Štúdium či práca v zahraničí? Nezabudnite na preklad diplomu

Pripravujete sa ako absolvent na prácu alebo ďalšie štúdium v zahraničí? Vaše doklady o vzdelaní alebo dosiahnutom stupni vzdelania môže vyžadovať budúci zamestnávateľ aj škola. Kedy budete potrebovať preklad diplomu do cudzieho jazyka?

Doklady o vzdelaní považujeme za úradné dokumenty. Či už ide o vysvedčenie, vysokoškolský diplom alebo diplom z jazykovej skúšky, zahraničné inštitúcie môžu vyžiadať ich overený preklad (súdny alebo aj úradný preklad). Ten je potrebné doručiť vo fyzickej podobe. Preklad je zviazaný s prekladaným dokumentom, v tomto prípade ale nie je potrebné použiť originál diplomu. Odporúča sa vystavenie overenej kópie diplomu a jej následné zviazanie s prekladom. 

Najčastejšie vystavujeme úradný preklad diplomu do nemčiny alebo preklad diplomu do angličtiny. Absolvent ho môže potrebovať pre účely ďalšieho štúdia, práce v zahraničí alebo posúdenia štúdia v zahraničí (v tomto prípade posúdenie toho, či je vzdelanie na Slovensku ekvivalentom vzdelania v inej krajine). Rovnako zabezpečujeme preklad diplomu do slovenčiny na účely komunikácie s inštitúciami na Slovensku.

Preklad diplomu za účelom práce v zahraničí

Preklad diplomu zvyčajne nie je nutné posielať spolu so žiadosťou o zamestnanie. Pozorne si ale prečítajte pracovnú ponuku, na ktorú budete reagovať, niektorí zamestnávatelia ich môžu vyžadovať už v tomto bode (minimálne v elektronickej podobe). V bežnej praxi sa stretávame s tým, že odovzdanie overeného prekladu diplomov sa vyžaduje vo fáze prvého pohovoru, najneskôr pri podpisovaní pracovnej zmluvy. Do veľkej miery to ale závisí od zamestnávateľa a oblasti práce. V žiadosti o zamestnanie odporúčame v každom prípade uviesť, že doklad o vzdelaní je dostupný na vyžiadanie.

Uznávanie kvalifikácie pre regulované povolanie

Medzi regulované povolania patrí napríklad práca v zdravotníctve, vysokoškolská pedagogika a ďalšie odborné zamestnania. Ak ste štúdium v tejto oblasti absolvovali v zahraničí a máte v rukách dokument o kvalifikácií v cudzom jazyku, na výkon práce na Slovensku budete potrebovať jeho overený preklad. To isté platí aj v prípade, ak ste študovali na Slovensku, ale odchádzate za prácou do zahraničia. 

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní

Akademické uznávanie je uznávanie dokladov za účelom ďalšieho štúdia. Môže ísť o uznanie časti štúdia alebo ukončeného štúdia, ako aj prevod známok zo zahraničia. Žiadosť o prevod známok je potrebné odoslať Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) a k žiadosti pripojiť doklady o vzdelaní získané v zahraničí. Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku.

Preklad diplomov zo zahraničných univerzít

Ak ste štúdium absolvovali v zahraničí, no plánujete nájsť pracovné uplatnenie na Slovensku, rovnako budete potrebovať úradné preklady dokumentov. Okrem zamestnávateľa ich môže vyžiadať aj poisťovne. Tie budú na účely posúdenia štúdia v zahraničí vyžadovať vyplnenú žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí a potvrdenie o návšteve zahraničnej školy – originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka. Dokumenty sú nevratné, opäť preto odporúčame využiť notárom overenú kópiu. Zdravotná a sociálna poisťovňa nevyžaduje preklad z českého jazyka

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.