Rodný list – čo potrebujem, aby som ho získal? + VZOR

Rodný list je jeden z prvých dokladov, ktoré nás sprevádzajú celým životom. Poradíme vám, ako vybaviť rodný list pre dieťa, ako získať duplikát v prípade straty a čo robiť, ak potrebujete preklad rodného listu.

Čo to je rodný list a načo slúži?

Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Odborne ide o úradný výpis z knihy narodení. Vydaním rodného listu získava dieťa celoživotný identifikátor – rodné číslo.

Rodný list obsahuje:

Rodný list dieťaťa sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade, ktorý prislúcha miestu narodenia dieťaťa. Pozor, nejde o miesto trvalého pobytu. Zvyčajne sa jedná o matriku, pod ktorú patrí nemocnica (pôrodnica), kde sa dieťa narodilo.

V špecifických situáciách, kedy nie je známe miesto narodenia dieťaťa, vydáva rodný list matrika v obvode, v ktorom sa dieťa našlo.

Zápisy do knihy narodení upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení a vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách.

Vzor rodného listu

Matričné úrady na Slovensku vydávajú rodné listy na ceninovom papieri s vodoznakom štátneho znaku a ochrannými vláknami. List má ochranné prvky, ktoré slúžia na ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu.

Vzor rodného listu obsahuje priestor na vypísanie všetkých údajov, ktoré musí právoplatný rodný list obsahovať. Ide o základné údaje o matričnom úrade, údaje o dieťati a rodičoch, ako aj informácie o vyhotovení listu a identifikácia osoby oprávnenej na vystavenie listu.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/galerie/nove_matricne_doklady_2011/2/matricny-rodny-2011.jpg

Ako rodný list získať?

Rodný list sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa. Miestom narodenia sa rozumie nemocnica (pôrodnica) a v prípade domáceho pôrodu dom, v ktorom sa dieťa narodilo.

Ak sa dieťa narodilo v dopravnom prostriedku, napríklad v sanitke, zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku. Môže sa teda stať, že dieťa bude zapísané v obvode, v ktorom nie je pôrodnica a ani jeden z rodičov v ňom nemá pobyt.

Narodenie dieťaťa oznamuje matrike buď zdravotnícke zariadenie, resp. lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon, prípadne rodič, na ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť v prípade lekára alebo otca je najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa. Matka dieťaťa môže oznámenie splniť aj neskôr, a to hneď, ako jej to zdravotný stav po pôrode dovolí.

Ak rodič urobí oznámenie o narodení v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka. Pokiaľ nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník pred matrikárom zložiť sľub. Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.

Potrebné doklady na vydanie rodného listu

Doklady nevyhnutné na vydanie rodného listu novonarodeného dieťaťa sa líšia podľa toho, v akom vzťahu sa dieťa narodilo. V každom prípade je potrebné predložiť hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré posiela pôrodnica matričnému úradu, a vyhlásenie o mene dieťaťa.

Vyhlásenie o mene dieťaťa musia podpísať obaja rodičia. Matka tak robí v pôrodnici, otec na matričnom úrade pri preberaní rodného listu. Ak sa otec nemôže dostaviť na matričný úrad, matka predkladá vyhlásenie otca so súhlasom mena dieťaťa. Podpis otca na vyhlásení musí byť overený. Ostatné doklady sa rozlišujú podľa vzťahu matky a otca narodeného dieťaťa.

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve, rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list a platné občianske preukazy oboch rodičov.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke, rodný list vyzdvihne matka, predloží platný občiansky preukaz a čestné prehlásenie, že matka je slobodná. Ak ide o slobodnú matku, ktorá chce určiť otcovstvo, vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia platné občianske preukazy.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke, rodný list vyzdvihne matka, predloží platný občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky, no po úspešnom zapretí otcovstva na súde môže určiť otcovstvo na matrike biologický otec.

Ak sa dieťa narodilo vdove, rodný list vyzdvihne matka, predloží platný občiansky preukaz a úmrtný list manžela. Do 300 dní od smrti manžela je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa zosnulý manžel matky.

Čo robiť, ak som stratil rodný list?

Keď ste stratili rodný list, môžete požiadať o vydanie úradného výpisu z matričného dokladu, čo zahŕňa aj rodný list. Prakticky ide o duplikát rodného listu. Žiadosť môžete podať sami, alebo ju môže podať oprávnená osoba (manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec).

Ako získať duplikát rodného listu

Zatiaľ čo originál sa vydáva osobne, o duplikát rodného listu môžete získať dvomi spôsobmi. Buď oň požiadate priamo na matričnom úrade obce, ktorá vás eviduje vo svojej knihe narodení, alebo elektronicky prostredníctvom služby Žiadosť o vydanie úradného výpisu z matriky. Tá je dostupná priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

Cez túto službu môžete požiadať aj o vydanie ďalších matričných dokumentov, ako sobášny list, úmrtný list alebo výpisy z osobitnej matriky.

