Alexandra Bukovčanová

10. februára 2020

Superlegalizácia pomôže tam, kde apostilácia nie je možná

Ak vás zahraničné úrady vyzvú k predloženiu oficiálnych dokumentov, budete potrebovať úradný preklad. Ten môže vyžadovať potvrdenie pravosti vo forme pečiatky, alebo nálepky, ktorá sa nazýva apostila. Apostiláciu úradných dokumentov je možné využiť iba pri komunikácií so štátmi, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile.

Superlegalizácia pomôže tam, kde apostilácia nestačí

Zahraničné úrady môžu požadovať rodný, sobášny či živnostenský list a rôzne iné dokumenty z viacerých dôvodov. Na to, aby mali tieto listiny platnosť v zahraničí, je zvyčajne potrebný ich úradný preklad s pečiatkou. V niektorých situáciách zahraničné inštitúcie požadujú ešte pred samotným prekladom vyššie overenie. Slúžia na to dva procesy  apostilácia a superlegalizácia.

Rozdiel medzi apostiláciou a superlegalizáciou

Apostilácia dokumentu je jednoduchší a rýchlejší spôsob overenia úradného prekladu. Ide o pečiatku, alebo nálepku, ktorá je umiestnená na originálnom dokumente a potvrdzuje jeho pravosť. Apostilovaný doklad vydaný v SR môžete použiť v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o Apostille. Tieto krajiny zrušili požiadavku na vyššie overovanie zahraničných verejných listín.

Superlegalizácia je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Platí v krajinách, ktoré k dohovoru o apostile nepristúpili.

Ako prebieha superlegalizácia

Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách:

  1. Vydanie dokumentu na príslušnom úrade v SR.
  2. Osvedčenie dokumentu príslušným nadradeným úradom v SR.
  3. Osvedčený dokument putuje na overenie konzulárnemu odboru MZV SR.
  4. Súdny preklad dokumentu.
  5. Podpis a pečiatku prekladateľa osvedčí príslušný krajský súd.
  6. Osvedčený úradný preklad putuje na overenie konzulárnemu odboru MZV SR.
  7. Po osvedčení sa dokumenty predložia veľvyslanectvu krajiny, v ktorej budú použité.

Kedy je superlegalizácia potrebná

Overovanie dokumentov apostilou, alebo superlegalizáciou nie je vždy nevyhnutné. O tom, či vyžiadané dokumenty musíte nechať vyššie overiť, rozhoduje úrad, ktorý ich vyžiadal. Spýtajte sa na to, či je potrebné dokumenty určené na použitie v zahraničí overiť a akým spôsobom. Medzi štáty, ktoré vyžadujú superlegalizáciu, patrí napríklad Kanada, Čína, Egypt, Indonézia, Vietnam a ďalšie.

Ako vybaviť súdny preklad určený na superlegalizáciu

Rovnako ako súdne preklady s apostilou, aj preklad určený na superlegalizáciu musí vypracovať súdny prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti.

Potrebujete úradný preklad dokumentu na použitie v zahraničí? Obráťte sa na nás. Súdny preklad zabezpečujeme v 73 jazykových kombináciách. Dlhoročne spolupracujeme s veľkou databázou overených úradných prekladateľov, preto dokážeme zabezpečiť rýchle dodanie súdneho prekladu vašich dokumentov. Tie je následne možné overiť formou superlegalizácie, ak je to nevyhnutné pre krajinu ich použitia.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.