Alexandra Bukovčanová

29. septembra 2020

Spisovná slovenčina – vznik a uzákonenie

Slovenčina patrí medzi slovanské jazyky, ktoré vznikli z jedného prajazyka - praslovančiny. Za viac než 3000 rokov prešiel jazyk Slovanov mnohými zmenami, výsledkom ktorých je aj súčasná podoba slovenčiny. Prečítajte si, ako a kedy slovenčina vznikla, ako sa vyvíjala a kedy bola kodifikovaná.

Praslovančina na území Slovenska

Praslovanský jazyk patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny. Od svojho jazykového predchodcu sa odčlenil zhruba 1500 rokov p. n. l. Existuje viacero teórií o tom, akým spôsobom migrovali Slovania a ich jazyk po Európe, z historických nálezov ale vieme, že na naše územie prišli v 5. storočí.

V roku 863 bratia Konštantín (Cyril) a Metod priniesli na územie Veľkej Moravy jazyk s písomnou podobou, vďaka čomu sa považujú za zakladateľov slovanskej literatúry. Jazyk bol pevne prepojený s náboženstvom. Prvým písmom Slovanov bola hlaholika, abeceda pozostávajúcu z 38 znakov. Vychádzala z malých písmen gréckej abecedy, no odlišovala sa novými hláskami ž, č a š. Na jej základe neskôr vznikla cyrilika (vychádzala z veľkých písmen gréckej abecedy) a tiež azbuka.

Z praslovančiny vznikli všetky slovanské jazyky, vrátane slovenčiny. V 8. až 10. storočí sa praslovančina rozdelila na západoslovanské, východoslovanské a južnoslovanské jazyky. Príliš sa od seba neodlišovali a väčšina z nich sa v tomto období používala iba v ústnej podobe. Slovenčina patrí medzi západoslovanské jazyky, rovnako ako čeština, dolná lužičtina, horná lužičtina a poľština.

Vývoj slovenského jazyka

Po páde Mojmíra II. a zániku Veľkej Moravy v roku 907 sa naše územie dostalo pod nadvládu Uhorska. Ako jazyk písomností sa začala používať latinčina, no hovorilo sa miestnymi nárečiami. V 15. storočí prenikol na územie Slovenska český jazyk. Písalo sa po latinsky a po česky, ale hovorilo sa prevažne domácou slovenčinou.

Až do konca 17. storočia slovenské texty zapisovali bez presných pravopisných pravidiel. V tom čase začala vznikať bohatá ľudová slovesnosť, ktorá sa šírila ústnym podaním, napríklad pracovné piesne, trávnice, povesti či porekadlá. Od polovice 18. storočia začali vznikať pokusy o kodifikáciu spisovnej slovenčiny.

Kedy bola uzákonená spisovná slovenčina?

V roku 1787 uzákonil Antón Bernolák prvú spisovnú slovenčinu. Vychádzala z kultúrnej západoslovenčiny. Potrebu spisovného jazyka a opis gramatického systému slovenčiny vyjadril Bernolák v diele Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách a Grammatica slavica. V takejto slovenčine (bernolákovčine) písal významný slovenský básnik Ján Hollý (Svätopluk, Cyrilo-Metodiáda, Selanky).

V roku 1843 sa o druhú kodifikáciu spisovnej slovenčiny zaslúžil Ľudovít Štúr spolu s J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom, a to na základe spoločných prvkov stredoslovenských nárečí. V pravopise nasledoval Bernolákovo „píš ako počuješ”. Kodifikačným dielom bola Náuka reči slovenskej.

Pôvodná štúrovská slovenčina bola neskôr upravená. V roku 1852 Martin Hattala a M.M. Hodža vydali Krátku mluvnicu slovenskú, na základe ktorej sa začalo písať y, ý, ä, ľ. Hlavné rysy kodifikovanej slovenčiny z tohto obdobia používame dodnes.

Slovenčina v súčasnosti

V roku 1931 vyšli prvé Pravidlá slovenského pravopisu a v roku 1953 aj ich reformované vydanie, ktoré upevnilo predovšetkým spisovnú výslovnosť. Slovenčinou hovorí asi 5 miliónov ľudí, okrem Slovenka hlavne na území USA, v Kanade, Českej republike a ďalších susediacich štátoch. Slovenčina sa delí na 3 skupiny nárečí, a to západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské.

Pre ľudí hovoriacich inými slovanskými jazykmi je veľmi dobre zrozumiteľná. Podobnosť s češtinou je tak veľká, že v mnohých prípadoch jeden z jazykov možno používať na území druhého štátu bez tlmočníka či prekladateľa. Niektoré dokumenty, napríklad preklad diplomu schvaľujú úrady a inštitúcie aj v prípade, ak si ich občania preložia sami. Na preklad do slovenčiny z cudzích jazykov môžete využiť online prekladač, no v prípade oficiálnych dokumentov je vhodné využiť prekladateľské služby.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.