Všetko o ochranných známkach

Ochranná známka je súčasťou duševného vlastníctva a zohráva kľúčovú úlohu pri úspechu podnikateľskej činnosti. Prinášame vám prehľad všetkého, čo by ste mali vedieť o ochranných známkach, registrácií a poplatkoch na Slovensku aj v zahraničí.

Ochranné známky podnikateľom umožňujú rozlíšiť svoje tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných osôb. Na to, aby im známka poskytla právnu ochranu, musí byť najskôr zaregistrovaná na príslušnom úrade.

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka chráni grafické znázornenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. V obchodovaní sa používa na jasnú identifikáciu a právnu ochranu firiem.

Za splnenia podmienok stanovených príslušným právnym predpisom môže byť ochrannou známkou akékoľvek označenie schopné grafického znázornenia. Najčastejšie ide o logá, názvy firiem, slogany či názvy výrobkov, ktoré spoločnosť jednoznačne odlišujú od konkurencie.

Ochrannou známkou sa môže stať slovo, fráza alebo grafický prvok, ktorým sa označuje vyrobený tovar, ale aj farby, tvar výrobku či obalu, vzor alebo súbor grafických prvkov, prípadne kombinácia týchto príkladov. Ochranná známka môže byť tiež zvuková, pohybová alebo multimediálna.

Symbol registrovanej ochrannej známky (Registered Trade Mark) je písmeno R v krúžku. Symbol ® by sa mal používať iba v spojení s registrovanými ochrannými známkami na informovanie verejnosti o tom, že predchádzajúce slovo alebo symbol je registrovaná ochranná známka.

Prečo je ochranná známka potrebná?

Vlastník ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s výrobkami alebo so službami, pre ktoré je chránená.

Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nesmie žiadna iná firma alebo osoba v obchodnom styku umiestňovať ochrannú známku na výrobky alebo ich obaly, ponúkať výrobky pod týmto označením, používať označenie v reklame alebo dovážať a vyvážať výrobky pod týmto označením.

Ak tak nejaká firma urobí, vlastník registrovanej ochrannej známky môže začať právne úkony smerujúce k zabráneniu neoprávneného použitia tejto známky.

Druhy ochranných známok

Registrovaná ochranná známka sa líši od neregistrovanej obchodnej značky (™) aj neregistrovanej značky služby (℠).  Existujú mnohé druhy registrovaných obchodných známok, medzi ktoré sa radí napríklad slovná, obrazová, priestorová či farebná ochranná známka.

Známka tiež môže byť národná, európska alebo medzinárodná. Toto delenie vypovedá o tom, na akom území je známka platná.

Registrovaná ochranná známka musí byť zapísaná v registri ochranných známok, ktorý pre územie Slovenska vedie Úrad priemyselného vlastníctva (národná známka) a pre EÚ Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – EUIPO (európska známka).

Medzinárodne zapísaná ochranná známka platí vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Madridského systému. To v súčasnosti zahŕňa viac ako 100 štátov sveta. Podáva sa Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v ŽeneveWIPO.

Kde sa prihlasuje registrácia ochrannej známky?

Konanie o zápise ochrannej známky do registra sa začína podaním žiadosti/prihlášky. Prihlášku na registráciu ochrannej môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.

O registráciu národnej ochrannej známky môžete požiadať Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Prihlášku je možné doručiť osobne, poštou alebo elektronicky. Informácie pre prihlasovateľa nájdete na tomto odkaze.

V rámci Európskej únie môžete podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie (EUTM). Prihláška ochrannej známky EÚ môže byť podaná len Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prihlášku európskej ochrannej známky možno podať v každom z 23 oficiálnych jazykov EÚ, teda aj v slovenčine.

Žiadosť o medzinárodný zápis môžete podať zápisnému úradu toho štátu, kde máte ochrannú známku už zapísanú alebo ešte len prihlásenú. Úrad pôvodu na základe prihlasovateľovej žiadosti vypracuje medzinárodnú prihlášku v anglickom alebo francúzskom jazyku a posiela ju Medzinárodnému úradu WIPO. Viac informácií o medzinárodnom zápise nájdete na tomto odkaze.

Prihlášku môžete podať aj priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých máte záujem získať ochranu. Podmienky registrácie, ako aj samotné konanie o prihláške ochrannej známky sa riadia právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva.

Máte záujem o podanie prihlášky v anglickom jazyku alebo v jazyku krajiny, v ktorej žiadate o ochrannú známku? Môžete ju vypracovať v slovenčine a využiť bežný alebo úradný preklad tohto dokumentu. Radi pre vás vyhotovíme preklady do rôznych jazykov v expresnom termíne.

Viac sa dočítate v našom článku: Úradné preklady – kedy ich potrebujete a koľko stoja?

Prihláška na registráciu ochrannej známky

Prihláška na registráciu ochrannej známky sa podáva na predpísanom tlačive.

Prihláška musí obsahovať:

Prihláška môže obsahovať aj doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa a jeho tovary a služby, reprodukciu prihlasovaného označenia (napr. logo) v takej kvalite, aby bolo možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej 8 cm x 8 cm, a splnomocnenie pre svojho zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený.

Faktory schvaľovania registrácie ochrannej známky

Po podaní žiadosti a zaplatení poplatku pokračuje príslušný úrad formálnym preskúmavaním žiadosti a vecným preskúmavaním žiadosti.

Vecné preskúmavanie žiadosti spočíva v preverovaní, či ochranná známka spĺňa základné podmienky, aby bola ochrannou známkou, a či neobsahuje zakázané označenie, ktoré nesmie byť ochrannou známkou. Rovnako sa overuje, či ochranná známka nie je zhodná s registrovanou ochrannou známkou iného podnikateľa.

Úrad následne prihlášku zverejní vo vestníku. Proti zápisu ochrannej známky môžu ostatné osoby podať pripomienky alebo námietky v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia. Ak vzniknú námietky proti registrácii ochrannej známky, žiadateľ bude vyzvaný, aby sa k nim vyjadril spravidla do 2 mesiacov.

Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky a konanie o námietkach je ukončené, úrad prihlásené označenie zapíše do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky. Platnosť zápisu je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky úradu, pričom je možné neskôr platnosť predĺžiť.

Cena registrácie ochrannej známky

Pri registrácii ochrannej známky sa platia správne poplatky na základe písomnej výzvy úradu. Poplatky sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

Viac informácií o poplatkoch nájdete na tomto odkaze.

Online vyhľadávanie ochranných známok

Ešte pred podaním prihlášky sa oplatí vyhľadať ochranné známky, ktoré by mohli byť v rozpore s vašou ochrannou známkou. Ak si totiž vašu ochrannú známku zapísal už niekto iný, nie je táto známka k dispozícii.

Na vyhľadávanie ochranných známok slúži napríklad tento online nástroj.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.