Najznámejšie maďarské slová v slovenčine, ktoré používate aj vy

Slovenčina nemá na prvý pohľad s maďarčinou nič spoločné. Zájdite však na juh Slovenska a uvidíte maďarské názvy obcí, vycestujte za Dunaj a aj v maďarských mestách budete počuť čistú slovenčinu. Tieto dva jazyky sa navzdory svojim rozdielom miešajú, predovšetkým čo sa týka slovnej zásoby.

Slovenčina nemá na prvý pohľad s maďarčinou nič spoločné. Zájdite však na juh Slovenska a uvidíte maďarské názvy obcí, vycestujte za Dunaj a aj v maďarských mestách budete počuť čistú slovenčinu. Tieto dva jazyky sa navzdory svojim rozdielom miešajú, predovšetkým čo sa týka slovnej zásoby.

Napriek tomu, že tieto dva jazyky patria do iných jazykových rodín (slovenčina patrí medzi indoeurópske jazyky, zatiaľ čo maďarčina medzi uralské jazyky), nájdeme v nich jasné podobnosti. Spôsobuje to historicko-kultúrna situácia a geografická blízkosť týchto jazykov. Keďže Maďari boli po usídlení v Karpatskej kotline obklopení Slovanmi, prebrali z ich jazyka množstvo slov.

Dnes nájdeme v maďarčine výrazy (približne 500), ktoré majú slovanský pôvod: seno, kosa a kozol. Známe je aj slovo barát, ktoré znamená brat, a slovo szerda, ktoré znamená streda. V prípade niektorých slov mali slovanské slová len sprostredkovateľskú funkciu, napríklad paprika alebo kukurica (po objavení Ameriky).

Výmena ale nastala aj opačne a Slovania prebrali slovíčka a výrazy z maďarčiny. Tento jav je bežný v každom jazyku. Maďarské slová sa v našich slovníkoch udomácnili rovnako, ako napríklad bohemizmy.

Maďarské slová v slovenčine

Že po maďarsky neviete ani pol slova? Aspoň guláš a krumpli by ste mohli poznať aj v prípade, že ste sa nikdy nezúčastnili hodín maďarčiny. Existuje naozaj veľký počet slov, ktoré do spisovnej slovenčiny prenikli od našich južných susedov, a ešte viac takých, ktoré sa v regiónoch blízko Maďarska považujú za nárečové.

Medzi výpožičky maďarského pôvodu patrí napríklad:

Stretneme sa aj s maďarskými slovami, ktoré sa používajú hovorovo. Patrí sem slovo gamby, curigať, biršagovať, igen a ďalšie. Tieto slová z maďarčiny sú síce na Slovensku často používané, no nedostali sa do spisovnej slovenčiny.

Väčšina slov prebratých od Maďarov prešlo mnohými úpravami. Ich slovanské podoby sa zmenili svojím zápisom a v niektorým prípadoch aj svojím významom. Vďaka tomu budeme rozumieť, čo dané slovo znamená, aj keď nevieme po maďarsky.

Okrem bežných slov na našom území nájdeme aj často používané priezviská, ktoré majú maďarský pôvod. Nagy, Varga, Farkaš, Mesároš aj Juhás majú korene za hranicami. Môže za to tvrdá maďarizácia, ktorej síce Slováci podľahli v menšej miere než Nemci, no jej dôsledky vidíme na našom jazyku dodnes.

Rozdiely medzi maďarčinou a slovenčinou

Maďarčina je jediný jazyk v Európe, ktorý nepatrí medzi indoeurópske jazyky. Na tomto území sa používa približne od roku 1000, kedy sa Maďari sformovali ako samostatná národnosť a usadili sa v Karpatskej kotline. Maďarský jazyk ovplyvnili Huni, ktorí pravdepodobne hovorili turkickými jazykmi. Na maďarčinu mala vplyv aj iránčina, slovanské jazyky, latinčina a germánske jazyky.

Maďarčinou dnes hovorí viac ako 14 miliónov ľudí, prevažne na území Maďarska. Tento jazyk je však silne rozšírený na južnom Slovensku, v južnej časti Zakarpatskej Ukrajiny, v Rumunsku na severe Srbska a vo Vojvodine.

