Alexandra Bukovčanová

26. februára 2020

Esperanto: najrozšírenejší medzinárodný jazyk

Esperanto je medzinárodným jazykom, ktorý má dosah na celý svet od Európy až po Južnú Ameriku. Tento jednoduchý jazyk vznikol pred vyše 120 rokmi, s úmyslom zjednotiť a zjednodušiť globálnu komunikáciu.

Ako vznikol umelý jazyk esperanto

Esperanto je „umelý“ jazyk. To znamená, že nevznikol prirodzeným vývojom, ale na základe úmyselnej snahy. Jeho základy položil v roku 1887 poľský lekár Ludwik L. Zamenhof. Jeho cieľom bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a politicky neutrálny komunikačný prostriedok pre ľudí rôznych národností. Jeho snahy boli úspešné v tom, že esperanto je jediný zámerne vytvorený jazyk, ktorý má stále udržiavanú komunitu plynule hovoriacich ľudí. Esperantu sa aj napriek prvotnému úspechu nepodarilo dosiahnuť plánovanú medzinárodnú viditeľnosť a vďaka rozmachu angličtiny je nepravdepodobné, že esperanto svoj cieľ niekedy naplní.

Zaujímavosť z histórie esperanta

Prvý esperantský časopis vyšiel v Nemecku v roku 1889. Prvý medzinárodný esperantský kongres (Universala Kongreso de Esperanto) sa konal v Boulogne v roku 1905. Je označovaný za najväčšiu ročnú manifestáciu esperantského hnutia.

Ako je na tom esperanto v súčasnosti?

Vďaka znalosti esperanta sa môžeme dorozumieť celosvetovo a bez problémov tak precestovať teda rozličné kúty sveta, v ktorých anglický jazyk nemusí byť rozvinutý. Esperanto sa vyučuje na mnohých jazykových školách, publikujú sa v ňom štúdie, knihy, dokonca sa používa ako jazyk v masmédiách, jednotlivé regióny majú v esperante vysielané rádiové relácie, píšu časopisy a noviny… Zistilo sa, že ak študent ovláda esperanto, ľahšie sa naučí iné cudzie jazyky.

Esperanto v číslach

Za svoj úspech vďačí jednoduchej gramatike

Hlavné lingvistické tajomstvo esperanta spočíva v tom, že väčšina základov slov vychádza z prirodzených jazykoch (takmer zo všetkých jazykov románskej jazykovej skupiny). Slovná zásoba má základ v západoeurópskych jazykoch, zatiaľ čo jeho tvaroslovie a skladba sú ovplyvnené slovanskými jazykmi. Morfémy jazyka sú nemenné, preto ich možno spájať a jednoducho tvoriť slová. Esperanto vo veľkej miere využíva predpony a prípony na rozšírenie relatívne malej základnej slovnej zásoby (okolo 900 plnovýznamových slov).

V posledných desaťročiach bola väčšina nových slov zaradených do esperanta technická alebo vedecká – pojmy sa odvádzajú z existujúcich slov, napríklad computer – komputilo (počítač).

Rovnako jednoduchá je aj jeho pravidelná výslovnosť. Každé písmeno v esperante má vždy rovnaký zvuk a každý zvuk sa zapisuje len jedným spôsobom.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Esperanto pre samoukov

Vďaka svojmu pôvodnému poslaniu a jednoduchej gramatike sa esperanto stáva lákadlom pre mnohých ľudí. Učiť sa ho môžete aj sami, internet je plný publikácií, slovníkov, či priamo učebníc esperanta, ktoré vám pomôžu pri prvých krokoch. Nezabúdajte tiež na beletriu písanú priamo v esperante, prípadne do esperanta prekladanú – existuje jej skutočne dosť.

Na bežnú komunikáciu v tomto jazyku vám postačí naučiť sa niekoľko základných pravidiel gramatiky a zhruba 500 slovíčok. Pre porovnanie: na dosiahnutie zodpovedajúcej úrovne slovnej zásoby v angličtine by ste museli poznať 2000 cudzích slov.

Online slovník esperanto

Pri učení sa jazyka je slovník obzvlášť potrebným pomocníkom. Rovnako užitočný je v prípade, ak sa pracujete s textom písaným v esperante, no sami jazyk neovládate. Online prekladač translata profesionálne preloží slová alebo vety zo slovenčiny do esperanta alebo z esperanta do slovenčiny.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.