Úvod > Úradné preklady > Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov

Aký je rozdiel medzi úradným a bežným prekladom?

Úradný preklad (nazývaný aj súdny preklad, oficiálny preklad, preklad s pečiatkou)

  • na oficiálne účely a styk so štátnou správou,
  • preklad realizuje úradný prekladateľ s poverením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
  • preklad je zviazaný trikolórou s originálnym dokumentom alebo jeho notársky overenou kópiou.

Bežný preklad (nazývaný aj obyčajný preklad)

  • na neoficiálne účely,
  • preklad realizuje prekladateľ spôsobilý na vykonávanie prekladateľskej činnosti,
  • preklad má formu textu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Aké sú najčastejšie typy dokumentov, ktoré prekladáme úradne?


A

Apostil

B

Bankový výpis, informácia, potvrdenie

C

Certifikát konformity pre vozidlá - COC
Certifikát
Cestovný pas
Čestné prehlásenie

D

Daňové priznanie
Darovacia zmluva
Diplom
Dodatok k COC
Dodatok k zmluve

E

Evidenčný list

F

Faktúra

L

Lekárska správa
Lekárske potvrdenie
Licencia
List

M

Mailová komunikácia
Maturitné vysvedčenie
Motivačný list

N

Nájomná zmluva
Návod na použitie
Normy
Notárska doložka  

O
 
Objednávka
Ochranná známka
Osvedčenie pravosti podpisu, pečiatky Osvedčenie o dedičstve
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Osvedčenie o registrácii pre DPH
Osvedčenie o štátnom občianstve
Osvedčenie o živnostenskom opravnení

P
 
Pobytový preukaz
Poistka
Policajná správa
Ponuka služieb
Popis položiek
Potvrdenie o absolvovaní skúšky
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o občianstve
Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa Potvrdenie o pobyte
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o prevode
Potvrdenie o úhrade
Potvrdenie o ukončení podnikania
Potvrdenie o ukončení štúdia
Potvrdenie o vedení účtu
Potvrdenie o zamestnaní
Potvrdenie o zaplatení
Potvrdenie o zdravotnom poistení
Potvrdenie poistenia
Potvrdenie sociálnej poistovne
Povolenie na pobyt
Pozvánka
Pracovná zmluva
Pracovný posudok
Prehlásenie
Prepúšťacia správa
Preukaz obsluhy
Prezentácia
Protokol
R

Referencia
Referenčný list
Reklamácia vozidla
Report
Ročné zúčtovanie
Rodný list
Rozhodnutie
Rozhodnutie jediného spoločníka
Rozsudok
 
S
 
Skončenie pracovného pomeru
Sobášny list
Softvérová licencia
Splnomocnenie
Spoločenská zmluva
Správa
Správa nezávislého auditora
Stanovisko
Stanovy
Súdne rozhodnutie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súvaha
Študijne výsledky
 
T
 
Technická špecifikácia
Technický preukaz
Trénerská zmluva
 
U
 
Účtovná uzávierka
Umrtný list
Uznesenie
V
Veterinárne potvrdenie
Vodičský preukaz
Vojenská knižka
Vyhlásenie
Vyhlasenie o záväzku
Vyjadrenie
Výkaz ziskov a strát
Výmenný list
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Výpis z účtu
Výplatný lístok
Výpoveď
Výročná správa
Vysielacia správa
Výsledky štúdia
Vysvedčenie
Vysvedčenie o štátnej skúške
Výučný list
Výzva
 
Z
 
Zakladateľská listina
Zálohová faktúra
Zápisnica
Zápočtový list
Záznam
Zbrojný pas
Zdravotný preukaz
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o kúpe cenných papierov
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podstúpení pohľadavky
Zmluva o pôžičke
Zmluva o prenájme
Zmluva o prevode majetku
Zmluva o prevode obchodného podielu Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Zmluva o spolupráci
Zmluva o zapožičaní zariadenia
Znalecký posudok
Zoznam akcionárov
Zoznam poskytnutých služieb
Zriaďovateľská listina
Zváračský preukaz
Žiadosť
Živnostenský list
Životopis (CV)

x

Mám záujem o úradný preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme z a do viac ako 73 jazykov:

Najnovšie v blogu

egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie