Transkripcia cudzojazyčného textu a jej úskalia

Transkripcia, či jednoducho prepis, môže označovať viaceré druhy práce s písaným alebo hovoreným textom. V tomto článku zhrnieme základné informácie o tých druhoch transkripcie, s ktorými sa môžete stretnúť aj vy, napríklad pri práci s audionahrávkami, videom alebo ručne písaným textom. Vďaka transkripcii môžete získať prepis akéhokoľvek textu do digitálnej podoby v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vo fonetickej abecede.

transkripcia cudzojazyčného textu

Transkripcia rukopisného zápisu

Objavili ste cestovateľský diár, denník, listovú korešpondenciu alebo kuchársku knihu, ktorá už desiatky rokov ležala zapadnutá prachom v dome starých rodičov? Rukopisný zápis mohol zahŕňať slová a výrazy z cudzieho jazyka, ktorému nerozumiete, nárečie alebo také slová, ktoré už z moderného spisovného jazyka vymizli. Rôzne historické záznamy existujú iba v podobe originálneho, ručne písaného textu. Ak s nimi chceme ďalej pracovať pre osobnú potrebu, historický výskum alebo šírenie, je nevyhnutný prepis do digitálnej podoby.

Transkripcia rukopisného zápisu je možná buď z originálnej listiny alebo z jej naskenovanej podoby. Môže slúžiť výlučne na digitalizáciu textu alebo byť spojená s jeho prekladom. Od jednoduchého listu až po celé knihy, transkripcia odhalí obsah stránok a jeho význam. Poslúži na akékoľvek následné spracovanie textového obsahu bez poškodenia originálneho dokumentu.

Fonetická transkripcia cudzojazyčného textu

S odbornou fonetickou transkripciou ste sa už určite stretli aj vy. Používa sa v lingvistike na presné objasnenie výslovnosti slova. Otvorte akýkoľvek vreckový slovník a uvidíte symboly v hranatých zátvorkách – fonetický prepis slova. Pomáha nám nielen správne vysloviť slová v jazyku, ktorý sa učíme, ale aj rozlíšiť dve slová, ktoré majú rovnaký pravopis, no odlišnú výslovnosť. Príkladom je anglické slovíčko wind, ktoré môže mať fonetický zápis [wɪnd] a označovať pohyb vetra, alebo [waɪnd] – obtočiť (sa).

Fonetická transkripcia je dôležitá aj v prípade, že pracujete s textom napísaným v inej než latinskej abecede. Prepis podľa výslovnosti môžete uplatniť napríklad pri práci s arabským písmom, gréckym písmom alebo abecedami založenými na piktogramoch – čínske znaky, mandarínska čínština a podobne. Rovnako užitočný je aj pri práci s historickými textami v akomkoľvek jazyku, ktorý nepodlieha moderným pravidlám výslovnosti.

Pri tomto druhu transkripcie je text prepísaný do medzinárodnej fonetickej abecedy. Rovnakým spôsobom je možné prepísať aj nahrávku alebo videozáznam. Poznáme viaceré úrovne fonetickej transkripcie, vďaka ktorým je možné odlíšiť napríklad spisovný fonetický prepis od nárečového fonetického prepisu. Ak je text v jednej abecede prepísaný do druhej bez ohľadu na výslovnosť, hovoríme o transliterácii.

Transkripcia audio alebo video záznamu v cudzom jazyku

Prepis nahrávky hovorenej reči môže byť vykonaný v jazyku na nahrávke, foneticky alebo s prekladom. Obsah nahrávky je tak možné zaradiť medzi písomné dokumenty, akokoľvek upraviť, vytlačiť alebo šíriť v digitálnej textovej podobe.

V akých prípadoch je transkripcia zvukového záznamu potrebná?

Prepis zvukového záznamu do textovej formy môže využiť každý, kto potrebuje obsah nahrávky v písomnej forme. Prenesenie audio záznamu v cudzom jazyku do textu môže byť nevyhnutné v mnohých prípadoch:

 

V praxi môžu transkripciu využiť napríklad filmári, ktorí pri tvorbe dokumentárneho filmu v zahraničí zachytili rozhovor cudzincov so silným dialektom, výskumníci a etnológovia pracujúci s rôznymi kmeňmi a národnými menšinami, ľudia vykonávajúci spotrebiteľské prieskumy v zahraničí, novinári, súdy a dokonca aj súkromní detektívi. Transkripcia je vhodná aj pre osobné účely kohokoľvek, kto potrebuje zvukový záznam v cudzom jazyku v písomnej forme, napríklad pre potreby prekladu, citácie alebo iného spracovania.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.