Toto sú najznámejšie anglicizmy v slovenčine

Anglicizmy v slovenčine nachádzame skutočne často. Náš jazyk neexistuje v izolácii, našu slovnú zásobu neustále ovplyvňujú nové slová a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka nebola nikdy tak dôležitá, ako dnes. Najčastejšie je to práve angličtina, ktorá sa vkráda do každodenných pracovných aj osobných rozhovorov. 

anglicizmy v slovenčine

Anglicizmy v slovenčine nachádzame skutočne často. Náš jazyk neexistuje v izolácii, našu slovnú zásobu neustále ovplyvňujú nové slová a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka nebola nikdy tak dôležitá, ako dnes. Najčastejšie je to práve angličtina, ktorá sa vkráda do každodenných pracovných aj osobných rozhovorov. 

Slovná zásoba každého jazyka pohotovo reaguje na historické dianie, pokrok vedy a techniky, ale aj vývoj spoločnosti ako celku. Nové slová do nášho jazyka pribúdajú neustále, najmä vďaka vplyvu globalizácie, globálnej anglikanizácie a amerikanizácie. Tá je dôvodom, prečo v slovenčine nájdeme také množstvo anglicizmov, aj keď so žiadnou anglicky hovoriacou krajinou nesusedíme.

Čo sú anglicizmy?

Anglicizmy sú anglické slová alebo slovné zvraty používané v reči. Môže ísť o termíny priamo prebraté z anglického jazyka (britská alebo americká angličtina), prípadne termíny, ktoré boli angličtinou ovplyvnené. Anglicizmy prenikli nielen do slovenského jazyka, ale aj do slovnej zásoby iných jazykov. Ak sa slovo prevzaté z angličtiny používa dosť často, môže byť zaradené do spisovného slovníka iného jazyka.

 

Ktoré slová sa preberajú?

Anglicky hovoriace krajiny patria medzi vyspelé národy, ktoré vykonávajú rôzne výskumy a inovácie. Ostatné krajiny od nich spolu s informáciami preberajú aj terminológiu. V posledný desaťročiach sú z anglického jazyka preberané prevažne slová z oblasti technológie, IT, obchodu, vedy a zdravotníctva. Medzi anglicizmy v slovenskom jazyku radíme tiež názvy a skratky pracovných pozícií. Mnohé anglicizmy sú uznávané medzinárodne, čo uľahčuje celosvetovú komunikáciu v rôznych odborných komunitách.

 

Najznámejšie anglicizmy v slovenčine

Pravdou je, že v slovenskom jazyku máme len veľmi málo pôvodných slov. Niektoré anglicizmy boli prebraté a zaradené medzi spisovné slová už dávno, napríklad džem, pulóver alebo víkend. V posledných rokoch do slovenčiny vstupujú predovšetkým odborné a slangové anglické slová. Niektoré z nich majú presný slovenský ekvivalent:

 

Iné anglicizmy nemajú  v slovenčine presný ekvivalent a bolo by nutné preložiť ich prostredníctvom viacerých slov. Napríklad:

 

Počet anglicizmov v slovenčine naďalej rastie. V súčasnosti sú nové anglické slová populárne najmä medzi mladými ľuďmi, každé takéto slovo však môže prekročiť hranice svojej komunity a zaradiť sa do slovníka.

 

Ako sa z anglického slova stane slovenské?

Proces udomácňovania cudzích slov nie je jasne ohraničený. Cudzojazyčné slovo sa stane slovenským v prípade, že je frekventovane používané v jednotnom význame. Zaradiť sa môže medzi neutrálne spisovné slová, slová s istým štylistickým obmedzením, alebo medzi nespisovné slová.

Slovo z anglického jazyka môžeme prebrať viacerými spôsobmi. Asi najprirodzenejším je optické preberanie slov. Písaná podoba anglického slova zostane v tomto prípade rovnaká, no výslovnosť sa zmení na slovenskú. Príkladom opticky prebraného slova je „rum”.

Mnohé anglicizmy v slovenčine začínali ako anglické slová zaradené do bežných viet. Rozumeli im iba ľudia, ktorí ovládali aj anglický jazyk. Používali ich, pretože najlepšie opisovali určitý jav, predmet či situáciu. V tomto bode ide o cudzie slová, nakoľko zatiaľ neboli zaradené do slovenského jazyka. Mnohé z nich sa prestanú používať skôr, než sa z nich stanú prevzaté slová.

Ak sa však anglické výpožičky rozšíria aj medzi ľudí, ktorí anglicky nehovoria, stúpne frekvencia ich používania. So slovom sa postupne oboznámi väčší počet ľudí a jeho písomná či hovorená podoba sa môže prispôsobiť slovenskému pravopisu. Z cudzieho slova sa tak stalo prevzaté slovo, ktoré je súčasťou bežnej slovnej zásoby. 

Zdomácnenie anglického slova

„Poslovenčiť” anglické slovo nie je úplne jednoduché. Vo fázach, kedy anglicizmy nie sú zaradené medzi slovenské slová, no zároveň je ich používanie mimoriadne časté, býva problémom aj správne písanie týchto slov. Ak si nie ste istí, zapíšte anglicizmus v pôvodnom tvare, alebo sa držte pravidla píš, ako počuješ

Rovnako náročný môže byť aj preklad z angličtiny do slovenčiny, kedy nie je celkom jasné, ktoré anglicizmy je nutné vymeniť za ich slovenské ekvivalenty. Vždy to závisí od kontextu, typu prekladu aj od toho, do akej miery je daný anglicizmus používaný v slovenskom jazyku.

Patríte k ľuďom, ktorým anglicizmy v slovenčine prekážajú, alebo sa vďaka anglickým slovám radi vyjadríte presne a pohotovo?

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.