Ako správne skloňovať slová v lokáli?

Skloňovanie niektorých slov dokáže potrápiť nielen školákov. Najmä ak ide o cudzie slová, ktoré neskôr prijali pravidlá nášho jazyka, alebo tie, ktoré sa skloňujú nepravidelne. Na aké špecifiká skloňovania v lokáli by ste nemali zabúdať?

Gramatické pády a skloňovanie

Zmeny podstatného mena v závislosti od pádu sa nazývajú skloňovanie. Slovenčina má 7 pádov, no používa sa iba 6 z nich. Sú to: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál. Každý pád má aj pádové otázky, ktoré nám pomáhajú vytvoriť správny tvar slova vo vete.

Okrem gramatických pádov používame aj vzory, podľa ktorých podstatné mená skloňujeme. Jedno podstatné meno zvyčajne skloňujeme podľa jedného vzoru, napríklad slovo mama skloňujeme vo všetkých pádoch podľa vzoru žena. Poznáme však aj také slová, ktoré sa skloňujú nepravidelne a koncovky meníme v závislosti od pádu.

Špecifiká lokálu

Na lokál sa pýtame pádovými otázkami (o) kom? (o) čom?. Tento pád je špecifický tým, že na rozdiel od ostatných pádov stojí vždy len s určitými predložkami. V slovenčine sa používa po predložkách: na (čom?), o (čom?), po (čom?), pri (čom?), v (čom?).

Príklady skloňovanie v lokáli

Skloňovanie niektorých podstatných mien v lokáli je náročné najmä v prípade, ak na konci slova „môže” byť písmeno i, y alebo e. Aspoň sa to mnohým ľuďom v bežnej konverzácii zdá. Slová nám môžu znieť prirodzene vo všetkých troch prípadoch, napríklad o hotele, o hoteli či dokonca o hotely. Správna je však iba jedna z týchto možností.

Podstatné mená zakončené na -l a -r

Napríklad: hotel, e-mail, interiér, server

Mužské neživotné podstatné mená zakončené na -l, -r sa skloňujú podľa vzoru dub, podľa vzoru stroj alebo majú zmiešané skloňovanie, čiže niektoré prípony vznikajú podľa vzoru stroj, iné podľa vzoru dub.

Slovo hotel sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj. V lokáli bude preto správne skloňovanie nasledovné: Rozprával o hoteli, v ktorom strávil dovolenku. V tomto prípade je v lokáli mäkké i. Hotely s ypsilonom použijeme iba v nominatíve množného čísla: Postavili dva nové hotely.

Podstatné mená zakončené na -ar, -ir, -or

Napríklad: traktor, semafor, kar

Neživotné podstatné mená zakončené na -ar, -ir, -or, v ktorých samohláska -o- nie je pohyblivá, skloňujeme pravidelne podľa vzoru dub. Ak vás teda trápi dilema, či je spisovné o traktore alebo o traktori, vedzte, že správna je prvá možnosť: Rozprával o novom traktore. Aj tu platí, že nominatív množného čísla má tvar (dva) traktory.

Skloňovanie priezvisk v lokáli

V slovenčine máme veľa priezvisk, ktoré majú formu vzťahových prídavných mien, ako sú priezviská Jesenský, Orlický, Slavkovský…. Takéto priezviská skloňujeme ako vzťahové prídavné mená podľa vzoru pekný. V lokáli budú mať tvar o Jesenskom, o Orlickom, o Slavkovskom. Priezviská zakončené na -o, napríklad Botto, Krasko, Ferko, skloňujeme podľa vzoru chlap. V lokáli budú mať tvar o Bottovi, o Kraskovi, o Ferkovi. Ženské priezviská odvodené od mužských prostredníctvom prípony -ová budú mať v lokáli jednotného čísla koncovku -ovej.

Skloňovanie v cudzích jazykoch

Rovnako ako slovenčina, aj mnohé cudzie jazyky skloňujú podstatné mená v závislosti od gramatických pádov. Niektoré majú pádov menej, iné viac. Všetky sa však riadia vlastnými pravidlami, ktoré treba dodržiavať aj pri prekladoch. Netreba preto zabúdať, že korektúra rodeným hovorcom je dôležitá pri každom preklade.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.