Slovanské jazyky: aká je ich história a prepojenie?

Všetky slovanské národy sú historicky prepojené. Spája ich nielen kultúra, vplyv náboženstva a geografická poloha, ale aj jazyk. Napriek menším rozdielom v gramatike, slovnej zásobe a písme vidíme jasnú podobnosť medzi modernými jazykmi rozšírenými v Európe a Ázii. Ich vzájomné vzťahy najlepšie pochopíme, ak sa pozrieme na históriu a vývoj celej skupiny slovanských jazykov.

8_slovanske-jazyky-aka-je-ich-historia-a-prepojenie

Slovanské jazyky spája praslovančina

Jazyk, ktorý používali naši predchodcovia, sa vyčlenil z pôvodného indoeurópskeho prajazyka. Praindoeurópčina sa nezachovala v písomnej podobe, o jej existencií vieme iba vďaka porovnávaniu živých jazykov. Etymológia dokázala tento jazyk podrobne zrekonštruovať, vďaka čomu vieme, že podobnosti medzi (takmer) všetkými jazykmi v Európe a Indii nie sú náhodné.

Vznik praslovančiny

Praslovančina, z ktorej neskôr vznikli všetky slovanské jazyky, prešla pred svojim sformovaním dlhú cestu: Praindoeurópčina – árijsko-grécko-arménsky jazyk – baltsko-slovansko-germánsky jazyk – baltsko-slovanský jazyk – praslovančina.

Predpokladá sa, že vznikla v prvom tisícročí p.n.l. Pôvodnou praslovančinou hovorili kedysi ľudia žijúci na území medzi riekami Visla a Dneper. Podobnosť slovanských jazykov vypovedá o tom, že sa vyvíjali ako dialekty praslovančiny v značnej geografickej blízkosti. Postupným sťahovaním jednotlivých skupín ďalej smerom do Európy a Ruska dochádzalo k rozvoju jednotlivých jazykov.

Vývoj slovanských jazykov

„Nárečia” praslovančiny sa postupne vyvíjali a rozdiely medzi nimi boli čoraz viditeľnejšie. Podľa podobnosti a zemepisnej polohy rozlišujeme niekoľko podskupín slovanských jazykov rozdelených na tri vetvy:

Rozširovanie slovanských jazykov

Slovanské jazyky sú najviac rozšírené v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a severnej Ázii. Oblasti rozšírenia západnej a východnej vetvy na seba plynule nadväzujú. Juhoslovanská oblasť, nachádzajúca sa na Balkáne, je oddelená pásmom zemí, v ktorých sa hovorí inými jazykmi (maďarčina, rumunčina, nemčina). Toto oddelenie bolo zapríčinené príchodom Maďarov na Panónsku panvu v 9. storočí.

Väčšinou sa jedná o národné jazyky jednotlivých krajín a časť z nich má funkciu úradného jazyka. Slovanskými jazykmi hovorí približne 193 miliónov ľudí, pričom najviac ľudí, ktorých materinským jazykom je slovanský jazyk, sú Rusi, Poliaci a Ukrajinci.

História slovanských jazykov

Obdobie od začiatku vývinu slovanských jazykov až po rok 1000 n. l. bolo časom rapídnych zmien a rýchleho nárastu počtu hovoriacich jednotlivých slovanských jazykov. Koncom tejto éry boli už vo väčšine rečí zavedené pravidlá moderných jazykov.

Prvá historická zmienka o slovanských jazykoch je zaznamenaná v gréckych dokumentoch začiatkom šiesteho storočia, kedy sa slovansky hovoriace kmene prvý krát dostali do kontaktu s grécky hovoriacimi obyvateľmi Byzantskej ríše.

Prvé slovanské texty

Prvé plynulé texty sa objavili v neskoršom deviatom storočí a boli písané v hlaholike, grafickom zápise vtedajšej staroslovienčiny, ktorá nemala písanú podobu. Túto sústavu znakov vytvoril Cyril zo Solúna okolo roku 862. Hlaholika tak tvorila základ vzdelanosti a kultúry na Veľkej Morave.

Zaujímavosťou je, že ku každému písmenu bolo priradené číslo, čiže išlo o aj o prvú slovanskú číselnú sústavu. Táto „abeceda“ sa tak stala kľúčom k lingvistickému rozšifrovaniu textov, teda aj poznaniu slovanského prajazyka.

Prepojenie slovanských jazykov

Jednotlivé jazyky, ktoré majú spoločný základ (v našom prípade skôr fonetický, čiže ak je jeden jazyk zapisovaný v latinke a druhý v azbuke, nemusí to hneď znamenať, že sú diametrálne odlišné) môžeme medzi sebou porovnávať, posudzovať ich vzťahy a podobnosť. Tieto vzťahy možno určiť vytvorením dvojíc. Prvý jazyk bude predstavovať „menšieho súrodenca“ a druhý toho „väčšieho“.

Tento vzťah môžeme pozorovať podľa nasledujúcich kritérií: počet hovoriacich, geografický rozsah jazyka, ekonomické postavenie, status hovoriacich a náročnosť jazyka. Prihliadame na fakt, že väčšie jazyky mohli značne ovplyvniť tie menšie a dvojice sú vytvorené na základe podobností, vývinu a porozumenia medzi dvojicou, rovnako prihliadnuc na ich geografickú polohu.

Podobnosti medzi dnešnými spisovnými jazykmi a ich slovnými zásobami sú v týchto dvojiciach veľmi veľké. Svedčia o tom napríklad bohemizmy v slovenčine, ktoré často nesprávne považujeme za spisovné slovenské slová. Historický rozvoj jazykov ale spôsobil aj to, že slovanské jazyky prijali slová od iných jazykových rodín. Známe sú napríklad mnohé maďarské slová v slovenčine.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.