Kedy je nutné zabezpečiť preklad úmrtného listu

Úmrtný list je dôležitý dokument, bez ktorého nie je možné vykonať administračné úkony nadväzujúce na úmrtie občana SR. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť úmrtný list vystavený v cudzom jazyku. V takomto prípade bude potrebné zabezpečiť preklad tohto dokumentu, či už pre potreby zápisu zosnulého na matričnom úrade, alebo nasledovné dedičské konanie.

Čo obsahuje úmrtný list

Keď osoba zomrie, väčšina vlád na celom svete vydá pozostalým jednotlivca úmrtný list. Tento dokument bude zvyčajne pochádzať od nejakej formy vládnej agentúry alebo certifikovaného lekára. Účelom úmrtného listu je zaznamenať a potvrdiť čas, dátum, miesto a príčinu úmrtia, ako aj všeobecné identifikačné údaje o dotknutej zosnulej osobe.

Kedy je potrebný preklad úmrtného listu

Úmrtný list v cudzom jazyku môže byť vystavený v prípade, že úmrtie občana Slovenskej republiky nastalo na území cudzieho štátu, prípadne aj na lodi alebo lietadle mimo územia SR. O úmrtí je v prvom rade potrebné informovať príslušný matričný úrad na Slovensku (v mieste trvalého bydliska zosnulého). Ak bol úmrtný list vydaný v cudzom jazyku, bude nevyhnutné nechať tento dokument preložiť. Preložený dokument budú vyžadovať aj poisťovne a farský úrad, rovnako bude nevyhnutný pri majetkovom prepise.

Preklad úmrtného listu môže byť potrebný, ak:

Aký preklad budete potrebovať

Pre všetky administračné úkony spojené s úmrtím je nevyhnutné zabezpečiť úradný preklad úmrtného listu. Keďže ide o dokument na oficiálne účely, styk so štátnou správou a ďalšími úradmi, musí ísť o súdne overený preklad s pečiatkou. Úmrtné listy vydané v zahraničí musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Úradný preklad je rovnako nevyhnutný aj v prípade, ak potrebujete dokument preložiť do cudzieho jazyka. V závislosti od konkrétnej krajiny môže byť potrebná superlegalizácia.

Úradný preklad úmrtného listu

Ak zosnulá osoba zomrela v zahraničí a úmrtný list, ktorý vám bol poskytnutý, je v cudzom jazyku, budete potrebovať jeho úradný preklad. Výber správnych prekladateľských služieb je rozhodujúci pre príjem dokumentov z cudzích krajín slovenskými úradmi. 

 

Zaobchádzanie s komplikovanou administratívou, predovšetkým s položkami, ako sú úmrtné listy, môže byť náročné. Dobrá prekladateľská agentúra bude k tejto úlohe pristupovať profesionálne. Samozrejmosťou je korektný postup pri preklade so zachovaním súkromia a zdvorilosti, ktoré sú za týchto okolností nevyhnutné. V prípade vašej potreby zabezpečíme profesionálne úradné preklady úmrtných listov so všetkými potrebnými doložkami.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.