Čo musí obsahovať darovacia zmluva na auto?

Ak sa rozhodnete niekomu darovať svoje vozidlo, darovacia zmluva na auto vám slúži na spresnenie a vydokladovanie všetkých podmienok, práv a povinností. Ako by mala darovacia zmluva na auto vyzerať a čo musí obsahovať?

Čo je to darovacia zmluva na auto

Darovacia zmluva je zmluva, ktorou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva je upravená v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.

Zmluva o darovaní je dvojstranne právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle oboch zmluvných strán, teda darcu a obdarovaného. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darcom môže byť len vlastník daru.

Základnými znakmi darovacej zmluvy sú: predmet darovania, bezplatnosť a dobrovoľnosť.

Príkladom môže byť darovacia zmluva na peniaze, darovacia zmluva na nehnuteľnosť alebo pozemok, ako aj darovacia zmluva na auto.

Prečo spisovať darovaciu zmluvu

Základným krokom pri darovaní automobilu je spísanie darovacej zmluvy. Tá síce nie je podmienkou, ale určite sa oplatí, pretože obsahuje všetky potrebné náležitosti a pripomienky, ktoré môžu v budúcnosti uľahčiť prípadné spory.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva

Hlavné náležitosti darovacej zmluvy na auto sú:

  1. Označenie zmluvných strán – kto je darca a kto obdarovaný, prípadne kto tieto strany zastupuje
  2. Označenie daru – v prípade darovacej zmluvy na auto by zmluva mala obsahovať presnú identifikáciu automobilu. Dar musí byť vymedzený konkrétne a jednoznačne tak, aby ho nebolo možné zameniť. Ďalej musí byť uvedená továrenská značka a typ vozidla, farba, VIN, číslo motora, druh paliva, rok výroby, číslo technického preukazu a evidenčné číslo vozidla.
  3. V prípade, že je obdarovaných viac, oplatí sa v zmluve definovať aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia, existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou.
  4. Vymedzenie právneho úkonu – právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma.
  5. Bezodplatnosť – darovacia zmluva je vždy bezodplatná, teda obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu.
  6. Dobrovoľnosť – darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.

Okrem týchto bodov je vhodné vymedziť v zmluve aj ďalšie náležitosti:

  1. Podmienky vrátenia daru – určenie podmienok, za ktorých obdarovaný môže alebo je povinný vrátiť dar naspäť darcovi.
  2. Podmienky, kedy môže darca odstúpiť od darovacej zmluvy a vyžadovať o vrátenie daru.
  3. Náležitosti alebo okolnosti odovzdania veci – napríklad čas a miesto odovzdania. Pri darovacej zmluve na auto ide o hnuteľný majetok, vo väčšine prípadov sa obdarovaný stáva vlastníkom daru jeho priamym odovzdaním.

Formy darovacej zmluvy na auto

Auto sa považuje za hnuteľný majetok, preto písomná forma právneho úkonu darovania nie je povinná. Na platné uzavretie darovacej zmluvy ústna dohoda medzi darcom a obdarovaným.

Ústna dohoda

Ak je predmetom darovacej zmluvy auto, darcovi a obdarovanému postačuje ústna dohoda o darovaní. uzavrieť len ústnu dohodu o darovaní. Ústna dohoda sa však vo všeobecnosti neodporúča, najmä kvôli prípadnému súdeniu sa o danú vec v budúcnosti.

Písomná forma

Písomná darovacia zmluva je potrebná v prípade, že predmetom darovania je nehnuteľná vec (napríklad pozemok, dom alebo byt). Na auto sa táto povinnosť nevzťahuje, no aj tak sa odporúča písomná forma darovacej zmluvy, v ktorej budú spresnené všetky podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán.

Nadobudnutie auta dedením

Ak bol zosnulý vlastníkom auta, motorové vozidlo sa dá odhlásiť na nového držiteľa – vlastníka – až od okamihu, keď bolo vozidlo zahrnuté do dedičského konania a toto konanie nadobudlo právoplatnosť. Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené.

Darovanie auta v manželstve

Manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v bezpodielovom spoluvlastníctve. Darovanie medzi manželmi je možné v prípade auta, ktoré patrí do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania (automobil) sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva.

Darovanie firemného auta fyzickej osobe

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže darovať automobil fyzickej osobe. Pri darovaní dopravného prostriedku bude z hľadiska dane z príjmov potrebné účtovať zostatkovú cenu automobilu na účet 543 – Dary a táto suma bude vo firme pripočítateľnou položkou k základu dane. Príjemca auta (fyzická osoba) nebude musieť platiť daň z tohto daru, nakoľko tento príjem nie je predmetom dane z príjmu.

Vyradenie vozidla z účtovníctva darovaním

Darovanie auta na účely DPH sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu, teda na darovanie auta sa prihliada ako na predaj, ak pri kúpe auta bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná.

Ak s. r. o. pri kúpe auta odpočítala DPH, darovanie je pre ňu zdaniteľným obchodom a podlieha DPH. DPH sa počíta zo základu dane, ktorým je daňová zostatková cena zistená na účely dane z príjmov (vstupná cena znížená o daňové odpisy).

Prihlásenie darovaného auta

Po darovaní vozidla je potrebné uskutočniť prepis vozidla. V prípade, že pôvodný majiteľ a príjemca auta sú každý z iného okresu, je potrebné najskôr vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese. To musí vykonať pôvodný držiteľ vozidla. Nový držiteľ musí do 30 dní od prevodu držby vykonať prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Vrátenie darovaného auta alebo iného daru

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia darovaného auta v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi tak, že svojím správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých bude obdarovaný povinný vrátiť vozidlo.

Príklady darovacích zmlúv na auto

Darovaciu zmluvu na auto môžete vypísať podľa online vzoru. Dokument obsahuje príklad darovacej zmluvy v súlade 8 § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade 5 §

32 zákona 0č. 34/2002 Z. z.  Ak plánujete uzatvorenie tejto zmluvy s cudzincom, odporúča sa jej úradný preklad a vystavenie zmluvy v dvoch jazykových verziách.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.