Preklad lekárskej správy pomôže pri liečbe v zahraničí

Pri komunikácií s lekármi, úradmi a poisťovňami je najdôležitejšia správnosť všetkých dokumentov. Administratíva sa komplikuje o to viac, ak je medzi inštitúciami jazyková bariéra. V prípade, že plánujete liečbu v zahraničí alebo hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia na Slovensku, nezaobídete sa bez úradného prekladu „s pečiatkou”.

Účelom zdravotnej dokumentácie je zaznamenanie pacientovho zdravotného stavu, priebehu ochorenia a liečby. Okrem nej môže lekár vystaviť niekoľko ďalších tlačív, medzi ktoré najčastejšie patrí lekárska správa nález, žiadanka o vyšetrenie, sprievodka k vyšetreniu alebo prepúšťastia správa. Často je vystavovaný aj posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý môže vyžiadať zamestnávateľ, alebo aj polícia. 

Lekárska správa, posudok či prepustenie – kedy potrebujete ich preklad?

Tieto dokumenty je niekedy potrebné preložiť do iného jazyka. Najčastejšie sa tak stane v prípade, ak pacient pokračuje v liečbe v inom štáte, je občanom iného štátu a v liečbe pokračuje v mieste svojho bydliska, alebo cestuje do zahraničia za prácou, ktorá vyžaduje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti. Predovšetkým v prvých dvoch prípadoch je nevyhnutné, aby bol preklad úplný a správny. Aj najmenšia chyba v dokumente môže viesť k nesprávnemu postupu liečby v zahraničí.

Liečba v zahraničí a nevyhnutná administrácia

Ak plánujete liečbu alebo rehabilitáciu v zahraničí, okrem informovania vašej zdravotnej poisťovne bude tiež potrebné zistiť, aké dokumenty vyžaduje zahraničné zdravotnícke zariadenie. Každý štát a každá inštitúcia sa môže riadiť inými pravidlami, najviac času preto ušetríte, ak sa spýtate priamo. 

Po návrate zo zahraničnej liečby prichádza na rad žiadosť o preplatenie nákladov vašou poisťovňou. Aj v tomto prípade sa oplatí priamo spýtať poisťovne, v akej forme dokumentáciu vyžaduje. Medzi poskytovateľmi PZP, úrazového poistenia alebo cestovného poistenia môžu byť rozdiely. K žiadosti o preplatenie starostlivosti je však najčastejšie dodávaný preklad lekárskej správy, posudku, prípade výpisu zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia o absolvovaní vyšetrení a podobne. 

Úradný preklad lekárskej správy

Lekársky preklad je jedinečná oblasť, v ktorej znalosť cudzích jazykov nie je jedinou požiadavkou na prípravu profesionálneho prekladu. Prekladateľ musí poznať nielen jazyk, do ktorého sa dokument prekladá, ale musí mať tiež odborné znalosti v danej oblasti medicíny. Ďalším, nemenej dôležitým faktom je, že prekladateľ pracuje s citlivými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.

Ak vás zahraničná klinika, poisťovňa alebo iné úrady vyzvali k predloženiu lekárskej správy v inom jazyku, než bola pôvodne vystavená, bude potrebné zabezpečiť úradný preklad dokumentu. Ten môže vypracovať iba prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradné preklady garantujú rovnosť informácií medzi originálom dokumentu a jeho prekladom. To bude nevyhnutné nielen pri liečbe v zahraničí, ale aj pri vymáhaní poistného plnenia.

Ak potrebujete preklad lekárskej správy na neoficiálne účely, postačí vám bežný preklad. Táto situácia nastane napríklad v prípade, že sa chcete informovať o svojom zdravotnom stave vy sami, alebo chcete všeobecného lekára informovať o vyšetrení v zahraničí. Dôležitý rozdiel je v tom, že bežný preklad lekárskej dokumentácie necháva pacient vypracovať z vlastnej iniciatívy, teda bez toho, aby bol k tomu oficiálne vyzvaný úradom alebo zdravotnou inštitúciou.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.