Vedeli ste, že moldavčina je nárečím rumunčiny?

Rumuni a Moldavčania majú mnohé spoločné zvyky a tradície. Obe krajiny založil grécko-daciánsky ľud a spájajú ich dôležité historické udalosti. Nájdeme rovnaké spojitosti aj medzi jazykmi, ktoré používajú?

Až do roku 2013 bola úradným jazykom Moldavskej republiky moldavčina. Bol to priamy dôsledok historických udalostí súvisiacich s ruskou anexiou. Už v 20. storočí sa Sovietsky zväz snažil „vymyslieť” moldavský jazyk tým, že preložil ruské slová do rumunčiny. Napríklad slovo самолет (samoleot; lietadlo) – singurozburător (jeden letiaci). Ide teda o prípad, kedy bola moldavčina vyhlásená za samostatný jazyk výlučne z politických dôvodov.

Vznik moldavčiny

Vzhľadom na umelé oddelenie moldavčiny od rumunčiny nevidíme medzi týmito jazykmi rovnaké rozdiely, ako medzi jazykmi, ktoré sa prirodzene vyvinuli z nárečí svojich predchodcov. Pred druhou svetovou vojnou patrila vtedajšia Besarábia Rumunsku a reč, ktorá sa na tomto území používala, bola považovaná za moldavský dialekt rumunčiny. Moldavský dialekt je predstaviteľom severného zoskupenia rumunských dialektov.

Zákon o štátnom jazyku bývalej Moldavskej sovietskej socialistickej republiky z roku 1989 vyhlásil, že moldavský jazyk, písaný latinkou, bol jediným štátnym jazykom. Mal v úmysle slúžiť ako primárny prostriedok komunikácie medzi všetkými občanmi republiky. Zákon hovorí o spoločnej moldavsko-rumunskej jazykovej identite. V roku 1991 vyhlásila Moldavská deklarácia nezávislosti úradný jazyk za rumunský.

V Moldavskej ústave z roku 1994 sa uvádza, že národným jazykom Moldavskej republiky je moldavčina písaná v latinskej abecede, no v decembri 2013 moldavský ústavný súd rozhodol, že vyhlásenie nezávislosti má prednosť pred ústavou a štátny jazyk by sa mal nazývať rumunčina.

Čím sa líši moldavské nárečie od rumunčiny?

Rozdiely medzi moldavčinou a rumunčinou môžeme prirovnať k rozdielom medzi americkou a britskou angličtinou. Na zápis moldavčiny ako samostatného jazyka bola používaná azbuka a dodnes existujú oblasti, v ktorých sa rumunčina zapisuje pomocou tejto abecedy. V Podnestersku sa moldavčina písaná cyrilikou naďalej považuje za úradný jazyk (toto územie je naďalej podporované Ruskom).

Okrem abecedy nájdeme malé rozdiely aj vo výslovnosti niektorých slov. Gramatika a slovná zásoba je takmer identická, no rumunčina na území Moldavska používa viaceré archaizmy, ktoré sa už v rumunčine nevyskytujú. Môže za to fakt, že rumunčina na území Rumunska mala lepšie podmienky na vývoj, zatiaľ čo na území Moldavy sa vývin jazyka spomalil kvôli výraznému vplyvu ruštiny.

Gagauzština – tretí jazyk Moldavskej republiky

Väčšina obyvateľov Moldavskej republiky hovorí dvoma jazykmi – rumunsky a rusky. Časť obyvateľstva používa aj gagauzštinu. Gagauzština je jeden z úradných jazykov Gagauzskej autonómnej oblasti v rámci Moldavska a patrí medzi turkické jazyky. V snahe o zachovanie kultúrnej celistvosti v tomto regióne prevláda nezáujem o používanie rumunčiny.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.