Jazykovedné časopisy pre všetkých milovníkov slovenčiny

Časopisy venované slovenskému jazyku a literatúre sa tešia veľkej obľube nielen medzi učiteľmi a jazykovedcami, ale aj širšou verejnosťou. Jazykovedné časopisy nám približujú najnovšie vedecké poznatky a historické súvislosti, ktoré ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú vývin jazyka.

Slovenská reč

Časopis pre výskum slovenského jazyka Slovenská reč je najstarší slovakistický jazykovedný časopis a základný časopis pre výskum slovenského jazyka. Venuje sa výskumu súčasného jazyka (otázkam pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Okrem odborných lingvistických štúdií a článkov sa v ňom publikujú aj praktické jazykové okienka. Časopis vydáva Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV šesťkrát ročne.

Jazykovedný časopis

Druhým z trojice časopisov vydávaných ústavom Ľudovíta Štúra SAV je Jazykovedný časopis. Orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a metodológiu jazykovedy. Pozornosť venuje aj otázkam dejín jazykovedy. Popri článkovej časti obsahuje rubriky Diskusie, Rozhľady s informáciami o najnovších výskumoch v jednotlivých oblastiach jazykovedy a informácie o jazykovedných podujatiach. Prispievateľmi časopisu sú slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedy.

Kultúra slova

Časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej v časopise Kultúra slova propaguje výsledky výskumu slovenčiny ako spisovného jazyka a jazykovej kultúry, stará sa o kultivovanie jazykových prejavov, všíma si dodržiavanie normy a kodifikácie vo verejných jazykových prejavoch. Zaoberá sa aj výskumom odbornej terminológie, jej normalizovaniu a uvádzaniu do praxe, rovnako ako umeleckej literatúre z hľadiska využívania jazykových prostriedkov a jazykovej tvorivosti spisovateľov a prekladateľov.

Slavica Slovaca

Slavica Slovaca je jediný interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku, ktorý od roku 2011 vydáva Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza trikrát ročne. Publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, ale aj histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky a hudobnej vedy.

Slovenčinár

Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Slovenčinár tento rok oslávil svoje 20. jubileum. Časopis vychádza trikrát ročne, čitateľom prináša recenzie, knižné informácie a štúdie. Zaoberá sa tiež vyučovacím procesom. Cieľom časopisu je spojiť priepasť medzi generáciami učiteľov slovenčiny, venovať sa otázkam metodiky a publikovať diskusné príspevky učiteľov.

Literárne noviny

Literárne noviny prinášajú informácie o slovenskej aj zahraničnej literatúre. Za týmto nezávislým internetovým projektom stojí Občianske združenie Bookfan. Jeho cieľom je popularizovať slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru medzi širokou verejnosťou. V literárnych novinách získate zaujímavé knižné tipy, môžete si prečítať rôzne recenzie, úvahy a rozhovory s autormi. 

Zahraničné časopisy pre milovníkov lingvistiky

Okrem zoznamu slovenských jazykovedných časopisov vám prinášame ja niekoľko tipov na periodiká v anglickom jazyku, ktoré sa venujú lingvistike, zahraničným štúdiám a svetovým novinkám:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.