Osobné údaje

  1. Spoločnosť Translata, spol. s r. o., so sídlom na adrese Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35 927836, DIČ: 2021980070, IČ DPH: SK2021980070, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35437/B, (ďalej len „Správca“) uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú prekladateľské, tlmočnícke a jazykové služby:

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre nich môže spracovávať aj tento spracovateľ:

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť klientom zasielané relevantné novinky a iné obchodné správy súvisiace s jeho objednávkou, tento postup umožňuje oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť relevantné informácie podľa  §13 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ak ho neodmietnete. Tieto e-mailové správy možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v elektronickej správe – odhlásiť.

 

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese gdpr@translata.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.