Tieto bohemizmy v slovenskom jazyku využíva takmer každý

Bohemizmy, čechizmy alebo české jazykové prvky vidíme v našom jazyku skutočne často. Mnohí z nás ich používajú denne bez toho, aby si nespisovnosť výrazov uvedomili. Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj na ostatných jazykových rovinách, napríklad pri výslovnosti alebo používaní prípon. Na čo si v slovenskom jazyku dávať pozor?

Bohemizmy, čechizmy alebo české jazykové prvky vidíme v našom jazyku skutočne často. Mnohí z nás ich používajú denne bez toho, aby si nespisovnosť výrazov uvedomili. Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj na ostatných jazykových rovinách, napríklad pri výslovnosti alebo používaní prípon.

Čo sú to bohemizmy?

V slovenskom jazyku nájdeme veľký počet slov, ktoré sme prevzali z iných jazykov. Príkladom sú anglicizmy, germanizmy aj bohemizmy, na ktoré sa zameriame dnes. Bohemizmy alebo čechizmy sú české slová (alebo slová prevzaté z češtiny), ktoré bežne používame, hoci nepatria medzi spisovné slovenské slová. Významný vplyv češtiny na slovenčinu a jazykové podobnosti vedú k tomu, že často ani nevieme, že dané slovo nepatrí do nášho slovníka.

Rozdiel medzi čechizmami a slovami českého pôvodu

Slová českého pôvodu sú, podobne ako bohemizmy, prevzaté z českého jazyka. Rozdiel je však v tom, že slová cudzieho pôvodu sú spisovné. Slovenčina obsahuje mnohé spisovné slová českého pôvodu, napríklad robot, knieža, koleda, tisíc, spôsob a ďalšie. Niektoré z nich používame v pôvodnej českej podobe (robot), iné sme prispôsobili slovenskému pravopisu a výslovnosti (spôsob – způsob). Pôvod slov a proces ich vývinu skúma veda, ktorá sa nazýva etymológia.

Najčastejšie používané bohemizmy v slovenčine

Dlhé roky spoločnej histórie s Čechmi sa odzrkadlili aj na našom jazyku. Na našom území sa čeština používala od 14. do 18. storočia, čo ovplyvnilo rozvoj slovenskej slovnej zásoby. V 19. a najmä v 20. storočí sa oba jazyky obohatili o mnoho nových spoločných slov a výrazov.

Z tohto dôvodu má veľký počet ľudí problém rozlíšiť, ktorý zo známych tvarov patrí do spisovného jazyka. Pozrite sa na zoznam často používaných čechizmov (vľavo) a ich slovenských spisovných ekvivalentov (správne vpravo).

Používate slová s príponou -tko?

Okrem konkrétnych bohemizmov, ktoré u nás fungujú ako nespisovné slová, sa nesprávnosti týkajú aj prípon a predpôn. Slúchatko, špáratko, vodítko ani lehátko v slovenčine nenájdeme. Prípona -tko je zjednodušene považovaná za nespisovnú, no pri niektorých slovách ju nájdeme aj v našom jazyku. Ide o slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča a ide predovšetkým o zdrobneniny, napríklad dievčatko, dieťatko, bábätko, zvieratko. Okrem tohto druhu slov je prípona -tko zmenená na -dlo, teda slúchadlo, špáradlo, vodidlo a ležadlo.

V slovenčine sa nepoužívajú prípony -čí (průvodčí – sprievodca), -as (kliďas – pokojný človek) alebo -ek (náměstek – námestník). Miesto českého -ík, -ník býva v slovenčine použitá prípona -ár (kominík – kominár), -ista (varhaník –organista) alebo -ok (rohlík – rožok). České -iště meníme na -isko.

Nespisovné predpony českého pôvodu

Doporučiť, doporučovať, prehlasovať a doprevádzať tiež možno iba za našou západnou hranicou – na Slovensku sa odporúča, vyhlasuje a sprevádza. Prehlásenie je spisovné jedine vo význame „odhlásiť odniekiaľ a prihlásiť inam“. Tieto české predpony sa zvyknú používať skutočne často, nie sú ale gramaticky správne. Rozdiel býva aj v predponách přesčas – nadčas, obor – odbor, návaznost – nadväznosť, oplatit – odplatiť.

České slová, ktoré majú v slovenčine iný význam

Niektoré slová sú v češtine a slovenčine rovnaké, no majú odlišný význam. Tieto slová nie sú vždy používané správne, ich zamieňanie je bežné napríklad pri laickom preklade. Príkladom sú tieto české slová (vľavo) a ich slovenský preklad (vpravo).

Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou, na ktoré si dať pozor

Hoci ide o veľmi podobné jazyky, medzi slovenčinou a češtinou existujú dôležité rozdiely. Zamerajme sa na tie, ktoré pri práci s jazykom vyvolávajú najväčšiu neistotu. Ide predovšetkým o skloňovanie, zaužívané frázy a používanie predložiek.

České slová mužského rodu ako vzorek, šálek, snímek, požadavek majú v slovenskom jazyku ženský rod vzorka, šálka, snímka, požiadavka. Naopak české feminína typu řada, šála, varianta, hřídel, závrať sú na Slovensku maskulína rad, šál, variant, hriadeľ, závrat. Vplyv češtiny na slovenčinu spôsobil aj časté nesprávne skloňovanie týchto slov, napríklad: Rada v obchode bola dlhá. Snímok som si nechal vyvolať. Táto varianta je najlepšia.

Zradné sú aj niektoré slovesné predložkové a bezpredložkové väzby. Výrazy v češtine ako vzít v úvahu, vstoupit v platnost, záviset na něčem po slovensky píšeme vziať do úvahy, vstúpiť do platnosti, závisieť od niečoho. Pozor si dajte aj na používanie predložiek. Česky: voda k pití, za pět minut, lék pro uvolnění. Slovensky: voda na pitie, o päť minút, liek na uvoľnenie.

Slovenské slová v češtine

Český jazyk ovplyvnil slovenčinu výraznejšie, preberanie slov ale nebolo jednostranné. V češtine dnes nájdeme viaceré bežne používané slová prevzaté zo slovenčiny. Výrazy, ktoré sa udomácnili v českom prostredí, pochádzajú prevažne z bežného hovoreného jazyka: rozlučka, kávička, horko-těžko, dovolenka, výdobytek, namyšlený a ďalšie.

Bohemizmy sa s naším jazykom zrástli tak veľmi, že nám často neprekážajú ani v televízii či v rozhlase. Napriek tomu, že im prakticky každý Slovák rozumie, ich používanie nie je vhodné v oficiálnej komunikácii. Akékoľvek dokumenty, odborné texty alebo úradné preklady z češtiny do slovenčiny vyžadujú spisovnú formu slovenského jazyka.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.