Ako na splnomocnenie na prepis auta? + VZOR

Pri priamom prevode držby (prepise) vozidla musia byť prítomní obaja účastníci evidenčného úkonu, teda pôvodný aj nový držiteľ. Pokiaľ sa pôvodný vlastník nemôže dostaviť osobne, musí druhej strane vystaviť splnomocnenie na prepis auta.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v jeho mene v rámci uvedenej záležitosti. Zvyčajne ho využívame na časovo obmedzený jednorazový úkon alebo viacero úkonov, ktorých sa nemôžeme zúčastniť osobne. Ak teda nemôžete prepis vozidla uskutočniť sami, môžete k tomuto úkonu poveriť inú osobu.

Splnomocnenie je možné udeliť tak na auto, ako aj na prepis iných motorových vozidiel, motocyklov alebo prívesných vozíkov.

Čo musí splnomocnenie na prepis auta obsahovať?

Splnomocnenie obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. V splnomocnení musí byť jasne uvedené, kto, koho, k čomu a v akom časovom období splnomocňuje.

V prípade prepisu auta je potrebné uviesť aj údaje o samotnom vozidle, teda druh, typ, číslo motora a karosérie, farbu a ŠPZ. Na konci dokumentu nesmie chýbať dátum a notársky overený podpis splnomocniteľa.

Iné splnomocnenia týkajúce sa motorových vozidiel

Pri kúpe, predaji a evidencii vozidla môžeme splnomocniť inú osobu na niekoľko právnych úkonov, ktoré v tomto procese treba vybaviť. Okrem prepisu auta môžeme použiť aj splnomocnenie na predaj, splnomocnenie na odhlásenie auta, prihlásenie nového vozidla, prihlásenie vozidla dovezeného zo zahraničia a ďalšie.

Splnomocnenie na predaj auta

Splnomocnene na predaj auta má väčší rozsah, než splnomocnenie na konkrétny úkon v procese predaja. Pôvodný vlastník môže splnomocniť druhú stranu (jednotlivca alebo firmu) naraz na viaceré úkony súvisiace s predajom vozidla.

Splnomocnenie na odhlásenie vozidla

Ak sa budúci vlastník vozidla nemôže dostaviť osobne a musí byť zastupovaný (napríklad predávajúcim), predávajúci musí pri odhlásení vozidla predložiť splnomocnenie s jeho osvedčeným podpisom. Splnomocnenie na odhlásenie vozidla sa líši od iných splnomocnení svojím rozsahom – kupujúci je zastupovaný iba pri úkone odhlásenia vozidla.

Kedy použiť splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta používame najčastejšie pri prepise v jednom okrese, teda keď odhlásenie aj prihlásenie vozidla prebieha v jednom kroku.

Pri prevode držby vozidla v okrese je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť. Pokiaľ sa nedostaví osobne a je zastupovaný, je potrebné predložiť splnomocnenie na prepis auta s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Kedy použiť splnomocnenie na predaj auta?

Splnomocnenie na predaj auta používame vtedy, ak pôvodný vlastník chce, aby ho niekto iný v plnom rozsahu zastupoval a vykonával všetky potrebné právne úkony spojené s predajom. Patria sem aj úkony na dopravnom inšpektoráte, napríklad:

Kedy použiť splnomocnenie na odhlásenie vozidla?

Splnomocnenie na odhlásenie vozidla sa používa v prípade, kedy kupujúci splnomocňuje predávajúceho k tomu, aby na neho predávajúci odhlásil vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Právny úkon odhlásenia vozidla vyžaduje buď:

Splnomocnenie na odhlásenie preukazuje, že kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci odhlásil vozidlo na neho ako nového majiteľa.

Nutnosť notárskeho overenia

Je nevyhnutné, aby bol podpis na splnomocnení úradne overený, teda osvedčený. Splnomocnenie podpisuje a podpis dáva overiť len ten, kto niekoho splnomocňuje, teda splnomocniteľ. Bez osvedčenia podpisu totiž nie sú splnené zákonné podmienky a nie je možné bez pochybností preukázať, kto dokument podpísal. Pri overovaní podpisu musíte byť fyzicky prítomný aj s občianskym preukazom.

Elektronické splnomocnenie k evidenčnému úkonu

Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom patrí k elektronickým službám, ktoré môžete vybaviť na stránke Ministerstva vnútra SR. Udeliť elektronické splnomocnenie k evidenčnému úkonu s vozidlom môžete, pokiaľ ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.

Vzor splnomocnenia na prepis auta

Vzor splnomocnenia na prepis auta je dostupný na tomto odkaze.

V prípade, že od vás úrady vyžiadajú preklad splnomocnenia do cudzieho jazyka, budete potrebovať úradný preklad – preklad s pečiatkou. Obráťte sa na nás, radi pripravíme profesionálne preklady k dovezeným vozidlám alebo preklad iných zahraničných dokumentov už do 24 hodín.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.