Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Predtým ako môže byť verejná listina použitá v inej krajine ako tej, ktorá ju vydala, musí byť overený jej pôvod a práve na to nám slúži apostila (niekedy aj apostil, apostille alebo apostilácia). Apostila predstavuje vyššiu formu osvedčenia dokumentu, alebo osoby (úradného prekladateľa, notára). Nahradzuje tzv. superlegalizáciu a úradný dokument tak apostiláciou môžeme použiť bez ďalšieho overenia na území krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile. Ak bude dokument použitý v krajine, ktorá nie je súčasťou Dohovoru o Apostile, je potrebné listiny osvedčiť aj na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ako vyzerá apostilácia?

Apostila je doložka, spravidla jeden list papiera, kde je 10 štandardizovaných a očíslovaných bodov, ktoré potvrdzujú pravosť priloženého dokumentu.

Apostilácia - vzor

Vzor apostily.

Kto vydáva apostiláciu?

Na Slovensku nemáme jednotný orgán, ktorý by zastrešoval vydávanie apostilácií. Apostilu vydáva vždy orgán nadradený úradu, ktorý vydal príslušný originálny dokument.

Zoznam najčastejšie prekladaných dokumentov a úrad, ktorý daný dokument apostiluje:

 • matričné doklady apostiluje príslušný okresný úrad,
 • výpisy z registra trestov apostiluje Generálna prokuratúra, na použitie v zahraničí ho následne apostiluje Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí,
 • originál dokladov o vzdelaní apostiluje Ministerstvo školstva (v niektorých prípadoch Ministerstvo zdravotníctva, príp. Ministerstvo obrany), až potom sa vyhotovuje notársky overená kópia dokumentu (nasleduje apostilácia notára),
 • výpisy z banky nie je možné priamo overiť, keďže banky sú súkromné subjekty,
 • výpisy z obchodného registra (získané u notára, príp. na príslušnom okresnom súde) apostiluje príslušný krajský súd, výpisy z obchodného registra získané na pošte nie je možné apostilovať
 • fotokópie dokladov totožnosti apostiluje notár (nasleduje osvedčenie notára),
 • čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy je potrebné podpísať pred notárom (nasleduje apostilácia notára),
 • potvrdenie o pobyte pre slovenských občanov apostiluje príslušný okresný úrad,
 • potvrdenie o pobyte pre potreby cudzincov žijúcich na území SR vydáva a apostiluje príslušné Oddelenie cudzineckej polície PZ,
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR apostiluje Ministerstvo vnútra SR.

Kedy je apostilácia potrebná?

Apostilácia sa nevyžaduje vo všetkých prípadoch. Je potrebná iba vtedy, ak to vyžaduje úrad, ktorému sa preložené dokumenty odovzdávajú.

Ako by ste mali postupovať, ak potrebujete v zahraničí doložiť úradný preklad dokumentu?

 1. Na vyhotovenie úradného prekladu je vždy potrebný originálny dokument, s ktorým sa preklad fyzicky zväzuje trikolórou. Za predpokladu, že si chcete (alebo musíte) originál nechať, je potrebné ho notársky overiť. Úradný preklad sa tak namiesto originálu zviaže s jeho overenou kópiou.
 2. Kontaktujte úrad, ktorý od vás vyžaduje úradný preklad dokumentu a zistite, či bude akceptovať notársky overenú kópiu, alebo vyžaduje aj apostiláciu, teda vyššiu formu overenia.
 3. Navštívte úrad, ktorý vám k dokumentu vydá apostilu a nechajte si originál, alebo jeho notársky overenú kópiu overiť.
 4. Overenú kópiu pošlite poštou, alebo doneste fyzicky do prekladateľskej agentúry, ktorá ju použije na vyhotovenie úradného prekladu. Pri úradnom preklade sa prekladá nielen samotný dokument, ale aj notárska doložka, či samotná apostila.

Nezabudnite, že je rozdiel medzi obyčajným prekladom a úradným prekladom. Úradné preklady (tiež sa môžete stretnúť s pomenovaním „súdne overené preklady“, „súdne preklady“, alebo aj „preklady s pečiatkou“) môžu vyhotovovať len profesionálni prekladatelia, ktorí majú poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vyžadujú sa pri oficiálnom styku so štátnou správou, alebo verejnými inštitúciami.

Úradný preklad - vzor
Zadná strana úradného prekladu.
Aktualizovaný zoznam krajín, ktoré sú členmi Dohovoru o Apostile (niekedy nedostačujúco označovaného ako Haagsky dohovor), nájdete na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR: Zoznam štátov Haagskeho dohovoru a dohovoru o Apostile

 

Viac informácií o apostilácii dokumentov nájdete tu.