Akej úrovni zodpovedá vaša slovná zásoba angličtiny?

Slovná zásoba je kľúčovou súčasťou výučby cudzieho jazyka. Čím viac slov v jednom jazyku poznáme, tým presnejšie a jednoduchšie dokážeme vyjadriť svoje myšlienky. Rozširovanie slovnej zásoby jednotlivca takpovediac nikdy nekončí. Platí to o materskom aj cudzom jazyku. Pozrite sa na základné úrovne angličtiny a objem slovnej zásoby, ktorý sa s nimi spája. Jednoducho vďaka nim odhadnete svoje konverzačné schopnosti.

slovná zásoba angličtiny

Úrovne slovnej zásoby v angličtine

So systémom medzinárodne uznávaných úrovní angličtiny ste sa už určite stretli. Nehovoria však len o gramatickej zdatnosti a schopnosti študenta tvoriť vety v rôznych časoch, ale aj o slovnej zásobe, ktorú študent aktívne používa. Ide o slová, ktorých význam pozná a ktoré dokáže použiť vo vete. S dostatočnou slovnou zásobou je pohodlná ústna komunikácia v angličtine aj preklad z angličtiny do slovenčiny a opačne. 

A1 – začiatočníci

Študenti, ktorí s výučbou angličtiny začínajú, ovládajú na tejto úrovni zhruba 250 až 500 základných slovíčok. Dokážu vytvárať jednoduché vety, predstaviť sa, povedať základné informácie o sebe a popísať, čo sa okolo nich deje. 

A2 – mierne pokročilí

Slovná zásoba študentov na tejto úrovni tvorí 750 až 1000 aktívne používaných slovíčok. Dokážu vyjadriť deje, ktoré sa odohrali v minulosti a plány v budúcnosti. Študent na tejto úrovni porozumie zruba 70 % písaného jazyka. Slovná zásoba je dostatočná na neformálnu komunikáciu v anglickom jazyku, no chýba znalosť odborných výrazov.

B1 – stredne pokročilí

Stredne pokročilí študenti sú oboznámení so všetkými gramatickými javmi a špecifickými okruhmi slovnej zásoby, ktorá zahŕňa niekoľko formálnych výrazov. Študenti na tejto úrovni poznajú zhruba 2000 anglických slovíčok a rozumejú 80 % písaného textu. Dokážu preložiť texty piesní, menej náročné filmy a články, vedia v angličtine rozvíjať svoje myšlienky a získavať z anglického textu nové informácie.

B2 – pokročilí

Pokročilí študenti sú oboznámení s idiómami, zaužívanými frázami, stretávajú sa s formálnymi slovíčkami a rozširujú si znalosť synoným. Problém im nerobí ani technický text, náročnejšia literatúra alebo prednáška v anglickom jazyku. Vďaka slovnej zásobe do 4000 až 6000 slov rozumejú takmer 90 % písaného textu. Slovná zásoba je rozšírená o nespisovné výrazy a význam nových slov dokážu pochopiť z kontextu viet.

C1 – veľmi pokročilí

Na úrovni C1 študenti chápu odborné texty a dokážu sa vyjadriť ku všetkým témam, ktorým rozumejú. Angličtinu môžu využívať aj na študijné alebo pracovné účely. 

C2 – jazykovo spôsobilí

Študenti vedia porozumieť čokoľvek, čo počujú alebo čítajú. Dokážu zhrnúť informácie z odlišných hovorených a písomných zdrojov, vypracovať vlastné argumenty alebo správy v zrozumiteľnej prezentácii. 

Rozširovanie slovnej zásoby je dôležité pre študentov všetkých úrovní. Medzi najlepšie spôsoby, ako sa naučiť nové slová, patrí čítanie anglických textov, pozeranie seriálov či filmov, ale aj komunikácia so študentmi, ktorí ovládajú angličtinu na vyššej úrovni.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.