Ako by mala vyzerať faktúra do zahraničia

Pre ľudí, ktorí obchodujú so zahraničnými partnermi, je vystavenie faktúr v cudzom jazyku bežnou praxou. Zahraničnú faktúru podnikateľ vystavuje pri dodaní tovaru alebo služieb do členských štátov EÚ a tretích krajín. Čo musí faktúra do zahraničia obsahovať a v akom jazyku by mala byť vystavená?

AKTUALIZOVANÉ V AUGUSTE 2021

Pre ľudí, ktorí obchodujú so zahraničnými partnermi, je vystavenie faktúr v cudzom jazyku bežnou praxou. Zahraničnú faktúru podnikateľ vystavuje pri dodaní tovaru alebo služieb do členských štátov EÚ a tretích krajín. Čo musí faktúra do zahraničia obsahovať a v akom jazyku by mala byť vystavená?

Zákonom stanovené náležitosti faktúry

Aby bola faktúra platným daňovým dokladom, musí obsahovať nasledovné údaje:

 

Faktúry do zahraničia sa mierne líšia od tých „slovenských”. Náležitosti faktúry sa menia v závislosti od krajiny odberateľa, od toho, či je dodávateľ a odberateľ platca alebo neplatca DPH, ako aj od toho, či ide o dodávku tovaru alebo služby.

Náležitosti faktúry do zahraničia

Základné náležitosti faktúr sú v členských štátoch EÚ rovnaké ako u nás. Pri cezhraničnom obchodnom styku medzi firmami, ktoré majú pridelené IČ-DPH dochádza v prípade DPH k prenosu daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa. Túto informáciu je na faktúre potrebné uviesť, keďže ide o povinný legislatívny text. Faktúra sa vystavuje bez DPH.

Ak odberateľ v zahraničí nemá pridelené IČ-DPH alebo ide o konečného spotrebiteľa (nepodnikateľa), faktúra sa vystavuje s DPH a zdaňuje slovenským dodávateľom. Neplatiteľ DPH, ktorý dodáva tovar do iného členského štátu, vystaví faktúru bez DPH bez ohľadu na postavenie odberateľa. Sumu faktúry je v tomto prípade potrebné zahrnúť do výšky sledovaného obratu pre účel povinnej registrácie za platiteľa DPH.

Pri vystavení faktúry za službu si treba dávať pozor na špecifické druhy služieb, ktoré boli vykonané na území Slovenska (napríklad autodoprava, rôzne posudky a podobne). V tomto prípade na zahraničnej faktúre bude uvedená DPH – služba sa zdaňuje v štáte, v ktorom má miesto dodania. Ešte pred poskytnutím služieb do zahraničia je podnikateľ na Slovensku povinný registrovať sa ako platca DPH.

Fakturácia do zahraničia je špecifická tým, že obsahuje formulku „prenesenie daňovej povinnosti” alebo „dodanie je oslobodené od dane”.

Faktúra do členského štátu EÚ

Ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu EÚ a zahraničný odberateľ oznámi svoje IČ DPH, tak platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru bez DPH. Predaj tovaru v tomto prípade je totiž oslobodený od DPH, nakoľko DPH platí odberateľ v krajine dodania tovaru. Ak zahraničný odberateľ neoznámi svoje IČ DPH, platiteľ DPH je povinný vystaviť faktúru s DPH.

Faktúra do tretej krajiny (mimo EÚ)

Pri predaji tovaru do tretích krajín vystaví platca DPH zahraničnú faktúru odberateľovi bez DPH. Predaj tovaru do krajín mimo EÚ je oslobodený od DPH. Neplatiteľ DPH, ktorý dodá tovar do krajiny mimo EÚ vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Pri predaji služieb vystaví platca DPH zahraničnú faktúru odberateľovi za rovnakých podmienok, ako pri predaji služby do členskej krajiny EÚ. Neplatiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru za službu bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Rozdiely zahraničných faktúr platcov a neplatcov DPH

Slovenský dodávateľ je povinný uviesť IČ DPH, a to rovnako v prípade, že je bežný platca DPH, ako aj v prípade, že je firma registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Práve podnikateľ registrovaný podľa § 7a uvádza na zahraničnej faktúre aj svoje IČ DPH (pričom na faktúrach vystavených pre slovenského odberateľa nemusí).

 

Registráciu na DPH podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúca sa služieb v EÚ musí podnikateľ vykonať ešte pred dodávku služby do zahraničia (s miestom dodania v zahraničí). Naďalej zostávate neplatiteľom DPH na Slovensku, ale pribudne vám povinnosť podávať štvrťročný súhrnný výkaz daňovému úradu. Ak ide o dodávku služby s miestom dodania v SR alebo o dodanie tovaru, registrácia sa na dodávateľa nevzťahuje. V tomto prípade na faktúre neuvádza ani IČ DPH.

 

Nezabúdajte ani na prenesenie daňovej povinnosti. Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH dodá služby zdaniteľným osobám do iného členského štátu, ktoré majú usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka. Tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku, ale v štáte príjemcu služby. Formulka o prenesení dane nesmie na faktúre chýbať.

 

Slovné informácie na faktúre do zahraničia

Okrem prenesenia daňovej povinnosti alebo oslobodenia od dane sa na faktúrach môžu objaviť aj iné slovné informácie. Najčastejšie ide o vyhotovenie faktúry odberateľom alebo úprava zdaňovania prirážky na tovar, na ktorý platí osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH. Do zahraničia môžete poslať aj platnú faktúru v slovenčine, ale aby boli údaje jasné a zrozumiteľné pre druhú stranu, je vhodnejšie preložiť ich do cieľového jazyka.

Preklad faktúry

Ak je faktúra prijatá alebo vyhotovená v cudzom jazyku, sú platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, povinní na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka. Faktúry nie je potrebné prekladať automaticky po vyhotovení/prijatí, preklad faktúr je potrebný iba po výzve daňového úradu za účelom kontroly. Na tieto účely sa využívajú úradné preklady faktúr, ktoré potvrdia totožnosť informácií v oboch jazykoch. Preklad faktúry pre daňový úrad je zvyčajne potrebné zviazať s kópiou faktúry (nie originálom).

Prečítajte si: Úradné preklady – kedy ich potrebujete?

V podnikaní vás taktiež môže prekvapiť situácia, keď sa vám do rúk dostane faktúra či iné tlačivo, ktoré vystavil dodávateľ zo zahraničia. Z dokumentov v cudzom jazyku vám nemusí byť jasné, o aké fakturované položky presne ide, alebo či faktúra spĺňa všetky svoje náležitosti a je platným daňovým dokladom. Aj v tomto prípade je možné využiť odborné preklady pre firmy.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.