Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2022: Vysvetlenie, vzor tlačiva a tipy

Ak ste ochoreli a lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti, ako zamestnanec máte nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa a od 11. dňa PN-ky na nemocenské od Sociálnej poisťovne. Aké podmienky musíte splniť?

Definícia dočasnej pracovnej neschopnosti

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej ošetrujúci lekár.

Dočasnú PN uznáva lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia.

V prípade, že sa práceneschopnosť týka ochorenia COVID-19, informujte svojho lekára najskôr telefonicky. Po skončení karanténnych opatrení a PN vám vystaví aj potvrdenie o prekonaní COVID-19.

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí osobe liečebný režim.

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Ak ochoriete a navštívite lekára, vystaví vám päťdielne tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nižšie vám vysvetlíme, na čo slúžia jednotlivé časti tohto potvrdenia.

I. diel

Legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti – zelený lístok – doklad si nechávate počas celej doby dočasnej PN. Lekár sem zaznamenáva údaje o povolených vychádzkach a plánovaných kontrolách. Pri ukončení dočasnej PN legitimáciu odovzdáte lekárovi.

II. diel

Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok – červený lístok – tlačivo, ktorým môžete žiadať o nemocenskú dávku, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v dôsledku pracovného úrazu. Vyplnenú žiadosť musíte podpísať a predložiť buď svojmu zamestnávateľovi alebo priamo Sociálnej poisťovni.

II.a

Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca – čierny lístok – žiadosť zamestnanca o náhradu príjmu pri dočasnej PN. Toto tlačivo spolu s II. dielom odovzdáva zamestnanec zamestnávateľovi.

III. diel

Hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne – druhý zelený lístok – toto tlačivo na začiatku PN posiela lekár Sociálnej poisťovni do evidencie dočasne práceneschopných poistencov.

IV. diel

Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti – druhý čierny lístok – lekár vám tlačivo vystaví v deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Podpíšete ho a odovzdáte Sociálnej poisťovni. Ak ste zamestnanec, musíte si pred odovzdaním nechať tlačivo potvrdiť od zamestnávateľa.

Vzor tlačiva pre potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Na nasledujúcich odkazoch nájdete vzory tlačív a formuláre:

Kto má nárok na náhradu príjmu počas choroby

Nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa má počas dočasnej PN každý zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky nároku na náhradu príjmu.

Podmienky nároku na náhradu príjmu počas choroby

Zamestnanec musí:

Povinnosti počas práceneschopnosti

Ak ste uznaný za dočasne práceneschopného, ste povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý vám určil ošetrujúci lekár. Ten vás informuje, v akom rozsahu môžete vykonávať bežné denné aktivity. Nesmiete však vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú ste bol uznaný dočasne práceneschopným, musíte dodržiavať čas povolených vychádzok a v určený deň sa musíte dostaviť na kontrolnú prehliadku lekárovi.

Kontrola počas práceneschopnosti

Riadne dodržiavanie liečebného režimu kontroluje od 11. dňa PN Sociálna poisťovňa. Kontrolu realizuje na základe podnetu posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa či inej osoby.

Kedy zaniká nárok na nemocenské dávky

Návod, ako požiadať o nemocenské dávky, nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na nemocenské zaniká ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, a to najneskôr:

Spôsob vyplácania nemocenských dávok

Nemocenské dávky vypláca Sociálna poisťovňa niekoľkými spôsobmi:

Kedy je nutné vrátiť nemocenské dávky

Nemocenské dávky alebo ich časť je poistenec povinný vrátiť odo dňa, od ktorého mu nepatrili v poskytovanej sume, najmä ak:

Najčastejšie chyby pri PN-ke

Ak máte uzatvorených viac pracovnoprávnych vzťahov, z ktorých vám vzniklo nemocenské poistenie, alebo ak má okrem poistenia z titulu zamestnanca aj nemocenské poistenie z titulu SZČO, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára. Ten musí vystaviť pre každé nemocenské poistenie samostatné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak PN trvá aj do ďalšieho mesiaca poberáte zo Sociálnej poisťovne nemocenskú dávku, musíte si ku koncu mesiaca nechať u lekára vystaviť Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (prechodový lístok). Podpísané potvrdenie neodkladne odovzdajte Sociálnej poisťovni príslušnej podľa sídla zamestnávateľa.

Pri vyplňovaní Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti dbajte na správne a dôsledné vyplnenie vašich osobných a kontaktných údajov, aktuálnej adresy trvalého pobytu, miesta, kde sa budete zdržiavať počas PN.

V prípade, že ktorýkoľvek z dokumentov súvisiacich s dočasnou pracovnou neschopnosťou potrebujete preložiť do cudzieho jazyka, obráťte sa na nás. Radi pre vás pripravíme bežný preklad na osobné účely alebo úradné preklady na oficiálne účely a styk so štátnou správou.

Kontaktujte nás

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.