Je možné využiť zmluvu o dielo v zahraničí?

Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv v obchodnoprávnych vzťahoch na Slovensku aj v zahraničí. Upravuje ju rovnako Obchodný zákonník, ako aj Občiansky zákonník. V tomto článku sa pozrieme na náležitosti zmluvy o dielo uzatváranej medzi podnikateľom (spoločnosťou) a občanom-nepodnikateľom. Čo musí dokument obsahovať a ako zariadiť jeho preklad?

Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka

Zmluvu o dielo môžeme zjednodušene opísať ako záväzok zhotoviteľa zhotoviť (vykonať) dielo pre objednávateľa na základe jeho objednávky. Objednávateľ sa v zmluve zároveň zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za vyhotovenie diela. Zmluva o dielo uzatvorená medzi podnikateľom a nepodnikateľom spadá pod úpravu podľa Občianskeho zákonníka.

Skôr, než prejdeme k obsahu zmluvy, je potrebné porozumieť výrazu „dielo”. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci. V praxi ide najčastejšie o rôzne typy výstavbových prác, projektových koncepcií, tvorbu webových aplikácií a podobne.

Zmluvu o dielo podľa občianskeho zákonníka môžete použiť v prípade, že:

Čo musí zmluva o dielo obsahovať?

Aby bola zmluva o dielo považovaná za platnú, musí obsahovať niekoľko zákonom stanovených náležitostí. Zákon neupravuje presné znenie zmluvy, dokument ale musí obsahovať minimálne tieto informácie:

Zmluva môže ďalej obsahovať informácie o dohodnutej cene za dielo, informácie o mieste, čase a výkone diela, postupe pri odovzdávaní/prevzatí diela, oprávnených osobách, sankciách a podobne.

Zmluvy o dielo využívané v zahraničí

Zmluvné náležitosti sa prirodzene líšia podľa toho, v akej krajine sa zmluva uzatvára. Každý štát má vlastné zákony a tie je potrebné zohľadniť aj pri uzatváraní zmlúv. Najčastejšie môžeme vidieť prípad, kedy objednávateľ (podnikateľ) v cudzej krajine uzatvára zmluvu o dielo so zhotoviteľom (nepodnikateľom) zo Slovenska, prípadne naopak. Odporúčame naštudovať si zákonník konkrétnej krajiny a uzavrieť zmluvu v podobe, ktorá vyhovuje zákonom oboch krajín.

Rozdiely v občianskom zákonníku v susedných krajinách

Najpodobnejšie sú definované zmluvy o dielo v slovenských a českých zákonoch. Aj tu ale nájdeme niekoľko dôležitých rozdielov, napríklad fakt, že v českom právnom prostredí nesie objednávateľ riziko zvýšenia nákladov na zhotovenie. V Rakúskom Občianskom zákonníku je napríklad v predmete potrebný podrobný popis obsahu projektu s ohľadom na okolie a životné prostredie. 

Rozdielov je samozrejme viac, vždy je preto vhodné nechať dokument skontrolovať právnikom na Slovensku a aj v druhej dotknutej krajine. Okrem toho netreba zabúdať na špecifické podmienky zdaňovania a ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zárobkovej činnosti v zahraničí. 

V akom jazyku budete zmluvu o dielo potrebovať?

Aby ste predišli možným nedorozumeniam so svojím obchodným partnerom aj úradmi, dokument by mal existovať v oboch jazykoch. Vzhľadom na to, že zmluvy patria medzi úradné dokumenty, budú vyžadovať úradný preklad. Napríklad v prípade, že uzatvárate zmluvu v Rakúsku, zmluvu si pred popisom nechajte preložiť súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Výsledkom bude dvojjazyčný dokument zviazaný trikolórou, ktorý potvrdí rovnosť informácií v oboch jazykových verziách zmluvy. 

Preklad zmluvy o dielo z alebo do cudzieho jazyka

Chystáte sa pracovať v zahraničí ako občan-nepodnikateľ? Profesionálny preklad príslušného zákonníka, ako aj úradné preklady výsledných zmlúv zabezpečíme v 270 jazykových kombináciách. Nezáväznú cenovú ponuku si môžete vyžiadať online. Prejdite do sekcie cenová ponuka a predbežné stanovenie ceny úradného prekladu získate už do 30 minút.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.