Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Aký je rozdiel medzi úradným a bežným prekladom?

Úradný preklad (nazývaný aj súdny preklad, oficiálny preklad, preklad s pečiatkou)

  • na oficiálne účely a styk so štátnou správou,
  • preklad realizuje úradný prekladateľ s poverením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
  • preklad je zviazaný trikolórou s originálnym dokumentom alebo jeho notársky overenou kópiou.

Bežný preklad (nazývaný aj obyčajný preklad)

  • na neoficiálne účely,
  • preklad realizuje prekladateľ spôsobilý na vykonávanie prekladateľskej činnosti,
  • preklad má formu textu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Aké sú najčastejšie typy dokumentov, ktoré prekladáme úradne?

A

Apostil

B

Bankový výpis, informácia, potvrdenie

C

Certifikát konformity pre vozidlá – COC
Certifikát
Cestovný pas
Čestné prehlásenie

D

Daňové priznanie
Darovacia zmluva
Diplom
Dodatok k COC
Dodatok k zmluve

E

Evidenčný list

F

Faktúra

L

Lekárska správa
Lekárske potvrdenie
Licencia
List

M

Mailová komunikácia
Maturitné vysvedčenie
Motivačný list

N

Nájomná zmluva
Návod na použitie
Normy
Notárska doložka

O

Objednávka
Ochranná známka
Osvedčenie pravosti podpisu, pečiatky Osvedčenie o dedičstve
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Osvedčenie o registrácii pre DPH
Osvedčenie o štátnom občianstve
Osvedčenie o živnostenskom opravnení

P

Pobytový preukaz
Poistka
Policajná správa
Ponuka služieb
Popis položiek
Potvrdenie o absolvovaní skúšky
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o občianstve
Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa Potvrdenie o pobyte
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o prevode
Potvrdenie o úhrade
Potvrdenie o ukončení podnikania
Potvrdenie o ukončení štúdia
Potvrdenie o vedení účtu
Potvrdenie o zamestnaní
Potvrdenie o zaplatení
Potvrdenie o zdravotnom poistení
Potvrdenie poistenia
Potvrdenie sociálnej poistovne
Povolenie na pobyt
Pozvánka
Pracovná zmluva
Pracovný posudok
Prehlásenie
Prepúšťacia správa
Preukaz obsluhy
Prezentácia
Protokol

R

Referencia
Referenčný list
Reklamácia vozidla
Report
Ročné zúčtovanie
Rodný list
Rozhodnutie
Rozhodnutie jediného spoločníka
Rozsudok

S

Skončenie pracovného pomeru
Sobášny list
Softvérová licencia
Splnomocnenie
Spoločenská zmluva
Správa
Správa nezávislého auditora
Stanovisko
Stanovy
Súdne rozhodnutie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súvaha
Študijne výsledky

T

Technická špecifikácia
Technický preukaz
Trénerská zmluva

U

Účtovná uzávierka
Umrtný list
Uznesenie

V

Veterinárne potvrdenie
Vodičský preukaz
Vojenská knižka
Vyhlásenie
Vyhlasenie o záväzku
Vyjadrenie
Výkaz ziskov a strát
Výmenný list
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Výpis z účtu
Výplatný lístok
Výpoveď
Výročná správa
Vysielacia správa
Výsledky štúdia
Vysvedčenie
Vysvedčenie o štátnej skúške
Výučný list
Výzva

Z

Zakladateľská listina
Zálohová faktúra
Zápisnica
Zápočtový list
Záznam
Zbrojný pas
Zdravotný preukaz
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o kúpe cenných papierov
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podstúpení pohľadavky
Zmluva o pôžičke
Zmluva o prenájme
Zmluva o prevode majetku
Zmluva o prevode obchodného podielu Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Zmluva o spolupráci
Zmluva o zapožičaní zariadenia
Znalecký posudok
Zoznam akcionárov
Zoznam poskytnutých služieb
Zriaďovateľská listina
Zváračský preukaz
Žiadosť
Živnostenský list
Životopis (CV)