Apostilácia dokumentov a kedy ju pri prekladoch budete potrebovať

Stretli ste sa pri vybavovaní úradného prekladu s pojmom apostilácia? Apostila alebo apostille je vyššie overenie pravosti originálneho dokumentu – pri apostile dokumentu sa overuje pravosť miesta vydania a pravosť podpisu vydavateľa. Funguje ako náhrada superlegalizácie pre krajiny, ktoré pristúpili ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile.

apostilácia dokumentov

Čo je apostila

Apostila je vyššia forma osvedčenia dokumentu alebo osoby (úradného prekladateľa, notára). Apostilácia slúži na zjednodušenie použitia úradných listín na území signatárskych krajín Dohovoru o apostile, tzv. Haagsky dohovor o Apostille. Apostiláciou nadobúdajú právnu silu a hodnovernosť verejných listín aj v štáte, v ktorom neboli originálne vydané. Najčastejšie má formu pečiatky, alebo nálepky umiestnenej na originálnom dokumente, ktorý sa trikolórou zväzuje s jeho úradným prekladom. Apostilu na Slovensku vydáva orgán nadradený úradu, ktorý vystavil originály dokument.

Kedy sa využíva apostilácia dokumentov ?

Nie všetky úradné preklady vyžadujú apostiláciu. Úradný preklad a apostilácia dokumentu je potrebná v prípade, že ju od vás vyžiada konkrétny úrad alebo inštitúcia. Povinnosť apostilovať preložený dokument si preto overte na konkrétnom úrade, ktorému má byť dokument odovzdaný. Ak dokument vyžiadala inštitúcia v štáte, ktorý nepristúpil na Dohodu o Apostile a nemá so Slovenskom bilaterálnu dohodu, apostilácia nie je možná. V tomto prípade je nevyhnutná superlegalizácia.

Úradné preklady s apostiláciou

Úradné preklady s apostiláciou môže vystaviť iba prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti. Ak od vás zahraničný orgán vyžiadal preklad opatrený apostilou, postupujte nasledovne:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.