Germánske jazyky: Ako sa vyvíjali a ktoré to sú?

Germánske jazyky dlhodobo patria medzi jedny zo zemepisne najfrekventovanejších jazykov. Dorozumieva sa pomocou nich viac než 500 miliónov ľudí, prevažne v Európe, Severnej Amerike a južnej Afrike. Patria k indoeurópskej jazykovej rodine, ktorá sa od iných jazykových skupín líši rozdielmi vo fonológii. Najpoužívanejším germánskym jazykom je angličtina.

História germánskych jazykov

Výskum histórie germánskych jazykov nie je jednoduchý. Narozdiel od ďalších jazykových rodín existuje len málo zachovaných zdrojov, o kultúre a jazyku starých Germánov preto nevieme veľa. Vetva germánskych jazykov sa od indoeurópskej jazykovej skupiny začala odčleňovať zhruba 2 000 rokov pred Kristom. Vedci sa v názoroch nezhodujú v tom, akým spôsobom táto vetva vznikla. 

Existencia germánskeho prajazyka bola už niekoľkokrát zamietnutá, no vždy sa nájdu ľudia, čo sú ochotní za ňu bojovať. Vzhľadom k tomu, že neexistoval žiadny pragermánsky jazyk, ako to bolo v prípade románskych jazykov, ktoré sa odčlenili od pôvodnej latinčiny, je štúdium germánskych jazykov komplikované. Do popredia sa dostáva názor, že germánske jazyky sa vyvíjali nezávisle jeden od druhého a až neskôr sa začali navzájom ovplyvňovať, čím došlo k vzniku podobných slov a gramatiky.

Aké germánske jazyky poznáme?

Presný počet germánskych jazykov nie je známy, nakoľko často nie je jasné, či ide o samostatný jazyk alebo dialekt. Všeobecne uznávaných je zhruba 15 germánskych jazykov. Najpočetnejším z nich je angličtina, svetovo je materinským jazykom pre 350 miliónov ľudí. Po nej nasleduje nemčina a holandčina. Germánske jazyky sa delia do troch skupín. Sú to severogermánske, západogermánske a východogermánske jazyky.

Severogermánske jazyky

Severogermánske, alebo tiež škandinávske jazyky si dodnes zachovávajú výraznú vzájomnú podobnosť a zrozumiteľnosť. Západná podskupina severogermánskych jazykov, respektíve ostrovná škandinávčina, zahŕňa okrem nynorsk, islandčiny a faerčiny aj dva vymreté jazyky – starú nórčinu a starú islandčinu. K podskupine kontinentálnych škandinávskych jazykov patria švédčina, gotlandčina a dánčina. 

Západogermánske jazyky

Do anglofrízskej podskupiny patrí angličtina, frízština a vymretá anglofrízština. Nemecká podskupina západogermánskych jazykov sa ďalej člení na dve menšie podskupiny. Jednou sú dolnonemecké a druhou hornonemecké jazyky. Vymretými jazykmi zo skupiny dolnonemeckých jazykov sú stará dolná nemčina, stredná dolná nemčina a dolná frankončina. K živým jazykom v tejto podskupine zaraďujeme holandčinu, afrikánčinu (používanú v Južnej Afrike) a dolnú nemčinu. Medzi hornonemeckými jazykmi pretrváva nemčina, luxemburčina a jidiš. 

Východogermánske jazyky

Toto zoskupenie germánskych jazykov v sebe zahŕňa už iba mŕtve germánske jazyky. K juhozápadnej podskupine patrí gepidčina, burgundčina, vandalčina a gótčina. Jediným členom východnej podskupiny vymretých germánskych jazykov je ostrogótčina. Ako už samotný názov napovedá, jedná sa o variant gótčiny. 

Zaujímavosti

Za najťažšie germánske jazyky sa považujú islandčina a faerčina.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.