Alexandra Bukovčanová

23. februára 2021

Hindčina: tretí najrozšírenejší jazyk na svete

Hindčina je jedným z najvýznamnejších svetových jazykov. Spája viacjazyčnú Indiu a komunity po celom svete, pričom celkový počet hovoriacich presahuje 600 miliónov. Ide o expresívny jazyk, ktorý sa pýši rozsiahlou literárnou tvorbou. Hindský jazyk je priamym potomkom sanskritu, podobný bengálčine, pandžábčine a gudžarátčine.

Hindčina je jedným z najvýznamnejších svetových jazykov. Spája viacjazyčnú Indiu a komunity po celom svete, pričom celkový počet hovoriacich presahuje 600 miliónov. Ide o expresívny jazyk, ktorý sa pýši rozsiahlou literárnou tvorbou. Hindský jazyk je priamym potomkom sanskritu, podobný bengálčine, pandžábčine a gudžarátčine.

Hindčina patrí medzi indoárijské jazyky, skupinu jazykov v rámci indoeurópskej jazykovej rodiny. Spolu s angličtinou je hindčina úradný jazyk v Indii. Oba jazyky sa používajú v parlamente, v súdnictve, pri komunikácii medzi ústrednou vládou a vládou štátu a na ďalšie oficiálne účely, pričom hindčina je preferovaná v severných oblastiach. Pre tretinu obyvateľov Indie (asi 425 miliónov) je hindčina rodným jazykom. Významné hindské komunity sa nachádzajú aj v ďalších častiach sveta.

Kde sa hindčina používa?

Tento jazyk je rozšírený v takzvanom hindskom páse, ktorý zahŕňa viaceré indické štáty, napríklad Džammú, Kašmír, Dillí, Harijána, Himáčalpradéš, Uttarpradéš a ďalšie. Druhá najväčšia skupina rečníkov žije v Nepále. Aj keď hindčine rozumie asi 8 miliónov Nepálčanov, jazyk tu nemá oficiálny štatút. Viac než pol milióna hovorcov žije v USA a takmer rovnaký počet na Mauríciuse. Hindčina je tretím najpoužívanejším jazykom na svete, podľa celkového počtu hovoriacich. 

Hindské písmo 

Hindčina sa píše skriptom dévanágarí. Rovnako ako európske jazyky, aj hindčina sa píše zľava doprava. Nerozoznáva veľké znaky od malých a má charakteristickú horizontálnu čiaru, ktorá znaky spája v hornej časti. Hindčina je pomerne ľahko čitateľná. Slová sa píšu presne tak, ako sa vyslovujú, pretože každý znak má len jeden zvuk. Od väčšiny európskych jazykov má hindčina rozdielnu syntax: slovesá a pomocné slovesá sa zvyčajne píšu na konci vety. Napríklad veta „Nevidel som ho tam stáť” – मैंने उसे वहां खड़े नहीं देखा, bude doslovne preložená „som tam stáť ho nevidel”.

Vývoj jazyka

Cesta hindčiny začína od árijskej migrácie do severozápadnej Indie okolo roku 1800 p. n. l. Árijci si so sebou priniesli posvätný sanskrit, ktorý je súčasťou indogermánskej alebo indoeurópskej rodiny jazykov. Sanskrit však sám o sebe ešte nebol úplným jazykom. Zdokonaľoval sa spolu s vývojom života Árijcov na tomto území a bol silno ovplyvnený jazykmi pôvodných obyvateľov Indie. Hindčina (v tom čase spájaná s urdčinou) sa začala písať až v 4. storočí n. l. Až do 11. storočia bola písaná písmom bráhmí. Prvou tlačenou knihou v hindčine bola Gramatika hinduistického jazyka Jána Gilchrista, ktorá vyšla v roku 1796.

Po tom, čo India získala nezávislosť, čelila vláda aj dôležitej jazykovej otázke. Hindčina napokon „zvíťazila” ako preferovaný jazyk na angličtinou a urdčinou. V 19. storočí vzniklo hnutie zamerané na rozvoj hindčiny ako štandardizovanej formy hindského jazyka, oddeleného od urdčiny. V roku 1954 indická vláda ustanovila komisiu na prípravu hindskej gramatiky, neskôr prebehla štandardizácia pravopisu a napokon aj štandardizácia písma dévanágarí.

Rozdiely medzi hindčinou a urdčinou

Hindčina a urdčina (dnes úradný jazyk Pakistanu) sú vzájomne zrozumiteľné ako hovorené jazyky, dokonca až do takej miery, že sa niekedy považujú za dialekty jediného jazyka. V minulosti sa nazývali viacerými spoločnými menami, najčastejšie hindustánčina. Jazykovedci považujú štandardnú hindčinu a štandardnú urdčinu za odlišné jazyky, oba odvodené z dialektu kharí bólí. Na rozdiel od hindčiny sa urdčina píše variantom arabského písma a jej slovná zásoba obsahuje viac výpožičiek z perzštiny a arabčiny. Hindčina je v oblasti slovotvorby ovplyvnená sanskritom a nájdeme v nej aj výpožičky z angličtiny a portugalčiny.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.