Etymológia: veda, ktorá skúma pôvod slov

Každé slovo v akomkoľvek jazyku má jedinečný pôvod a históriu. Slová vznikajú mnohými spôsobmi a pohľad na ich vývoj môže byť skutočne zaujímavý. Etymológia je lingvistický odbor, ktorý skúma a dokumentuje život (predovšetkým pôvod) slovnej zásoby a samostatných slov.

etymológia

Ako etymológia skúma vývoj slov?

Etymológia slova môže zahŕňať množstvo vecí. Za formálny vznik nového slova sa zvyčajne považuje jeho prvé známe použitie v tlači. Ak by nové slovo, napríklad „selfie“, vzniklo v historických časoch, etymológia by opisovala jeho pôvod.

Väčšina slov sa vyvíja v priebehu stoviek rokov z už existujúcich slov, ktorých pôvod siaha do dávnej minulosti. Môžu vychádzať z iných jazykov, časom sa mení ich písaná forma aj výslovnosť, naberajú odlišný význam a podobne. Etymológia sa pokúša spätne odsledovať a popísať tento jazykový vývoj. Ak je to možné, hľadanie pôvodu slova skončí až pri najstaršom mŕtvom jazyku, ktorý poznáme. Väčšina slov mala v pôvodných, starodávnych jazykoch, úplne iný význam. Úlohou etymológie je zdokumentovať tieto rozdiely.

Príklad etymológie slova

Záznamy o živote slov môžu byť jednoduché, ale aj mimoriadne komplexné. Odvíjajú sa od toho, akými fázami slovo vo svojom živote prešlo, koľko jazykov ho prebralo a ako dlho je používané. Príkladom môže byť historický rozbor slova etymológia:

Etymológia slova nám objasňuje, prečo sú niektoré slová písané alebo vyslovované neobvykle. Približuje nám korene slov, ktoré denne používame a celý proces vývoja od východiskového jazyka až po ten moderný.

Preberanie slov z cudzieho jazyka

Väčšina jazykov sa neustále rozširuje o nové slová a slovenčina nie je výnimkou. Možno vás prekvapí, že ani naša žinčica a bryndza nie je tak celkom naša – korene má v rumunčine. Používame ich ale tak dlho, že ich považujeme za naše vlastné. Sú to teda prevzaté slová.

Preberanie slov z cudzích jazykov je skutočne časté. Veľká časť anglickej slovnej zásoby pochádza z francúzštiny, portugalčina vychádza prevažne z latinčiny a takmer celý svet dnes preberá anglické slovíčka. Aj u nás sa vďaka globalizácií udomácnili mnohé anglické výrazy. Nevyhnutné úpravy, teda „poslovenčovanie”, pri ich preberaní vykonávajú lingvisti. Vďaka nim sa v slovách používa celá naša abeceda, ľahko sa vyslovujú a skloňujú. Víkend aj džentlmen patria k takto upraveným slovám.

Prebrať môžeme celkom nové slová, napríklad blog, alebo cudzie slová, ktoré u nás majú svoj spisovný ekvivalent. Miesto schôdzky ideme na meeting a bohemizmy v slovenčine nájdeme v takom množstve, že o ich spisovnosti a vhodnosti použitia často diskutujú aj jazykovedci. Slová sa z jedného jazyka do druhého dostávajú neustále, predovšetkým kvôli globalizácií, historickým a politickým okolnostiam, alebo vďaka geografickej blízkosti.

Poznáme tiež:

Tvorba nových slov

Nové slová v jazyku môžu vznikať viacerými spôsobmi, napríklad odvodzovaním (za-písať), skladaním (zemeguľa), skracovaním (ufo) či prenášaním významu (hlava štátu). Aj týmto zmenám etymológia venuje pri výskume pôvodu slov.

Rekonštrukcia mŕtvych jazykov

Vďaka etymológií je možné spoznávať jazyky, ktoré sa nezachovali v písomnej forme. Komparatívny postup, teda porovnávanie jazykov, ktoré sa z nich vyvinuli, nám pomáha spoznávať starobylú reč. Asi najznámejší zrekonštruovaný prajazyk je praindoeurópčina – jeho existencia je už 100 rokov akceptovaná jazykovedcami a jeho obnovenie je dostatočne podrobné.

Aj keď sa preberaniu cudzích slov, predovšetkým „poangličťovaniu” mnoho Slovákov bráni, je dôležité uvedomiť si, že tento dej nie je výdobytkom modernej doby. V spisovnej slovenčine nájdeme prítomnosť desiatok iných jazykov, prastarých aj moderných. Podobne ako národy samé, aj ich vlastné jazyky prechádzajú množstvom zmien. Iba čas ukáže, koľko z nich si udrží svoju momentálnu podobu.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskaliach marketingu.