Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Ak sa dostanete do situácie, pri ktorej budete potrebovať úradný preklad dokumentu, alebo úradnej listiny, je možné, že sa stretnete aj s pojmom apostilácia.

Predtým ako môže byť verejná listina použitá v inej krajine ako tej, ktorá ju vydala, musí byť overený jej pôvod a práve na to nám slúži apostila (niekedy aj apostil, apostille alebo apostilácia). Apostila predstavuje vyššiu formu osvedčenia dokumentu, alebo osoby (úradného prekladateľa, notára). Nahradzuje tzv. superlegalizáciu a úradný dokument tak apostiláciou môžeme použiť bez ďalšieho overenia na území krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile. Ak bude dokument použitý v krajine, ktorá nie je súčasťou Dohovoru o Apostile, je potrebné listiny osvedčiť aj na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ako vyzerá apostilácia?

Apostila je doložka, spravidla jeden list papiera, kde je 10 štandardizovaných a očíslovaných bodov, ktoré potvrdzujú pravosť priloženého dokumentu.

Apostilácia - vzor
Vzor apostily.
 

Kto vydáva apostiláciu?

Na Slovensku nemáme jednotný orgán, ktorý by zastrešoval vydávanie apostilácií. Apostilu vydáva vždy orgán nadradený úradu, ktorý vydal príslušný originálny dokument. Napríklad, v prípade univerzitného diplomu, vám vydajú apostilu na Ministerstve školstva. Apostilu k výpisu z registra trestov vám vydá Generálna prokuratúra, atď.

Zoznam najčastejšie prekladaných dokumentov a úrad, ktorý daný dokument apostiluje:

 • matričné doklady osvedčuje príslušný okresný úrad,

 • výpisy z registra trestov osvedčuje Generálna prokuratúra,

 • originál dokladov o vzdelaní osvedčuje Ministerstvo školstva, až potom sa vyhotovuje notársky overená kópia dokumentu (nasleduje osvedčenie notára),

 • výpisy z banky nie je možné priamo overiť, keďže banky sú súkromné subjekty,

 • výpisy z obchodného registra (získané u notára, príp. na príslušnom okresnom súde) osvedčuje príslušný krajský súd,

 • fotokópie dokladov totožnosti osvedčuje notár (nasleduje osvedčenie notára),

 • čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy je potrebné podpísať pred notárom (následne osvedčenie notára),

 • potvrdenie o pobyte pre slovenských občanov osvedčuje príslušný okresný úrad,

 • potvrdenie o pobyte pre potreby cudzincov žijúcich na území SR vydáva a osvedčuje príslušné Oddelenie cudzineckej polície PZ,

 • osvedčenie o štátnom občianstve SR osvedčuje Ministerstvo vnútra SR.
   

 

Kedy je apostilácia potrebná?

Apostilácia sa nevyžaduje vo všetkých prípadoch. Je potrebná iba vtedy, ak to vyžaduje úrad, ktorému sa preložené dokumenty odovzdávajú.

Ako by ste mali postupovať, ak potrebujete v zahraničí doložiť úradný preklad dokumentu?

 1. Na vyhotovenie úradného prekladu je vždy potrebný originálny dokument, s ktorým sa preklad fyzicky zväzuje trikolórou. Za predpokladu, že si chcete (alebo musíte) originál nechať, je potrebné ho notársky overiť. Úradný preklad sa tak namiesto originálu zviaže s jeho overenou kópiou.    
 2. Kontaktujte úrad, ktorý od vás vyžaduje úradný preklad dokumentu a zistite, či bude akceptovať notársky overenú kópiu, alebo vyžaduje aj apostiláciu, teda vyššiu formu overenia.
 3. Navštívte úrad, ktorý vám k dokumentu vydá apostilu a nechajte si originál, alebo jeho notársky overenú kópiu overiť.
 4. Overenú kópiu pošlite poštou, alebo doneste fyzicky do prekladateľskej agentúry, ktorá ju použije na vyhotovenie úradného prekladu. Pri úradnom preklade sa prekladá nielen samotný dokument, ale aj notárska doložka, či samotná apostila.
 
Nezabudnite, že je rozdiel medzi obyčajným prekladom a úradným prekladom. Úradné preklady (tiež sa môžete stretnúť s pomenovaním „súdne overené preklady“, „súdne preklady“, alebo aj „preklady s pečiatkou“) môžu vyhotovovať len profesionálni prekladatelia, ktorí majú poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vyžadujú sa pri oficiálnom styku so štátnou správou, alebo verejnými inštitúciami.

Úradný preklad - vzor
Zadná strana úradného prekladu.

Aktualizovaný zoznam krajín, ktoré sú členmi Dohovoru o Apostile (niekedy nedostačujúco označovaného ako Haagsky dohovor), nájdete na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR: Zoznam štátov Haagskeho dohovoru a dohovoru o Apostile

11. 09. 2018 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo