Preklad vysvedčenia alebo diplomu: kedy ich budete potrebovať?

Úradný preklad diplomu alebo vysvedčenia často potrebujú zahraniční študenti či zamestnanci. Aby bol doklad o vzdelaní platný aj v krajine, v ktorej chcete pracovať alebo pokračovať v štúdiu, vyžaduje úradný preklad s pečiatkou. Akademické preklady majú svoje špecifiká a môžu sa líšiť od bežného prekladu dokumentov.

Preklad vysvedčenia a kedy sa vám zíde

Preklad vysvedčenia zo základnej školy, maturitné vysvedčenie alebo vysvedčenie o štátnej skúške potvrdzuje vaše dosiahnuté vzdelanie. Ak sa chystáte pokračovať v štúdiu v zahraničí, škola môže vyžiadať úradný preklad týchto dokumentov (zvyčajne iba potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní). V určitých prípadoch ho môže vyžiadať aj zahraničný zamestnávateľ, napríklad v prípade regulovaných zamestnaní. Tie vyžadujú odbornú kvalifikáciu v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom chcete pracovať. 

Preklad diplomu pre zamestnanie aj vyššie štúdium

Vysokoškolské diplomy či diplomy o špecializácii môžu byť rovnako vyžiadané vzdelávacou inštitúciou alebo zamestnávateľom v zahraničí. Často sa prekladá aj dodatok k diplomu – dokument, vďaka ktorému môžu zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie ľahšie porozumieť vašej kvalifikácii. Lekárske fakulty v minulosti vydávali diplomy v latinčine, preklad tohto dokumentu môže vyžiadať aj zamestnávateľ v krajine, v ktorej ste diplom získali.

Čo musí spĺňať preklad vysvedčenia a diplomu?

Úradný preklad musí mať formu fyzického zväzku. Ten obsahuje dokument v zdrojovom jazyku, preklad, titulnú stranu a doložku. Keďže diplomy a vysvedčenia sa zvyčajne vydávajú iba v jednom origináli, na zviazanie s úradným prekladom je vhodné použiť notársky overenú kópiu. Originál si tak budete môcť nechať aj po odovzdaní úradného prekladu.

Hoci rozsah takéhoto dokumentu zvyčajne nie je veľký, preklad vyžaduje presnosť a znalosti vzdelávacích systémov zdrojového aj cieľového jazyka. V úradnom preklade sú dôležité správne ekvivalenty udelených titulov, stupňov vzdelania či názvov kurzov. Okrem toho, že prekladateľ musí mať akreditáciu, mal by mať aj skúsenosti s akademickými prekladmi

Je nutná apostila alebo superlegalizácia vysvedčenia a diplomu?

Apostil, apostille alebo apostila je doložka k úradnému prekladu, ktorá potvrdzuje pravosť priloženého dokumentu. Používa sa v krajinách, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. Nevydáva ju prekladateľ, ale v prípade vysvedčení a diplomov je to ministerstvo školstva. Apostiláciu nemusíte vybavovať pri každom dokumente, potrebná len v prípade, že ju vyžiada inštitúcia, ktorej máte preklad doručiť. Apostila nahrádza superlegalizáciu, náročnejší proces overovania dokumentov. Superlegalizácia môže byť potrebná v krajinách, ktoré k Haagskemu dohovoru nepristúpili. Superlegalizácia ani apostilácia nie je potrebná v krajinách, s ktorými Slovensko uzavrelo bilaterálne dohody o overovaní (napríklad Česká republika).

Kde si dať preložiť vysvedčenie

Preklad vysvedčenia alebo diplomu patrí medzi úradné preklady, ktoré v našej agentúre pravidelne realizujeme. Snažíme sa o to, aby naše prekladateľské služby neboli komplikované ani nákladné, pričom dbáme na adekvátnu rýchlosť dodania. Najčastejšie pripravujeme úradné preklady do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, francúzštiny ale aj ďalších jazykov. Úradné preklady dokážeme vyhotoviť už do 24 hodín, v závislosti od cieľového jazyka a rozsahu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.