Aké darovacie zmluvy poznáme?

Darovacia zmluva je jednou z najčastejšie uzatváraných zmlúv medzi príbuznými. Keďže ide o právny dokument, je potrebné, aby spĺňala určité náležitosti. Zistite, čo by mala darovacia zmluva obsahovať a ako sa uzatvára.

Čo je to darovacia zmluva?

Darovacia zmluva je záväzkový vzťah strán, kedy jedna zo strán prevádza (alebo sa zaväzuje druhej strane bezplatne previesť) vlastnícke právo ku konkrétnej hnuteľnej či nehnuteľnej veci. Druhá strana zároveň prejavuje vôľu prijať túto vec do svojho vlastníctva.

Darovanie je právny vzťah medzi darcom a obdarovaným, ktorý je zakotvený v občianskom zákonníku a realizuje sa prostredníctvom darovacej zmluvy. Musí byť dobrovoľné a bezodplatné, pretože poskytnutie daru na základe akejkoľvek protislužby alebo protihodnoty by už nebolo darovaním.

Aké druhy darovacích zmlúv poznáme?

Všetky darovacie zmluvy spájajú spoločné znaky. Sú nimi bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru. Líšiť sa môžu v tom, akou formou budú uzavreté – či bude darovacia zmluva písomná alebo ústna.

V prípade hnuteľných vecí nemusí mať darovacia zmluva písomnú formu. S jej uzavretím dôjde k priamemu odovzdaniu daru, pričom môže ísť o odovzdanie „z ruky do ruky“ alebo aj o symbolické prevzatie veci. Ak je predmetom daru nehnuteľná vec, darovacia zmluva musí byť písomná.

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná aj v prípade, ak sa jedná o tzv. konsenzuálnu darovaciu zmluvu, kedy darca odovzdáva dar až po vzniku darovacej zmluvy (obdarovaný zmluvou prijíma iba sľub darcu a dar ako taký získa až neskôr).

Predmet darovania

Predmetom darovania môžu byť hnuteľné aj nehnuteľné veci, pričom darovaný môže byť aj všetok súčasný, a dokonca budúci majetok darcu. Predmet darovania ale musí byť vymedzený dostatočne určito, aby ho nebolo možné zameniť. Napríklad pre vymedzenie predmetu darovania v prípade nehnuteľností platia tie isté požiadavky, ako pre vymedzenie predmetu kúpy.

Darovacia zmluva na auto

Darovacia zmluva na auto alebo iné vozidlo môže mať ústnu formu, no oplatí sa uzavrieť ju písomne. Dokument bude obsahovať všetky potrebné náležitosti a pripomienky, ktoré môžu v budúcnosti uľahčiť riešenie sporov.

V darovacej zmluve na auto je dôležité presne identifikovať automobil, ktorý je predmetom darovania. Po darovaní vozidla je potrebné uskutočniť prepis vozidla.

Darovacia zmluva na byt, dom alebo inú nehnuteľnosť

Darovacia zmluva na byt, dom, alebo darovacia zmluva na pozemok musí mať písomnú formu. Dôvodom je fakt, že k prevodu daru dochádza na základe tejto zmluvy až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Darovaciu zmluvu na nehnuteľnosť musia podpísať obaja účastníci a podpisy musia byť úradne overené.

Darovacia zmluva na peniaze

Darovacia zmluva na peniaze slúži na prevod finančného daru, či už hotovosti alebo bankového prevodu. Môže byť uzatvorená ústne, no najmä v prípade vyššieho obnosu peňazí je vhodné vykonať tento právny úkon písomne.

Príjem získaný darovaním všeobecne nie je predmetom dane, avšak existujú určité výnimky. Dar sa stáva predmetom dane, ak súvisí napr. s výkonom závislej činnosti (peniaze dostanete od zamestnávateľa).

Darovacia zmluva v cudzom jazyku

V prípade, že potrebujete darovaciu zmluvu v cudzom jazyku, neváhajte a kontaktujte nás. Radi pre vás pripravíme preklad darovacej zmluvy alebo iné úradné preklady dokumentov vo viac než 270 jazykových kombináciách.

Je darovacia zmluva napadnuteľná?

Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Napadnutie však musí byť riadne odôvodnené.

Uzatvorená zmluva by mohla byť neplatná napríklad v prípade, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že jedna zo strán bola nespôsobilá na právne úkony.

Darovacia zmluva sa považuje za neplatnú aj v prípade, ak má dôjsť k prevodu daru až po smrti darcu. Príkladom je darovanie rodinného domu deťom až po smrti rodičov. Pre takýto prípad sa uzatvára darovacia zmluva s vecným bremenom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.