Darovacia zmluva na byt, dom a iné nehnuteľnosti: Všetko, čo musíte vedieť + VZOR

Účelom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania z darcu na obdarovaného. Darovacia zmluva na dom, byt, pozemok alebo inú nehnuteľnosť má niekoľko náležitostí, ktorými sa líši od iných darovacích zmlúv.

Čo je to darovacia zmluva na byt, dom a inú nehnuteľnosť

Darovacia zmluva na dom alebo byt je dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva nehnuteľnosť obdarovanému a ten nehnuteľnosť ako dar prijíma. Obdarovaný nadobúda vlastníctvo na základe darovacej zmluvy až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

V prípade nehnuteľností musí mať darovacia zmluva písomnú podobu, na ktorú sa musia podpísať obaja účastníci a podpisy musia byť úradne overené. Tu je rozdiel medzi darovaním hnuteľného majetku – darovacia zmluva na auto či darovacia zmluva na peniaze môže mať aj formu ústnej dohody.

Prečo spisovať darovaciu zmluvu

Darovacia zmluva poskytuje obom stranám právnu ochranu v prípade neskorších sporov. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť musí mať písomnú podobu a podpis darcu na takejto zmluve musí byť úradne osvedčený.

Je možné darovať nehnuteľnosť bez zmluvy?

Nie.  Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu. Vlastnícke právo k daru totiž prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu, ktorý vyžaduje predloženie písomnej darovacej zmluvy.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť má svoje náležitosti, ktoré musí obsahovať, aby bola platná:

Darca je zo zákona povinný pri ponuke daru obdarovaného upozorniť na vady daru, o ktorých vie. Je vhodné tieto aj zakomponovať do darovacej zmluvy, prípadne uviesť, že darcovi nie sú známe žiadne vady.

Príprava na uzatvorenie darovacej zmluvy

Pred uzatvorením darovacej zmluvy sa oplatí skontrolovať aktuálny list vlastníctva. Po jej uzatvorení bude ešte potrebné požiadať o prevod vlastníckeho práva.

Kontrola listu vlastníctva

Ubezpečte sa, že darca je skutočne vlastníkom nehnuteľnosti a či na nej nie sú zapísané vecné bremená (príp. predkupné právo, záložné právo) alebo nájomné práva. Tieto by zaväzovali aj obdarovaného.

Prevod vlastníckeho práva

Po uzatvorení darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je preto potrebné ešte overiť podpisy (buď u notára alebo na matričnom úrade) a podať tzv. návrh na vklad vlastníckeho práva k daru do katastra nehnuteľností. Návrh môže podať buď darca alebo obdarovaný.

Vrátenie daru

Zo zákona sa darca môže výzvou domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojím správaním hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaný má právo vrátiť dar napríklad v prípade, že ho darca neupozornil na vady nehnuteľnosti.

Darovaná nehnuteľnosť a dedičstvo

Darovacia zmluva na byt či pozemok sa často využíva v prípade prevodu nehnuteľností v rámci rodiny, čo môže súvisieť aj s dedičským konaním. Dôležité je upozorniť, že darovanie je možné len za života darcu. Darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti, je zo zákona neplatná.

Vlastník nehnuteľnosti sa môže rozhodnúť darovať nehnuteľnosť niektorému z budúcich dedičov ešte počas svojho života. Darovaná nehnuteľnosť sa tak nestane predmetom dedičského konania.

Pokiaľ však dochádza k dedeniu zo zákona – v prípade neexistencie závetu – dedičovi sa do jeho dedičského podielu započíta aj to, čo bezodplatne dostal za života poručiteľa (nehnuteľnosť sa považuje za neobvyklý dar).

Darovaná nehnuteľnosť a exekúcie

Otázka darovanej nehnuteľnosti a exekúcie sa najčastejšie týka majetku manželov. Tu platí, že nehnuteľnosť darovaná jednému z manželov počas trvania manželstva nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva. Exekútor teda nemôže siahnuť na nehnuteľnosť, ktorá bola darovaná manželovi/manželke dlžníka.

Pokiaľ bola nehnuteľnosť darovaná obom manželom, je predmetom podielového spoluvlastníctva, teda dlžník má napr. 1/2 z nehnuteľnosti. V tom prípade exekútor môže siahnuť na podiel nehnuteľnosti.

Vzor darovacej zmluvy na byt alebo inú nehnuteľnosť

Vzor darovacej zmluvy na byt podľa § 628 a nasl. Obč. zákonníka a zák. 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov nájdete na tomto odkaze.

Potrebujete preklad darovacej zmluvy?

V prípade, že potrebujete darovaciu zmluvu v cudzom jazyku, neváhajte a kontaktujte nás. Radi pre vás pripravíme preklad darovacej zmluvy alebo iné úradné preklady dokumentov vo viac než 270 jazykových kombináciách.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.