Medzi slovenčinou a maďarčinou nájdeme významné rozdiely z hľadiska gramatiky, morfológie aj syntaxe. Dôležitým rozdielom pri porovnaní týchto jazykov je napríklad to, že maďarčina nemá rody (mužský, ženský, stredný rod). V maďarčine je tiež časté vynechávanie zámen. Maďarský jazyk má komplexnú gramatickú štruktúru a používa sa v ňom 18 pádových koncoviek.

Na rozdiel od slovenčiny používa abecedu zo 44 písmen, do ktorej patria aj písmená ö, ő, ü, ű. Medzi zaujímavosti môžeme zaradiť fakt, že Maďari vo svojom jazyku používajú veľký počet slov so samohlásku e. Nikde v maďarčine nenájdeme písmeno s mäkčeňom, hoci sa niektoré hlásky vyslovujú mäkko.

Pozoruhodné je aj to, že maďarčina nevyužíva veľa internacionalizmov. Medzinárodné slová majú v maďarčine svoj vlastný tvar. Napríklad slovo hotel nájdeme vo väčšine jazykov, ako u nás, tak aj v nemčine, angličtine a francúzštine. Maďarsky sa však používa výraz szállas.

Maďarská výslovnosť

Výslovnosť maďarčiny je v mnohých rysoch podobná výslovnosti v slovenčine. Rozdielna je výslovnosť niekoľkých hlások:

Samohlásku ö vyslovujeme tak, ako keby sme chceli vysloviť é, pričom ústa majú tvar ako pri vyslovovaní písmena ó. Podobne vyslovujeme aj ő, avšak trochu hlbšie a dlhšie. Písmeno ü vyslovíme tak, akoby sme chceli vysloviť ý, ale ústa majú tvar písmena ú. Aj písmeno ű je v tomto prípade podobné, len o niečo dlhšie.

Maďari nemajú písmeno ch, čítajú ho osobitne ako c a h. Prízvuk je v maďarčine pevný, je umiestnený na prvej slabike. Nemá vplyv na výslovnosť samohlások. Maďarský pravopis je fonetický a platí, že všetky hlásky, ktoré sú zapísané, je potrebné prečítať.

Ďalšie cudzie slová v slovenčine, ktoré sa udomácnili

V slovenčine nájdeme aj slová vypožičané z iných jazykov. Dostali sa k nám vďaka národom, ktoré žili v našej blízkosti. V priebehu histórie sa u nás udomácnilo množstvo cudzích slov, ktoré sme neskôr upravili a zaradili do spisovnej slovenčiny.

Niektoré z nich môžeme spoznať na prvý pohľad. Míting, čet alebo tím sme prebrali z angličtiny, a to pomerne nedávno. Menej známe sú prevzaté slová cibuľa a ríbezle, ktoré k nám dorazili z arabčiny. Možno vás prekvapí, že ani ľubozvučná žinčica či bryndza nemajú pôvod u nás. Prevzali sme ich z rumunčiny.

Cudzie slová sa k nám môžu dostať hneď niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je zdomácnenie, teda prevzatie slov z cudzieho jazyka a jeho následné „poslovenčenie”. Cudzie výrazy upravujú jazykovedci tak, aby boli v harmónii s naším spisovným jazykom. Radíme sem napríklad futbal alebo víkend.

Iné výrazy používame v pôvodnom znení, príkladom je francúzske slovo parfum. Stretnúť sa môžeme aj s doslovnými prekladmi z cudzieho jazyka, ktoré nazývame kalky. Sem patrí mrakodrap, z anglického skyscraper (sky – obloha, scrape – škriabať). Kalky nie je vhodné používať vždy, aspoň nie v prípade, že poznáme slovenský ekvivalent prekladaného slova.

V praxi sa s novými prevzatými slovami stretávajú najmä prekladatelia odborných textov. Komplikovaná terminológia často vyžaduje zachovanie slov v pôvodnej podobe alebo kalkovanie. Ak sa stretnete s textom v maďarčine, ktorý potrebujete preložiť na oficiálne účely, využite preklad zo slovenčiny do maďarčiny. Naši prekladatelia zabezpečujú profesionálne preklady v desiatkach jazykových kombináciách.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.