Kodifikácia spisovnej slovenčiny. Prečo bola dôležitá?

Moderné slovanské jazyky sa začali formovať v 18. a 19. storočí. Aj Slováci, na čele s Bernolákovcami a Štúrovcami, sa v čase národného obrodenia začali dožadovať svojho štátoprávneho postavenia. Významným krokom v tomto procese bola kodifikácia spisovnej slovenčiny.

Slovenčina do 19. storočia nebola silným literárnym jazykom, v sfére umeleckej literatúry sa dlhý čas používala latinčina a čeština. Naopak, mala pomerne výrazné ľudové kultúrne postavenie, na báze ktorého bola kodifikovaná. V dejinách slovenského národa sa ustanovili dve koncepcie spisovnej slovenčiny – bernolákovská a štúrovská.

Prvá kodifikácia slovenčiny – Anton Bernolák

Prvý človek, ktorý sa pokúsil o uzákonenie spisovnej slovenčiny, bol Anton Bernolák. V roku 1787 vydal po latinsky písané diela Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách a Pravopis slovenského jazyka. Sústavu slovenského jazyka podal v diele Slovenská gramatika. Hnutie Bernolákovcov sa zaslúžilo o osvetu ľudu, vznik slovenčiny a jej uvedenie do krásnej, náučnej a náboženskej literatúry.

Bernolákova slovenčina bola založená na jazyku západoslovenských vzdelancov Trnavskej univerzity, no obsahovala aj niektoré prvky z nárečia v Slanici. Bernolákovčina nepoznala y a všetky mäkké spoluhlásky označovala mäkčeňom. Tento jazyk sa ale nestal spisovným jazykom všetkých Slovákov. Evanjelici v tom čase naďalej používali češtinu, do ktorej až neskôr prenikli slovenské prvky.

Druhá kodifikácia slovenčiny – Ľudovít Štúr

Biblická čeština, ktorú používali evanjelici, bola pre Slovákov čoraz menej zrozumiteľná. Z toho dôvodu sa Ľudovít Štúr od 30. rokov 19. storočia snažil presadiť jednotný spisovný jazyk, ktorý mal za cieľ spojiť katolícky a evanjelický prúd Slovákov. Za základ spoločného jazyka vybral stredoslovenské nárečie, ktoré považoval za dostatočne rozšírené a zrozumiteľné.

11.júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. Stredná slovenčina bola verejne vyhlásená za slovenský spisovný jazyk 26. – 28. augusta 1844 v Liptovskom Mikuláši. Uzákonenie tohto jazyka bolo impulzom pre širší rozvoj slovenskej literatúry. Novú slovenčinu Štúrovci obhajovali v Slovenských národných novinách a neskôr vzniklo aj kodifikačné dielo Náuka reči slovenskej.

Hodžovsko-hattalovská jazyková reforma

Hodžovsko-hattalovská jazyková reforma alebo hattalovská kodifikácia nahradila Štúrovu slovenčinu a bernolákovčinu. M. Hattala navrhol etymologický pravopis, zaviedol písanie y/ý, dvojhlások a mäkkú výslovnosť de, te, ne, di, ti, ni, li. V roku 1851 stanovila hattalovská reforma formu spisovnej slovenčiny výrazne podobnejšiu tej, ktorú používame dnes.

Jazykový purizmus v slovenčine

V 20. storočí prispel k dotvoreniu modernej spisovnej slovenčiny Samuel Czambel, keď v knihe Slovenský pravopis ustálil i/y, ä, ĺ, ako aj rytmický zákon a jeho výnimky. V podmienkach prvej Československej republiky českí jazykovedci neodporúčali používať slová odlišujúce slovenčinu od češtiny, na základe čoho vzniklo hnutie známe ako purizmus. Usilovalo sa o zmenšenie vplyvu českého jazyka na slovenčinu.

Kodifikácia jednotného spisovného jazyka bola dôležitým krokom v procese kultúrneho a politického osamostatňovania Slovákov. Jazyk sa neustále skúma, vyvíja a zmeny sa zaraďujú do upravených vydaní Pravidiel slovenského pravopisu. Skúmaním slovenčiny sa zaoberá Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.