Alexandra Bukovčanová

26. februára 2021

Čo je to syntax a prečo je dôležitá?

Poradie slov vo vetách je rovnako dôležité, ako slová samotné. Syntax je hlavným prostriedkom na zobrazenie vzťahu medzi slovami vo vete. Syntaxi sa venovala veľká pozornosť po roku 1957, keď americký lingvista Noam Chomsky navrhol radikálne novú teóriu jazyka, transformačnú gramatiku.

Čo je syntax

Syntax je gramatická štruktúra slov a fráz, ktorá vytvára súvislé slovné spojenia a vety. V slovenčine sa často označuje aj ako skladba alebo stavba viet. Veta je jednou zo základných jednotiek jazyka a základná jednotka syntaxe. Pomocou vety vyjadrujeme svoje myšlienky a pocity, obraciame sa jeden k druhému s otázkami, radami, žiadosťami a príkazmi. Ak chceme, aby nás ostatní ľudia chápali, nestačí použiť správne slová. Dôležitý je tiež spôsob, akým slová zoradíme do vety.

So syntaxou súvisí aj morfológia alebo tvaroslovie. Pozícia konkrétneho slova vo vete môže ovplyvniť jeho tvar, najčastejšie pridaním predpony či prípony. Každý jazyk má vlastnú štruktúru viet a vlastný slovosled. Fonetika a fonológia môže byť taktiež ovplyvnená syntaxou. To znamená, že niektoré slová sa vyslovujú rozličnými spôsobmi (napríklad kladieme dôraz na inú hlásku) v závislosti od toho, kde vo vete sa tieto slová nachádzajú. Štúdium syntaxe zahŕňa aj skúmanie vzťahov medzi vetami, ktoré sú si podobné, ako napríklad „Ján videl Máriu“ a „Máriu videl Ján.“ 

Jazyková syntax súvisí s vetnými členmi

O tom, že jazyková syntax je skutočne dôležitá, vás presvedčia nasledovné 2 vety:

Všimli ste si, že hoci obe vety dávajú zmysel, zmenou poradia slov sa zmenil aj ich význam? Pri vytváraní viet musíme dbať na to, v akom poradí za sebou idú vetné členy. V slovenčine toto poradie nie je fixné, pretože náš jazyk je flektívny. Pri flektívnych jazykoch, ako je aj španielčina či francúzština, sa uplatňuje ohýbanie slov a vzťahy medzi vetnými členmi sa vyjadrujú hlavne gramatickými príponami. Najbežnejšie poradie vetných členov v slovenčine je podmet – prísudok – predmet, ale môžeme ho zmeniť napríklad podľa toho, ktorú časť vety chceme zdôrazniť.

Angličtina využíva rovnaké poradie vetných členov, teda podmet – prísudok – predmet (SVO), ale toto poradie je záväzné. V rozvitých vetách za predmetom nasleduje príslovka miesta a príslovka času, v tomto poradí. Ďalším z najbežnejších poradí vetných členov je podmet – predmet – prísudok (SOV). Toto poradie využíva napríklad nemčina. SVO a SOV sa využívajú až v 75 % svetových jazykov.

Syntax cudzích jazykoch ovplyvňuje kvalitu prekladu

Pre rodeného hovorcu je použitie správnej syntaxe niečo celkom prirodzené. Slovosled si osvojí už v detstve, začína ho vnímať spolu s rodným jazykom. Nemusí poznať žiadne gramatické pravidlá, chyby v syntaxi si všíma prirodzene a dokáže upozorniť na to, že niečo neznelo správne. O to náročnejšie je to s jazykmi, ktoré sa človek naučí neskôr v živote. Tento „zvyk” na poradie slov vo vete si často prenáša z rodného jazyka do cudzieho. 

Aj keď výborne ovláda všetky slovíčka v cudzom jazyku, pri bežnej komunikácií alebo pri preklade nemusí použiť správny slovosled. Kvalita takéhoto prekladu tým výrazne poklesne a rodení hovoriaci cieľového jazyka ihneď zistia, že text neznie prirodzene. Okrem toho môže nesprávny slovosled, ktorý často sprevádza doslovný preklad, ovplyvniť aj význam vety a preklad sa môže stať nepresným. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.