Alexandra Bukovčanová

21. februára 2020

Ako fonetika a fonológia súvisia s jazykom

Prečo vyslovujeme kombinácie rovnakých písmen inak, ako napríklad Nemci či Španieli? Prečo sa nedokážeme zbaviť rodného prízvuku, aj keď rozprávame cudzím jazykom? Práve týmito otázkami sa zaoberajú jazykové disciplíny. Fonetika a fonológia skúmajú zvukovú stránku reči. Zistite, aký je medzi nimi rozdiel a kedy ich využívame.

Čo je to fonetika a fonológia

Fonetika

Na tvorbu zvukov reči používame viaceré časti tela, vrátane pier, jazyka, zubov a pľúc. Fonetika popisuje spôsob, akým sa tieto zvuky tvoria, prenášajú a prijímajú. Skúma rečové ústrojenstvo a vlastnosti zvukov, ktoré produkuje. Najmenšia jednotka zvukového systému je fonéma – napríklad zvuk písmena t v slove teraz.

Na zápis zvukov reči boli vyvinuté fonetické abecedy. Tie vyjadrujú výslovnosť pomocou symbolov. Niektoré z nich sú identické s rímskymi písmenami, napríklad p a b. Iné sú založené na gréckej abecede, napríklad θ. Najpoužívanejším fonetickým skriptom je Medzinárodná fonetická abeceda.

Fonológia

Zaoberá sa štúdiom zvukov reči využívaných v určitom jazyku, vzťahy medzi hláskami – spodobovanie. Už od narodenia sa učíme rozpoznávať a vydávať zvuky charakteristické pre náš jazyk. Výslovnosť materinského  jazyka je pre nás prirodzená, nemusíme uvažovať nad tým, ako pohybovať perami alebo kam ukladať jazyk. Rozdiely medzi fonologickými systémami si môžeme všimnúť napríklad v prípade, že počujeme Angličana či dokonca Čecha rozprávať po slovensky. Vzniká prízvuk, ktorý je špecifický pre ich rodný jazyk.

Fonetická transkripcia

Dôležitým prepojením medzi písaným jazykom a vysloveným jazykom je fonetická transkripcia. Ide o grafický (písomný) prepis zvukovej stránky jazyka. Používa sa na prepísanie výslovnosti. Jej cieľom je zapísať jednotlivé zvuky, z ktorý je jazyk zložený, čím v písanej podobe zachytáva výslovnosť akéhokoľvek jazyka. Všimnúť si ju môžete napríklad v slovníkoch, v hranatých zátvorkách. Pomáha nám naučiť sa cudzí jazyk, rozlíšiť slová, ktoré sa rovnako píšu, no inak čítajú, či správne vysloviť zahraničné názvy alebo mená. Zaujímavosťou je, že fonetickú transkripciu využívajú pri práci aj herci, ak ich rola vyžaduje použitie jazyka, ktorý nepoznajú.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.