Úvod > Úradné preklady > Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Aký je rozdiel medzi úradným a bežným prekladom?

Úradný preklad (nazývaný aj súdny preklad, oficiálny preklad, preklad s pečiatkou)

  • na oficiálne účely a styk so štátnou správou,
  • preklad realizuje úradný prekladateľ s poverením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
  • preklad je zviazaný trikolórou s originálnym dokumentom alebo jeho notársky overenou kópiou.

Bežný preklad (nazývaný aj obyčajný preklad)

  • na neoficiálne účely,
  • preklad realizuje prekladateľ spôsobilý na vykonávanie prekladateľskej činnosti,
  • preklad má formu textu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Aké sú najčastejšie typy dokumentov, ktoré prekladáme úradne?

A

Apostil

B

Bankový výpis, informácia, potvrdenie

C

Certifikát konformity pre vozidlá - COC
Certifikát
Cestovný pas
Čestné prehlásenie

D

Daňové priznanie
Darovacia zmluva
Diplom
Dodatok k COC
Dodatok k zmluve

E

Evidenčný list

F

Faktúra

L

Lekárska správa
Lekárske potvrdenie
Licencia
List

M

Mailová komunikácia
Maturitné vysvedčenie
Motivačný list

N

Nájomná zmluva
Návod na použitie
Normy
Notárska doložkaO
 
O

Objednávka
Ochranná známka
Osvedčenie pravosti podpisu, pečiatky Osvedčenie o dedičstve
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Osvedčenie o registrácii pre DPH
Osvedčenie o štátnom občianstve
Osvedčenie o živnostenskom opravnení

P
 
Pobytový preukaz
Poistka
Policajná správa
Ponuka služieb
Popis položiek
Potvrdenie o absolvovaní skúšky
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o občianstve
Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa Potvrdenie o pobyte
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o prevode
Potvrdenie o úhrade
Potvrdenie o ukončení podnikania
Potvrdenie o ukončení štúdia
Potvrdenie o vedení účtu
Potvrdenie o zamestnaní
Potvrdenie o zaplatení
Potvrdenie o zdravotnom poistení
Potvrdenie poistenia
Potvrdenie sociálnej poistovne
Povolenie na pobyt
Pozvánka
Pracovná zmluva
Pracovný posudok
Prehlásenie
Prepúšťacia správa
Preukaz obsluhy
Prezentácia
Protokol
 
R

Referencia
Referenčný list
Reklamácia vozidla
Report
Ročné zúčtovanie
Rodný list
Rozhodnutie
Rozhodnutie jediného spoločníka
Rozsudok

S
 
Skončenie pracovného pomeru
Sobášny list
Softvérová licencia
Splnomocnenie
Spoločenská zmluva
Správa
Správa nezávislého auditora
Stanovisko
Stanovy
Súdne rozhodnutie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súvaha
Študijne výsledky
 
T
 
Technická špecifikácia
Technický preukaz
Trénerská zmluva
 
U
 
Účtovná uzávierka
Umrtný list
Uznesenie

V
 
Veterinárne potvrdenie
Vodičský preukaz
Vojenská knižka
Vyhlásenie
Vyhlasenie o záväzku
Vyjadrenie
Výkaz ziskov a strát
Výmenný list
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Výpis z účtu
Výplatný lístok
Výpoveď
Výročná správa
Vysielacia správa
Výsledky štúdia
Vysvedčenie
Vysvedčenie o štátnej skúške
Výučný list
Výzva
 
Z
 
Zakladateľská listina
Zálohová faktúra
Zápisnica
Zápočtový list
Záznam
Zbrojný pas
Zdravotný preukaz
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o kúpe cenných papierov
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podstúpení pohľadavky
Zmluva o pôžičke
Zmluva o prenájme
Zmluva o prevode majetku
Zmluva o prevode obchodného podielu Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Zmluva o spolupráci
Zmluva o zapožičaní zariadenia
Znalecký posudok
Zoznam akcionárov
Zoznam poskytnutých služieb
Zriaďovateľská listina
Zváračský preukaz
Žiadosť
Živnostenský list
Životopis (CV)
 

 
 

x

Mám záujem o úradný preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo