Maturita z anglického jazyka: čo maturantov neminie?

Maturity budú čochvíľa v plnom prúde, i keď sa ich tohtoročná podoba líši od tej, na akú sme zvyknutí. Študenti, ktorí sa rozhodnú absolvovať „klasickú” maturitnú skúšku, majú stále dosť času na prípravy. Typická bodka za stredoškolským štúdiom vyžaduje aj znalosť angličtiny, s ktorou si mnoho študentov láme hlavu. Čo študentov čaká na maturite z anglického jazyka a čo im pomôže s prípravou?

Externá a interná časť maturitnej skúšky

Maturitná skúška z anglického jazyka sa člení na dve časti, internú a externú. Interná časť sa ďalej delí na písomnú a ústnu formu. Každá jej časť sa koná v inom mesiaci maturitného ročníka. Písomnú časť maturanti tradične vypracovávajú v máji, svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku odprezentujú až v júni. 

Úrovne maturitnej skúšky z angličtiny – B1, B2 a C1

Dĺžka trvania externej aj internej časti je ovplyvnená úrovňou, ktorú sa študent pokúša obhájiť. Pri najjednoduchšej angličtine z úrovne B1 je to 100 minút, v prípade B2 120 minút a na zvládnutie maturitnej skúšky z úrovne C1 máte k dispozícii až 150 minút. Písomná forma má v prípade B1 a B2 trvanie 60 minút, v prípade C1 až 90 minút. Ústna forma maturity trvá vo všetkých troch prípadoch 40 minút. 

Test vedomostí a sloh z anglického jazyka

Písomná časť skúšky sa delí na písomnú formu externej časti (PFEČ), ľudskou rečou vedomostný test a písomnú formu internej časti (PFIČ), teda sloh. Hlavným účelom oboch písomných prác je zaznamenať jazykové vedomosti žiakov, ktoré by pri ústnej skúške mohli zostať nepovšimnuté. 

Dôraz je kladený hlavne na gramatiku, časovanie, odborný jazyk a slovnú zásobu. Žiak má podľa vlastných schopností možnosť zvoliť si medzi tromi úrovňami maturitnej skúšky. Pokiaľ si vyberie najťažšiu úroveň, C1, predpokladá sa, že dokáže rozprávať a písať anglickým jazykom takmer na úrovni rodeného hovoriaceho. V PFEČ si musí žiak poradiť s úlohami zameranými počúvanie a čítanie s porozumením. Externá časť písomnej skúšky je realizovaná v doobedňajších hodinách, sloh v poobedňajších. Obe časti písomnej skúšky prebehnú v jeden deň. Téma slohu je fixne stanovená pre všetky školy. 

Ako prebieha test písomnej formy externej časti?

Prvá úloha písomného maturitného testu z anglického jazyka je Listening (počúvanie), skladajúce sa z troch nahrávok. Nasleduje zadanie Language in use, kde musí maturant bezchybne používať osvojenú slovnú zásobu. Táto úloha sa tiež zvykne členiť na ďalšie podkategórie v závislosti od náročnosti úrovne zvolenej študentom. 

Na 2 až 3 časti sa delí aj cvičenie zamerané na čítanie s porozumením. Nemusíte sa báť, že obdržíte vyplňovací hárok a nebudete vedieť, čo s ním. Všetko potrebné vám vysvetlí maturitný dozor a ak by ste predsa len s jeho inštruktážou neboli spokojný, na konci listov maturitnej skúšky sa nachádzajú detailné pokyny na vyplňovanie testu. Používanie slovníkov a inej literatúry je zakázané, rovnako ako písanie perom iným než s modrou alebo čiernou náplňou.

Sloh z anglického jazyka

Pri vyhodnocovaní slohových prác maturantov je kladený dôraz na obsah a členenie textu, gramatiku a lexiku. Na napísanie konceptu práce má každý maturant k dispozícii prázdny hárok. Na oficiálny hárok píšte iba dopredu pripravené vety, opravovanie a škrtanie v oficiálnom hárku sa neodporúča. Rozsah slohu je presne stanovený. Do počtu slov sa rátajú i členy, spojky a podobne. Na to, aby žiak skúškou úspešne prešiel, musí dosiahnuť aspoň 25 %. 

Ústna forma: maturitný strašiak

Niektorí sa ústnej skúšky z angličtiny boja, iní sa na ňu tešia. Je pravdou, že ústna forma dáva predovšetkým tým verbálne zručnejším a komunikatívnejším študentom príležitosť zakryť drobné nedostatky v gramatike. Aby bol žiak pripustený k ústnej skúške, musí v slohu dosiahnuť hodnotenie aspoň 25 % a v teste aspoň 33 %. Pri ústnej forme skúšky si študent potiahne jednu z 30 tém a má 20 minút na to, aby si svoju reč pripravil

Samotná odpoveď potom trvá ďalších 20 minút. Jednou z úloh pri ústnej skúške je opísať obrázok, ktorý je študentovi predložený. Jeho úlohou je slovne vyjadriť, čo sa na obrázku deje, kto alebo čo je na ňom zobrazené. V tematickom okruhu skúšky musí študent obhájiť tému, ktorú si potiahol z 30 kartičiek. Poslednou časťou ústnej skúšky je situačná úloha, pri ktorej sa študent náhodne ocitá v neznámej situácii a musí pomocou vlastného dôvtipu a slovnej zásoby obhájiť svoje ďalšie kroky. 

Čo pomôže s prípravou?

Práca so školskými učebnicami a pomoc zo strany učiteľov v praxi často nestačí. Sebaistá komunikácia v cudzom jazyku a vychytanie všetkých gramatických múch môže vyžadovať dodatočnú prípravu. Maturitu z angličtiny môžete absolvovať nanečisto, ak sa pokúsite uspieť v testoch z minulých ročníkov. Nájdete ich napríklad na stránke matura.sk

Pre kontrolu gramatiky v písanom texte môžete využiť Grammarly, alebo niektorú z bezplatných alternatív, napríklad WhiteSmoke. Tipy pre lepšiu čitateľnosť vášho anglického textu ponúka nástroj Hemingway. Počas prípravy sa zíde aj spoľahlivý slovník, miesto knižnej verzie môžete vyskúšať online prekladač viet

Maturita je právom považovaná za dôležitý míľnik na ceste do dospelosti. Jej náročnosť je však často preceňovaná, hlavne mladší žiaci majú tendenciu o maturite uvažovať v súvislostiach s otázkou života a smrti. Nemajte strach, ani zďaleka nie je taká náročná. Nie, keď viete ako na ňu. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.