Darovacia zmluva na peniaze: Užitočné informácie

Ak plánujete niekomu darovať peniaze alebo prijať finančné prostriedky ako dar, darovacia zmluva na peniaze vám poskytne právnu istotu. Čo musí táto zmluva obsahovať a kedy musíte finančný dar zdaňovať?

Čo je to darovacia zmluva na peňažný dar

Darovacia zmluva je dokument, ktorým darca bezodplatne niečo prenecháva obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma. V prípade darovacej zmluvy na peniaze je predmetom zmluvy finančný dar.

Prečo spisovať darovaciu zmluvu

Na darovanie peňazí zákon nevyžaduje písomnú darovaciu zmluvu, ak sa peniaze odovzdávajú a prevezmú pri darovaní. Pokiaľ to tak nie je, darovacia zmluva musí byť písomná.

Z hľadiska právnej istoty sa uzatvorenie písomnej darovacej zmluvy odporúča vždy, najmä ak ide o darovanie vyššej sumy prostriedkov. Darovacia zmluva v prípade sporu preukáže kto, komu a akú čiastku daroval.

Darovanie peňazí bez zmluvy

Peniaze môžete darovať aj bez písomnej zmluvy, pričom stačí ústna dohoda oboch strán. Túto možnosť máte nielen pri darovaní hotovosti, ale napríklad aj pri darovaní vozidla – darovacia zmluva na auto. Na rozdiel od hnuteľného majetku, darovacia zmluva na nehnuteľnosť musí mať vždy písomnú podobu.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva

Darovacia zmluva na peniaze nemusí byť obsiahla. Mala by však obsahovať všetky potrebné náležitosti darovacej zmluvy:

Príjem získaný darovaním

Za príjem získaný darovaním sa považuje nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti (nehnuteľnosť), hnuteľná vec, práva alebo iné majetkové hodnoty. Príjem získaný darovaním všeobecne nie je predmetom dane, avšak existujú určité výnimky. Dar sa stáva predmetom dane, ak súvisí napr. s výkonom závislej činnosti (peniaze dostanete od zamestnávateľa).

Dary právnickým a fyzickým osobám

Ak je obdarovaným právnická osoba, podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: „Predmetom dane nie je príjem získaný darovaním alebo dedením.“ Právnická osoba teda daň z daru neplatí.

Dar od zamestnávateľa

Dar od zamestnávateľa považujeme za príjem zo závislej činnosti. Príjmy zo závislej činnosti, vrátane peňažného daru, sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. Zamestnanec však nemusí podávať daňové priznanie, samotný zamestnávateľ je povinný takýto dar zdaniť automaticky.

Dar od rodinného príslušníka

Dar od rodinného príslušníka nie je predmetom dane. Predmetom dane z príjmov je však príjem z neho plynúceho. Ak obdržíte dar v podobe hmotnej veci, ktorú následne predáte, tento príjem je potrebné zdaniť.

Daň z darovania peňazí

Dary vo všeobecnosti nie sú predmetom dane, takže ak dostanete od niekoho finančný dar, nemusíte podávať daňové priznanie. Výnimkou v prípade fyzickej osoby je, ak:

V týchto prípadoch finančný dar podlieha dani z príjmov.

Dar a delenie majetku

Otázka finančných darov sa často týka vysporiadania podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozrime sa na príklady delenia majetku pri rozvode alebo dedičskom konaní:

Dedičstvo

V prípade dedenia zo zákona, keď nedôjde k dohode dedičov, je súd povinný započítať dedičovi do jeho podielu to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Je teda na dohode dedičov alebo súdu, či bude finančný dar v konkrétnej výške považovaný za bežný dar alebo nie.

Napadnutie právoplatnosti peňažného daru

Bez ohľadu na to, či ide o písomnú alebo ústnu dohodu, darovaciu zmluvu možno napadnúť, pokiaľ sa dá preukázať jej neplatnosť (napríklad ak darca nebol spôsobilý na právne úkony). Vrátenie daru však môže požadovať iba darca sám, nie tretia strana.

Rozvod – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V prípade, že jeden z manželov obdržal finančný dar, tieto peniaze nespadajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Platí to aj o veciach, ktoré si prijímateľ daru zaobstará za tieto peniaze. Manžel alebo manželka obdarovaného teda nemá nárok na darované peniaze, a to ani po rozvode manželov.

Vrátenie peňažného daru

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Obe strany sa v darovacej zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za akých je peňažný dar potrebné vrátiť.

Príklad darovacej zmluvy na peniaze

Vzor darovacej zmluvy na peniaze podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov môžete vidieť na tomto odkaze.

Potrebujete darovaciu zmluvu v cudzom jazyku?

Preklad darovacej zmluvy patrí medzi najčastejšie úradne prekladané dokumenty. V prípade, že potrebujete preklad darovacej zmluvy do alebo z cudzieho jazyka, kontaktujte nás. Radi zastrešíme prekladateľské služby na úradné i osobné účely.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.