technického preukazu