DVA alebo DVE – správne vyslovovanie číslovky dva, dve

Nie ste si istý, kedy vo vete píšeme DVA a kedy DVE? S nesprávnym skloňovaním tejto číslovky sa stretávame predovšetkým kvôli vplyvu východoslovenských nárečí. Poradíme vám, ako písať dva a dve správne.

Slovný druh – číslovky

Číslovky sú ohybný slovný druh, ktorý vyjadruje počet, množstvo alebo poradie. Číslovky delíme na základné (jeden, dva, desať), druhové (jednako, mnohoraký), skupinové (jedny, dvoje, oboje), radové (druhý, tretí) a násobné (dvakrát, veľakrát).

DVA, DVE

Číslovka dva má svoj základný tvar iba v spojení s neživotnými podstatnými menami mužského rodu, napríklad dva domy, dva stroje. Životné podstatné mená mužského rodu majú tvar dvaja – dvaja chlapci, dvaja šoféri, dvaja priatelia, dvaja robotníci. V spojení s podstatnými menami ženského a stredného rodu používame tvar dve – dve ženy, dve mamy, dve deti, dve dievčatá.

Aj pri podstatných menách vzoru mesto je spisovný iba tvar dve – dve mestá, dve autá, dve zvieratá.

Ako je to správne?

Pri písaní číslovky dva si zapamätajte jednoduché pravidlo:

Ten = dva

Tá, to = dve

Príklady

Nesprávne:

Dva ženy, dva pivá, dve prsty, dve domy, dve kone.

Správne:

Na ulici stáli iba dva domy. Priniesli nám dva poháre vody. Cestou hore preskočil dva schody. Na stôl položila dva zošity. Oslovili nás dve ženy. Na dovolenke navštívil dve mestá. Za domom sú dve polia. Na ihrisku sa hrali dve deti. Otvoril dve skrine naraz.

Skloňovanie číslovky dva

Číslovku dva skloňujeme nasledovne:

Ženský rod

Mužský rod (neživotné)

Mužský rod (životné)

Stredný rod

Je správne dvoma alebo dvomi?

Pri číslovke dva sú v inštrumentáli prípustné obe podoby – dvoma aj dvomi. Správne teda budú obe možnosti: Kráčal som s dvoma/dvomi ľuďmi. Prešli sme dvoma/dvomi ulicami. Odbočili sme za dvoma/dvomi domami.

Kedy používame dvoje?

Skupinovú číslovku dvoje používame namiesto základného tvaru dva pri pomnožných podstatných menách a pri podstatných menách označujúcich páry alebo viazané množstvo. Číslovka dvoje sa viaže s genitívom: dvoje novín, dvoje dverí, dvoje očí, dvoje rúk.

Skupinové číslovky dvoje, troje, štvoro, pätoro… sú nesklonné. Skloňujeme len podstatné meno: N: dvoje rúk, G: dvoje rúk, D: dvoje rukám, A: dvoje rúk, L: (o)dvoje rukách, I: dvoje rukami.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.