Alexandra Bukovčanová

17. februára 2020

Dialekt by nemal ovplyvniť kvalitu fonetickej transkripcie

Dialekt alebo nárečie je jazykový útvar, ktorým komunikuje určitý časť ľudí. Najčastejšie ide o regionálny variant národného jazyka, takže dialekt dokáže prezradiť, odkiaľ presne človek pochádza. Nárečia dokážu potrápiť nielen študentov cudzích jazykov, ale aj profesionálnych prekladateľov.

Dialekt by nemal ovplyvniť kvalitu fonetickej transkripcie

Čo je to dialekt a ako vzniká?

Slovo dialekt pochádza z antického gréckeho dialektosu – diskurz, jazyk, dialekt, ktorý je odvodený z dialegesthai – diskurz, rozprávanie. Dialekt sa líši od iných nárečí toho istého jazyka znakmi jazykovej štruktúry. Napríklad v oblasti gramatiky (konkrétne morfológie a syntaxe) a slovnej zásobe a morfológii (tvorbe slov). Napriek tomu, že dialekty toho istého jazyka sa líšia, stále majú spoločné základné črty. V niektorých prípadoch je okrem regionálnych rozdielov možné rozoznať aj dialekty, ktoré sa viažu na sociálne postavenie skupiny ľudí alebo generačné rozdiely.
Dialekt vzniká kvôli jazykovým zmenám. Neustále nimi prechádza každý živý jazyk. Jazyky sú komplexné systémy znakov, nemožno si preto predstaviť, že drobné zmeny v slovoslede alebo výslovnosti ovplyvnia jazyk vo všetkých lokalitách súčasne. Keď sa jazyková zmena objaví v jednej časti populácie hovoriacej konkrétnym jazykom, automaticky sa vytvorí dialektový rozdiel.

Dialekty v cudzích jazykoch

Podobne ako v slovenčine, aj v cudzích jazykoch môžeme vidieť desiatky až stovky rozdielnych dialektov. Čím väčší počet ľudí oficiálny jazyk používa a čím väčšiu oblasť obývajú, tým bude počet dialektov vyšší a rozdiely medzi nimi výraznejšie. Svetovo rozšírené a predovšetkým koloniálne jazyky sa vyznačujú veľkým počtom výrazných dialektov. Často platí, že ak sa chcete naučiť jeden z týchto cudzích jazykov (napríklad angličtina alebo portugalčina), budete si musieť vybrať aj konkrétnu regionálnu podobu jazyka.

Dialekty a transkripcia – môže nárečie sťažiť prepis?

Práca s dialektmi je náročná pre prekladateľov, ktorí sa venujú prepisu audio alebo video záznamu do textovej formy. Táto práca sa nazýva transkripcia. Vďaka nej môžete získať prepis akéhokoľvek textu do digitálnej podoby v originálnom jazyku, s prekladom alebo vo fonetickej abecede.
Dialekt do značnej miery sťažuje prepis zvukového záznamu do spisovného jazyka. Výslovnosť niektorých slov nemusí byť 100 % jasná, tóniny a tvorba slov sa môžu líšiť od úradnej formy jazyka. Pre bezchybný prepis audio záznamu do textu je preto nevyhnutné, aby sa oň postaral skúsený prekladateľ. Ten porozumie konkrétnemu dialektu a vytvorí profesionálny prepis, ktorý budete môcť využiť na akékoľvek osobné alebo profesijné účely. Viac o transkripcii zistíte v článku transkripcia cudzojazyčného textu a jej úskalia.

Fonetická transkripcia dialektu

Dialekt je možné prepísať do fonetickej abecedy, ktorá zachytáva rôzne roviny výslovnosti jazyka a všetky fonemické zvuky vyskytujúce sa v ľudskej reči. Fonetické transkripcie sa snažia objektívne zachytiť skutočnú výslovnosť slova, pričom zohľadňujú aj dialekt. Využíva sa pre potreby jazykovedcov, ale etnológov, filmárov či hercov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.