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, budete potrebovať občiansky preukaz s čipom a čítačku. Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom si zvolíte formu doručenia vyhotovenej kópie rodného listu (buď poštou alebo osobné prevzatie na matrike). Elektronický formulár sa podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronickú žiadosť môže taktiež podať oprávnená osoba za iného človeka. V tomto prípade sa oprávnenou osobou rozumie manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka či súrodenec. O duplikát môžete teda elektronicky požiadať, ak ste stratili originál svojho rodného listu, ale aj v prípade, že potrebujete rodný list svojej matky, otca, starých rodičov alebo detí.

Poplatky za rodný list

Vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné. Vydáva sa osobne na príslušnej matrike alebo osobitnej matrike. V prípade, že potrebujete duplikát rodného listu, zaplatíte na matrike poplatok 5 €. Žiadosť o vydanie duplikátu úradného výpisu z matriky elektronicky (prostredníctvom služby Žiadosť o vydanie úradného výpisu z matriky) stojí 2,50 €.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí

Dieťa narodené slovenskému občanovi v zahraničí sa automaticky stáva občanom SR. Občianstvo teda vybavovať nemusíte, no bude potrebné vybaviť slovenský rodný list.

Ak sa dieťa narodí v zahraničí, rodný list vydáva príslušný matričný úrad na mieste, kde sa dieťa narodilo. Slovenský rodný list vydáva osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR.

Do osobitnej matriky sa zapisuje narodenie ale aj uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali:

Ak chcete požiadať o slovenský rodný list pre dieťa, ktoré sa narodilo v zahraničí, neobracajte sa priamo na osobitnú matriku.

Kontaktujte sprostredkovateľa, ktorým môže byť napríklad:

Sprostredkovateľ podáva žiadosť písomne. Zápis sa vykoná na základe rodného listu vydaného štátom, v ktorom sa dieťa narodilo, sobášneho listu rodičov (prípadne dokladu o otcovstve), dokladu o štátnom občianstve SR rodičov (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a v niektorých prípadoch aj rodného listu rodiča, ktorý preukáže, že je občanom SR.

Zahraničný rodný list môže pri podávaní žiadosti nahradiť aj zápis o narodení dieťaťa zo zastupiteľského úradu alebo matričného úradu, prípadne inej listiny, ktorá dokazuje vznik matričnej udalosti.

Pozor: Cudzojazyčné dokumenty, vrátane rodného listu vydaného cudzím štátom, vyžadujú úradný preklad. Viac o prekladoch sa dozviete nižšie.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac na 6 mesiacov, o čom bude žiadateľ upovedomený. Zastupiteľské úrady však zo zákona žiadnu lehotu na vybavenie nemajú, čo môže vybavenie rodného listu zdržať.

6 mesačná lehota sa môže „pobiť” s lehotou nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Ten  si musíte taktiež uplatniť do 6 mesiacov od narodenia a môže sa stať, že osobitná matrika vám dovtedy nestihne vydať rodný list. K žiadosti o tento príspevok potom stačí predložiť preklad dokladu o narodení vystavený v štáte, v ktorom sa dieťa narodilo.

Cudzojazyčné a medzinárodné rodné listy

Cudzojazyčný rodný list vydáva príslušný matričný úrad deťom, ktoré sa narodili v zahraničí. Rodný list sa považuje za úradnú listinu, preto musí byť preložený súdnym prekladateľom do slovenčiny ešte predtým, než požiadate o zápis na osobitnej matrike.

Niektoré zastupiteľské úrady vyžadujú vyššie overenie listiny (apostille, alebo superlegalizácia v závislosti od krajiny). Doklad sa nevracia, preto ak vlastníte len jeden originál rodného listu, treba s prekladom zviazať úradne overenú fotokópiu.

Preklad rodného listu je potrebný aj v prípade tzv. „medzinárodných” rodných listov. Ak je rodný list vydaný v členských štátoch EÚ a je k nemu priložený viacjazyčný štandardný formulár (prekladový formulár), nie je potrebný úradný preklad na Slovensku. O tento formulár je však potrebné vopred požiadať.

Ak je rodný list vydaný v Českej republike, na vybavenie slovenského rodného listu postačuje originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenčiny.

Preklady rodných listov

Úradný preklad rodného listu budete potrebovať nielen v prípade, že sa vaše dieťa narodí v cudzine. Nevyhnutný bude aj pre tých, ktorí plánujú svadbu v zahraničí, často je podmienkou k získaniu víz a vyžiadať ho môžu aj iné úrady a inštitúcie v cudzích krajinách.

Úradný preklad (inak nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou) môže byť vyhotovený výhradne úradným prekladateľom, ktorý je poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Takým je aj prekladateľská agentúra Translata.

Preklad rodného listu do slovenčina alebo zo slovenčiny do viac než 70 cudzích jazykov vybavíme expresne už v rámci jedného dňa. Od vás budeme potrebovať iba notársky overenú kópiu rodného listu, ktorú následne preložíme a fyzicky zviažeme trikolórou s prekladom. Preložený rodný list sa tak stane právoplatnou listinou v cieľovom jazyku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.