Ako písať názvy ulíc, námestí, miest či dedín?

Stretli ste sa už s tým, že bol názov jednej ulice napísaný na každom mieste inak? Oficiálny názov obce, námestia či ulice si môžeme jednoducho overiť na internete. Napriek tomu pri ich zápise vznikajú rôzne chyby, napríklad v koncovkách prídavných mien alebo pri písaní veľkých písmen. Ako teda písať vlastné mená správne?

Vlastné podstatné mená a ich použitie

Vlastné podstatné mená označujú konkrétnu osobu, zviera alebo miesto vlastným názvom. Píšu sa vždy s veľkým začiatočným písmenom. Vlastné podstatné mená môžu byť iba jednoslovné (Dunaj). Ak je názov viacslovný (Bánovce nad Bebravou, Štúrova ulica), nazývame ho vlastné meno. Práve pri vlastných menách často vzniká otázka, kde je správne použiť veľké a kde malé písmeno.

Ako písať názvy?

Pravopisom názvov ľudských sídiel sa zaoberajú Pravidlá slovenského pravopisu (2000) v VIII. kapitole Písanie veľkých písmen. Na spisovný zápis vlastných mien sa sústredí profesionálna korektúra textu. Túto službu môže využiť každý, kto chce zabezpečiť gramatickú správnosť svojich textov. Pozrime sa na to, ako písať názvy ulíc, miest a obcí v konkrétnych prípadoch.

Názvy ulíc

Ulice obyčajne pomenúvame tak, že prídavné meno stojí pred podstatným menom ulica, napríklad Púpavová ulica, Sládkovičova ulica, Pekná ulica. V tomto prípade slovo ulica píšeme s malým u.

Ak slovo ulica stojí na začiatku vlastného pomenovania, stáva sa jeho súčasťou, preto ho píšeme s veľkým U. Napríklad: Ulica Mateja Bela, Ulica odbojárov, Ulica osloboditeľov. V týchto príkladoch vidíme, že osobné meno (Mateja Bela) píšeme v názve ulice vždy s veľkým písmenom. Všeobecné mená (odbojárov, osloboditeľov) píšeme s malým začiatočným písmenom.

V názvoch odvodených od osobného mena je privlastňovacia prípona -ova krátka. Skloňuje sa podľa vzoru otcova. Správne preto napíšeme Štúrova ulica, nie Štúrová ulica. Osobné mená v ženskom rode majú v názvoch ulíc koncovku -ovej: Ulica Hany Meličkovej, Ulica Hany Zelinovej. Ak názov nie je odvodený od osobného mena, používame dlhú príponu -ová. Napríklad Nezábudková ulica, Alejová ulica, Bajkalská ulica.

Niektoré názvy ulíc boli odvodené od iných vlastných mien. Zvyčajne začínajú slovom Stará alebo Nová, ktoré píšeme s veľkým písmenom. Názov, od ktorého je ulica odvodená, napíšeme tiež s veľkým písmenom. Napríklad názov Stará Klenová je odvodený od Klenovej ulice, Klenová teda bude mať veľké K.

Názvy námestí a parkov

Veľké začiatočné písmeno píšeme aj na začiatku názvov námestí, parkov či sadov. Ak je názov odvodený od osobného mena, píšeme ho taktiež s veľkým písmenom. Napríklad: Mierové námestie, Hviezdoslavovo námestie, Námestie Ľudovíta Štúra. Aj tu môžete vidieť, že slovo námestie má veľké N iba v prípade, že stojí na začiatku názvu.

Názvy miest

Názvy miest a obcí píšeme vždy veľkým písmenom. Bratislava, Košice či Myjava sú vlastné podstatné mená, preto budú mať veľké začiatočné písmeno. Ak je názov zložený z viacerých slov, napríklad Banská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, všetky slová píšeme veľkým písmenom (okrem spojok a predložiek).

V rozličných obrazných názvoch, ktoré nie sú oficiálnymi názvami miest a obcí, píšeme veľké písmeno iba na ich začiatku. Napríklad: Večné mesto, Mesto svätých, Detské mestečko. Veľké písmeno nepíšeme v prípade, že z názvu miest vytvárame prídavné meno. Napríklad bratislavský, banskobystrický, novomestský.

Názvy štátov a zahraničných miest

Názvy cudzích krajín, zahraničných miest či ulíc rozlišujeme podľa toho, či sú prispôsobené slovenskému jazyku, alebo si zachovávajú pôvodný pravopis. Napríklad slovensky píšeme Spojené štáty americké s veľkým začiatočným písmenom. Ak však použijeme pôvodný názov, teda United States of America, píšeme všetky slová s veľkým písmenom. Každý jazyk má vlastné pravidlá pri zápise vlastných mien, preto je pri prekladoch dôležitá korektúra rodeným hovorcom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.