Ako súvisí morfológia s lingvistikou?

Morfológia alebo tvaroslovie je disciplína, ktorá sa zaoberá gramatickými formami, tvarmi slov a ich usporiadaním. Dnes tvorí jadro lingvistického štúdia. Základnou jednotkou morfológie je morféma, najmenšia časť slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositeľom významu alebo funkcie.

Termín morfológia je gréckeho pôvodu a skladá sa zo slov morf-, čo znamená „tvar, forma“ a -ológia, čo znamená „štúdium niečoho“. Morfológia je subdisciplínou lingvistiky a prvýkrát bola pomenovaná v roku 1859 nemeckým lingvistom Augustom Schleicherom, ktorý tento výraz použil na štúdium formy slov. S morfológiou pracuje aj etymológia – veda, ktorá skúma pôvod slov alebo ich častí (morfém).

Morfológia je zložená z 3 častí: náuka o slovných druhoch, náuka o gramatických kategóriách a náuka o tvarotvorných procesoch. Morfologické hľadisko je základom typologickej klasifikácie jazykov na analytické, flektívne a aglutinačné.

Slová z hľadiska morfológie

Slová môžeme rozdeliť na dve skupiny: lexikálne (alebo obsahové) a funkčné (alebo gramatické). Lexikálne slová zahŕňajú podstatné mená, slovesá, prídavné mená a príslovky. Do tejto skupiny možno pravidelne pridávať nové slová. Funkčné slová sú spojky, predložky či zámená – nové slová nemôžu byť (alebo sú len veľmi zriedka) pridané do tejto skupiny.

Podľa polohy v morfematickej štruktúre môžeme morfémy rozdeliť na koreňové morfémy (základ slova), prefixy (predpony), sufixy (prípony) a interfixy (spájacie morfémy). Prefixy sa pridávajú na začiatok inej morfémy, prípony sa pridávajú na koniec. Existujú aj infixy (vpony), morfémy ktoré sa vkladajú do iných morfém a circumfixy, ktoré sa pripájajú k inej morféme na začiatku aj na konci.

Tvaroslovie sa zaoberá aj slovnými druhmi

Slovný druh je trieda slov (súbor), ktoré majú rovnaké využitie vo vete, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam alebo funkciu. Slovný druh možno definovať aj ako lexikálno-gramatické triedy slov. V slovenskom jazyku v súčasnosti rozlišujeme desať slovných druhov. Podľa toho, či ich môžeme skloňovať alebo časovať, delíme slovné druhy na ohybné a neohybné. Ďalej sa delia na plnovýznamové a neplnovýznamové

Morfológia je dôležitým prvkom každého jazyka. Vďaka tvarosloviu poznáme základné rozdelenie slovných druhov a dokážeme ich štylisticky využiť. Vieme určiť slovnodruhovú a syntaktickú platnosť všetkých slovných druhov, poznáme vzory a vieme ich aplikovať v správnom tvare. Dokážeme uplatniť gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe viet a všímať si, v ktorých slohových postupoch sa najviac uplatňujú. Tieto schopnosti sú dôležité pre pochopenie stavby, funkcie a vývinu jazyka.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.